Nej till utbyggnad av Norra Bunkeflostrand

Kontakta namninsamlingens skapare

Samråd Dp 5622

2020-03-31 05:14:36

Dp5622

Vi är en grupp personer med anknytning till Bevara Bunkeflo Strandängar och utvecklabunkeflostrand.se som gått igenom samrådshandlingarna och skickat in våra synpunkter till Stadsbyggnadskontoret. Nedan finns en kort sammanfattning, samtliga synpunkter finns samlade i "Samrådssynpunkter Dp5622" nedan.

En slagning i Artportalen visar att det finns 63 arter observerade inom dp 5622, varav 11 rödlistade arter
och 6 B märkta arter enligt Artskyddsförordningen bilaga 1.

Om rödlistade fågelarter eller fågelarter som är markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen
förekommer i påverkansområdet för en plan eller ett program bör effekter för dessa arter alltid identifieras,
bedömas och beskrivas i miljöbedömningen.

Artskyddsbestämmelserna är förbudslagstiftning och bör därför hanteras tidigt i planprocessen.

Naturvårdsverkets rekommendation är att lokaler med skyddade arter i första hand bör undvikas.

Vi kan inte finna att kommunen i UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG gjort de utredningar och
miljöbedömningar som erfordras enligt miljöbalken 4kap 8§, 6kap 2§, 3§, 5§, 6§ ,7§ och Miljöbedömnings-
förordningen (2017:966). Det är en allvarlig brist som enligt vår uppfattning lett till att kommunen fattat fel beslut
om detaljplaneförfarande och att detaljplanens utförande inte tagit hänsyn till skyddsvärda arter, kumulativa effekter,
strandskydd, påverkan på Natura2000 området Limhamns Kalkbrott, klimat och översvämningsrisk och att
detaljplanen därför inte kan antas.

https://docs.google.com/document/d/1ZsyQfTTomIVMaluzasqCgARReQmvmdUn/edit#heading=h.gjdgxs

 


Mikael Karlsson

Samråd dp5622 och dp5624

2020-03-24 13:34:15

Vi har nu fått info från Stadsbyggnadskontoret om samråd för dp 5622 och 5624.Se nedan. Vi är en grupp personer som kommer att ta fram samrådssynpunkter och vi vill gärna komma i kontakt med dig som är sakägare.

"Innan jul meddelade vi att samrådet för det båda planerna Dp 5622 Öster om Kalkbrottsgatan (fastigheten Limhamn 155:355 mfl) och Dp 5624 Skjutbanan skulle ske samtidigt under våren. Nu blir det inte så eftersom utredningarna för Dp 5624 drar ut på tiden. Det blir alltså två separata samrådsperioder för de båda detaljplanerna. Samrådet för Dp 5622 Öster om Kalkbrottsgatan (fastigheten Limhamn 155:355 mfl) genomförs 27 mars – 4 maj 2020. Under samrådstiden finns alla handlingar också tillgängliga på malmo.se/detaljplaner. Då kan synpunkter lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Vi planerar för ett öppet hus torsdag den 23 april på Bunkeflostrands fritidsgård men följer utvecklingen kring coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, närmare besked om öppet hus kommer kunna genomföras meddelas längre fram."


Mikael Karlsson

Namninsamlingen inskickad till Stadsbyggnadskontoret

2019-08-20 07:14:49

Tack för att du skrev under Namninsamlingen "Nej till utbyggnad av Norra Bunkeflostrand". Namninsamlingen kommer fortsatt vara öppen tills vi har stoppat utbyggnaden och du får gärna be grannar och vänner att skriva under. Vi som står bakom utvecklabunkeflostrand.se kommer på olika sätt att driva opinion för att stoppa utbyggnaden och kommer löpande att informera på utvecklabunkeflostrand.se och FB sidor, bland andra Bevara Bunkeflo Strandängar


Mikael KarlssonDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook