Astrit ett barn med Autism hotas av utvisning

Astrit ett barn med Autism hotas av utvisning efter att ha varit i Sverige i 7 år  

Astrit och hans mamma Hajrija kom till Sverige i februari 2010 och sökte uppehållstill­stånd. Detta eftersom Astrit inte kunde få tillräckliga habiliterande stödinsatser i sitt hemland Serbien. Astrit var placerad på dövskola och gick snarare tillbaka i sin utveckling.  

Astrit kom i kontakt med Barnmedicin i mars 2010 på grund av svåra kramper. Efter en grundlig och krävande utredning fick Astrit diagnos inom Autismspektrumtillstånd. Astrit kommer troligen inom kort även få diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, Tourettes syndrom samt hyperaktivitet/impulsivitet och bristande koncentrationsförmåga som vid ADHD. Allt detta sammantaget innebär att Astrit har stora svårigheter i funktionen gällande sin egen person. Det innebär att Astrit är helt ut­lämnad till mamma Hajrija och det svenska samhällets stöd i övrigt.  

Att ha diagnos inom Autismspektrumtill­stånd innebär att man har svårt för social kommuni­kation och socialt samspel. Man har även bristande fantasiförmåga. Många individer med Autism har även perceptionsstörningar såsom över- eller underkänslighet för ljud, ljus, dof­ter, beröring och smak/konsistens. Personer med svårigheter inom Autismspektrumtillstånd har ofta väldigt svårt för föränd­ringar och det är av största vikt att deras miljö är så förutsäg­bar som möjligt för att de ska ha möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Att utsätta personer med Autism­spektrumtillstånd för en stor för­ändring kan kraftigt påverka den psykiska hälsan samt även leda till tillbakagång i utvecklingen.  

Nu har Astrit tillsammans med mamma Hajrija ett eget boende, som han när man möter honom benämner som sitt hem. Han har en skolgång där det finns anpassningar utifrån hans svårig­heter inom Autismspektrumtillstånd. Han har även korttidsvistelse där han trivs. Han har på sitt sätt utifrån sitt funktionshinder egna sociala relationer som han ser fram emot att träffa. Astrit och Hajrija är medlemmar i Autism- och Aspergerföreningen VG Skaraborg och deltar aktivt i olika aktiviteter.  Allt detta sammantaget är svårt att få till att fun­gera för per­soner med Autismspektrumtillstånd och det vore förödande för Astrit om allt detta togs ifrån honom på en gång.  

Astrit talar när man träffar honom uteslutande svenska och är det språk han lättast kommu­ni­cerar på. Astrits egen röst har inte kunnat höras eftersom Astrit har sina funktions­nedsätt­ningar. Han har i olika sammanhang sagt att han ”inte vill åka Serbien, stanna Skara” (vilken är den ort som för honom är mest känd under sin uppväxt). Astrits autism kräver rutin, struktur med samma omgivning, språk och vanor och utan dra­matiska förändringar.  

Mamma Hajrija har en önskan om att själv få arbeta, hon har under en period arbetat i en café-verksam­het på en gymnasieskola. Men då omsorgen om Astrit just då inte fungerade blev det omöjligt för mamma Hajrija att fortsätta sitt jobb. Hon har nu sökt nytt jobb igen då hennes största önskan är att få jobba och bli en del av samhället i Sverige.  

Det vore förödande för Astrit att lämna Sverige. Astrits och mamma Hajrijas band är starkt knutna till Sverige och det är här Astrits möjligheter till framsteg och utveckling finns.   Att hänvisa till att Astrit inte löper stor risk att allvarligt skadas i sin psykosociala utveckling om han blir utvisad till Serbien är direkt felaktigt och det förstår man om man har specifik kunskap gällande svårigheter inom Autismspektrumtillstånd. Att mamma Hajrija skulle finnas med om Astrit får lämna Sverige har ingen avgörande roll för Astrits utveckling. Stora föränd­ringar skulle i Astrits fall orsaka regression och återgång till ett självskadande beteende. Det finns risk att Astrit inte någonsin skulle komma tillbaka till den funktionsnivå han har uppnått idag.  

Om Astrit och mamma Hajrija skulle bli nekade att stanna i Sverige skulle det ske mot deras vilja med våld och då skulle de snart 8 årens kamp för Astrit vara meningslös.  

Enligt Migrationsverket måste familjen lämna landet men är sedan fri att an­söka om arbets­tillstånd och om Hajrija har ett erbjudande om godkänt arbete så kommer de med sannolik­het att få uppehållstillstånd och är välkomna till­baka.  

Under den tid detta skulle ta kommer Astrits tillstånd att försämras. Familjen skulle förlora sin bo­stad, ägodelar och Astrits plats i skolan vilken avsevärt skulle för­svåra en återkomst till Sverige.  

De skulle förlora allt de kämpat för.  

Hjälp Astrit att få stanna här och bidra med sina möjligheter och unika person!  

Vi har plats för Astrit och Hajrija som redan är en del av vårt samhälle!      

AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN VG SKARABORG  

Sofia Nielsen

Ordförande Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri

Genomgått studier inom Autismspektrumtillstånd på universitetsnivå, sammanlagt 60 hp    

Skriv på denna petition för Astrit!    

This petition will be delivered to: Migrationsverket


Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg    Kontakta namninsamlingens skapare