Stoppa exploateringen av kvarvarande grönområden utmed Västerled

Kontakta namninsamlingens skapare

Vår skog är räddad! Tack för er hjälp!

2016-10-04 19:10:52

Hej!

Goda nyheter! Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 22/9 att säga nej till det s.k. Västerledsstråket, vilket betyder att vår uppskattade skog utmed södra sidan av Västerled får stå kvar. Alliansen tillsammans med Cecilia Obermuller (MP), som avvek från partilinjen, lyckades rösta ner S, V och resten av MP som envist höll fast vid att det skulle byggas stora flervåningshus. Se artikel här.

Den första framgången i denna långa process kom när L som enda parti bestämde sig för att säga nej till exploateringen i Exploateringsnämnden i juni. Det stora genombrottet kom när resten av Alliansen gick ut och meddelade officiellt i augusti att de skulle rösta emot förslaget i Stadsbyggnadsnämnden. Allt var dock ovisst in i det sista eftersom även minst en röst från MP krävdes. I och med Cecilias stöd fanns till sist den majoritet som behövdes.

I och med beslutet 22/9 avbryts nu planarbetet och den markanvisning som utfärdats till byggherrarna förfaller. 

Vi vill påpeka att vi bara var en hårsmån ifrån att denna process hade gått vidare och vill tacka er för alla insatser under de senaste fyra månaderna. Era insatser har varit absolut avgörande när det gäller att få stopp på detta projekt. Utan era telefonsamtal, email och andra kampanjinsatser hade vi aldrig kunnat få våra politiker att inse det orimliga i det föreslagna projektet och hur vi alla skulle ha drabbats vid ett genomförande.

Vi hoppas nu kunna återgå till våra normala liv igen. Däremot kommer vi att fortsätta hålla ett vakande öga. Som många av er vet var detta inte första gången det funnits byggplaner för detta område och det finns ingen garanti att det inte dyker upp ett nytt förslag någon gång i framtiden. Vi ber er därför att skicka oss era emailadresser så att vi snabbt kan nå ut till er igen om ett nytt förslag skulle dyka upp. Observera att vi inte har tillgång till emailadresserna ni angav när ni skrev under denna namninsamling, så vi ber er att skicka era emailadresser direkt till oss. Det gör ni enkelt genom att gå till denna länk och skicka ett meddelande där ni inkluderar er emailadress.

Om ni vill får ni gärna skriva några uppmuntrande ord till de politiker i Stadsbyggnadsnämnden som hörsammade oss och satte sig in i vår situation. Se kontaktuppgifter här. I övrigt vill vi bara än en gång tacka er för era insatser.

Med vänliga hälsningar,

Föreningen Värna Trädgårdsstaden i Västerled

http://www.varnavasterled.se/


JT

Ny bordläggning gällande Västerledsskogen

2016-09-14 20:31:55
Hej, 

Ärendet gällande Västerledsskogen bordlades en andra gång vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 8/9 och kommer nu upp till beslut igen vid nästa sammanträde 22/9.

Situationen är i princip oförändrad. S & V (5 röster) trycker på hårt för att bygga medan Alliansen (6 röster) säger nej. MP avgör med sina 2 röster. MP har varit tydliga i massmedia med att de ser stora problem med byggplanerna, men trycket på MP är sannolikt hårt från majoritetskollegorna S och V.

 

Vi måste därför fortsätta att förklara och tydliggöra alla negativa konsekvenser som skulle uppstå ifall man gick vidare med detta projekt för både miljöpartiets inflytelserika politiker liksom för Roger Mogert (S) som är Stadsbyggnadsnämndens ordförande. Ni finner kontaktinformationen nedan eller på vår webbsida.

 

Eftersom en byggnation av 4-5 våningshus skulle vara en katastrof för vår närmiljö och ha en mycket negativ inverkan på miljön generellt sett anser vi att detta borde vara ett enkelt beslut för MP, men det är ändå viktigt att vi fortsätter att förklara i telefonsamtal och email hur viktigt detta grönområde är för oss och hur vi alla skulle drabbas av en byggnation, vilket inbegriper oss människor såväl som alla växter och djur. Här finns massor av argument.

 

Jag vill passa på och tacka alla er som redan gjort enorma insatser, men måste ännu en gång be er att göra ytterligare en insats för att säkerställa att vi får behålla den närmiljö som vi alla uppskattar så mycket.

 

Vänligen vidarebefordra detta budskap till andra som kan vara med och påverka våra politiker!

 

Besök föreningens webbsida för senaste nytt.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen, Värna Trädgårdsstaden i Västerled

http://www.varnavasterled.se/
  
Kontaktinformation:
 • Daniel Helldén (MP) (Trafikborgarråd) (genom borgarrådssekreterare Helena Cullenmot tel 0761 22 96 33), daniel.hellden@stockholm.se
 • Elin Olsson (MP) (ledamot i Exploateringsnämnden) tel 0761 22 96 43, elin.olsson@mp.se, elin.s.olsson@stockholm.se
 • Lennart Tonell (MP) (ledamot i Exploateringsnämnden) tel 0739 89 80 08, lennart.tonell@gmail.com
 • Martin Hansson (MP), (ledamot i Stadsbyggnadsnämnden) tel 0739-30 66 14, martin.g.hansson@stockholm.se
 • Cecilia Obermüller (MP), (ledamot i Stadsbyggnadsnämnden) tel 070-765 20 40, cecilia.obermuller@stockholm.se

 • Roger Mogert (S), (ordförande i Stadsbyggnadsnämnden) tel 076-122 90 86 roger.mogert@stockholm.se

JT

På torsdag avgörs skogens öde

2016-09-05 04:47:34
Hej,

Nu är det bara 4 dagar kvar. På torsdag (8/9) ska det bordlagda beslutet om Start PM för byggandet av 200-300 lägenheter utmed södra Västerled/Nyängsvägen upp till beslut i Stadsbyggnadsnämnden i oförändrad form. Detta är ett extremt viktigt beslut. Antingen kan byggplanerna avskrivas i sin helhet eller också kan vi kastas in i en mångårig period av ovisshet som mycket väl kan sluta med att vi förlorar de grönområden i vår närmiljö som vi sätter så stort värde på.
 
Trots att Allianspartierna tydligt tagit avstånd från byggplanerna väljer S och V att trycka på (se Roger Mogerts uttalande här). Miljöpartiet har uttryckt klara tvivel i lokalpressen men står sannolikt under hårt tryck från övriga majoriteten och har ännu inte tagit ställning officiellt.

Eftersom Alliansen bara har 6 av 13 röster i Stadsbyggnadsnämnden och Majoriteten har 7 (S har 4, MP har 2, V har 1) måste vi fortsätta att göra vårt absolut yttersta för att få Miljöpartiets ledamöter att inse vansinnet med detta projekt och förse dem med goda argument för att avföra detta från dagordningen permanent i sin helhet på torsdag.

Eftersom det föreslagna projektet, med alla dess negativa miljökonsekvenser, i så många avseenden står i konflikt med Miljöpartiets grundvärderingar känner vi att det finns många goda argument som de borde lyssna på. Vi har försökt att förmedla dessa på ett tydligt sätt från föreningens sida, men för att få tillräcklig tyngd och visa att vi är väldigt många som tycker att det här är ett extremt dåligt förslag behöver vi återigen er hjälp att föra fram vårt budskap till politikerna.

Även ifall att ni redan gjort det tidigare under processen ber vi er att göra ytterligare en kraftansamling och ringa och mejla till de Miljöpartistiska kommunalpolitiker som vi har identifierat som ledande och tongivande i bostads- och exploateringsfrågor i Stockholms stad.
  
Dessa är:

Daniel Helldén (MP) (Trafikborgarråd) (har bara telefonnummer till hans borgarrådssekreterare Helena Cullenmot tel 0761 22 96 33), daniel.hellden@stockholm.se

Elin Olsson (MP) (ledamot i Exploateringsnämnden) tel 0761 22 96 43, elin.olsson@mp.se, elin.s.olsson@stockholm.se

Lennart Tonell (MP) (ledamot i Exploateringsnämnden) tel 0739 89 80 08, lennart.tonell@gmail.com

Martin Hansson (MP) (ledamot i Stadsbyggnadsnämnden) tel 0739-30 66 14, martin.g.hansson@stockholm.se

Cecilia Obermüller (MP) (ledamot i Stadsbyggnadsnämnden) tel 070-765 20 40, cecilia.obermuller@stockholm.se


Samt även till ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, Roger Mogert (S) tel 076-122 90 86, roger.mogert@stockholm.se

Ta gärna stöd i yttrandet från Naturskyddsföreningen nedan samt att det visat sig att skogen sannolikt inte bara är spridnings- utan även fortplantningszon för groddjur, däribland förmodligen den EU-skyddade jätte-vattensalamandern (som finns i Olovslundsdammen), vars habitat äventyras om man exploaterar Västerledsskogen. Se spridningszoner här. Krydda gärna med dina egna argument och lyft fram alla negativa konsekvenser en exploatering skulle ha på vår närmiljö.
 
Vi ber er alla att hjälpa till med en sista kraftansträngning för att en gång för alla få stopp på detta projekt. Vi vet att ni hört detta budskap förr och att ni redan gjort ett fantastiskt jobb, men sanningen är att det är bara med ert fortsatta aktiva stöd som vi kan få politikerna att tänka om.

 

Vänligen vidarebefordra till alla ni känner som ni tror vill hjälpa till!


För mer information se vår webbsida.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen, Värna Trädgårdsstaden i Västerled

www.varnavasterled.se
 
 
 
Sammanställning – yttrande från Stockholms Naturskyddsförening

"Stockholms Naturskyddsförening har varit ute och inventerat i Västerledsskogen som blivit föremål för markanvisning och nu ska tas upp för StartPM. Det råder ingen tvekan om att kommunen har prickat rätt här vad gäller sin klassning av ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område.

Vi har gjort fältbesök i skogen under 2 dagar och kan hittills konstatera följande:

• Skogen innehåller många gamla träd, stående döda träd, liggande träd vilket signalerar att detta är en skog som till stor del har höga naturvärden
• Många olika arter har påträffats som på olika sätt indikerar skyddsvärda livsmiljöer. Här ingår rödlistade arter på flera träd (och fler kan komma till) och fridlysta arter som fladdermöss.
• Stort inslag av lövträd, där även ädellöv som ek, alm, ask och lönn finns.
• Små kärr som är olika blöta under året berikar skogsmiljön
• Flera träd med bohål (håligheter) har konstaterats vilket är gynnsamt för fågellivet och fladdermöss.
• Fina hällmarker med slipade hällar där tallar växt sig mycket gamla, flera av tallarna är 200-250 år, någon tall är sannolikt äldre än så.

Det finns dessutom höga sociala/rekreativa värden i Västerledsskogen då skogen används dagligen som skolväg för barn som hellre går/cyklar på den lilla skogsvägen än längs med stora vägen (Västerled). Joggare/motionärer och hundägare ser Västerledsskogen som sitt vardagsrum. Förskolor tar barnen hit till skogen och flera platser där barn lekt går att se. Således är det tveklöst så att Västerledsskogen används."

JT

Uppdatering från Värna Västerled

2016-08-26 05:26:20

Hej,

Som ni säkert har läst bordlades ärendet om fortsatt exploatering av området utmed södra Västerled/Nyängsvägen den 18 augusti i Stadsbyggnadsnämnden och kommer nu istället upp till beslut den 8 september. Därför måste vi nu fortsätta att hjälpas åt och tillsammans se till att detta ärende avförs från dagordningen permanent i sin helhet den 8 september.

Var står vi nu?

Alliansen meddelade redan inför den 18 augusti att de skulle rösta mot förslaget. Tyvärr räcker inte det, eftersom Alliansen bara har 6 av 13 röster i Stadsbyggnadsnämnden och Majoriteten har 7 (S har 4, MP har 2, V har 1). Som ni säkert sett i lokalpressen hyser MP helt klart tveksamheter till projektet och verkar diskutera internt hur de ska rösta. Förmodligen hade de ännu inte landat frågan internt i MP inför den 18 augusti och därför bordlades ärendet.

Om vi nu lyckas övertala MP att rösta mot projektet i dess helhet kommer förslaget att läggas ned och förmodligen inte komma tillbaka!

Många av er har redan kontaktat Martin Hansson och Cecilia Obermüller (ordinarie ledamöter för MP i Stadsbyggnadsnämnden). Som en sista åtgärd önskar vi att så många som möjligt av er också ringer och skickar mejl till övriga Miljöpartistiska kommunalpolitiker som vi har identifierat som ledande och tongivande i bostads- och exploateringsfrågor i Stockholms stad.

Dessa är:

Daniel Helldén (MP) (Trafikborgarråd) (har bara telefonnummer till hans borgarrådssekreterare Helena Cullenmot tel 0761 22 96 33), daniel.hellden@stockholm.se

Elin Olsson (MP) (ledamot i Exploateringsnämnden) tel 0761 22 96 43, elin.olsson@mp.se, elin.s.olsson@stockholm.se

Lennart Tonell (MP) (ledamot i Exploateringsnämnden) tel 0739 89 80 08, lennart.tonell@gmail.com

Martin Hansson (MP), 0739-30 66 14, martin.g.hansson@stockholm.se

Cecilia Obermüller (MP), 070-765 20 40, cecilia.obermuller@stockholm.se


Samt även till ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, Roger Mogert (S) tel 508 29 964, roger.mogert@stockholm.se

Här finns mer kontaktdetaljer och ytterligare information.

För er information så har Stockholms Naturskyddsförening (SNF) varit ute och besökt det markanvisade området och skickat in ett särskilt yttrande. Se nedan. SNFs yttrande visar, om något, att detta verkligen är en natur- och miljöfråga och vilka borde värna detta om inte MP?

Det har också visat sig att skogen sannolikt inte bara är spridnings- utan även fortplantningszon för groddjur, däribland förmodligen den EU-skyddade jätte-vattensalamandern (som finns i Olovslundsdammen), vars habitat äventyras om man exploaterar Västerledsskogen. Detta borde likaså vara en hjärtefråga för MP. Klicka här för karta över spridningsområden.


Sammanställning – yttrande från Stockholms Naturskyddsförening

"Stockholms Naturskyddsförening har varit ute och inventerat i Västerledsskogen som blivit föremål för markanvisning och nu ska tas upp för StartPM. Det råder ingen tvekan om att kommunen har prickat rätt här vad gäller sin klassning av ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område.

Vi har gjort fältbesök i skogen under 2 dagar och kan hittills konstatera följande:

• Skogen innehåller många gamla träd, stående döda träd, liggande träd vilket signalerar att detta är en skog som till stor del har höga naturvärden
• Många olika arter har påträffats som på olika sätt indikerar skyddsvärda livsmiljöer. Här ingår rödlistade arter på flera träd (och fler kan komma till) och fridlysta arter som fladdermöss.
• Stort inslag av lövträd, där även ädellöv som ek, alm, ask och lönn finns.
• Små kärr som är olika blöta under året berikar skogsmiljön
• Flera träd med bohål (håligheter) har konstaterats vilket är gynnsamt för fågellivet och fladdermöss.
• Fina hällmarker med slipade hällar där tallar växt sig mycket gamla, flera av tallarna är 200-250 år, någon tall är sannolikt äldre än så.

Det finns dessutom höga sociala/rekreativa värden i Västerledsskogen då skogen används dagligen som skolväg för barn som hellre går/cyklar på den lilla skogsvägen än längs med stora vägen (Västerled). Joggare/motionärer och hundägare ser Västerledsskogen som sitt vardagsrum. Förskolor tar barnen hit till skogen och flera platser där barn lekt går att se. Således är det tveklöst så att Västerledsskogen används."

Vi ber er all att hjälpa till med en sista kraftansträngning för att en gång för alla få stopp på detta projekt.

För mer information se vår webbsida.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen, Värna Trädgårdsstaden i Västerled

www.värnavästerled.se


JT

Viktig information från Värna Västerled

2016-08-13 10:21:00

Här kommer viktig information från Värna Västerled som jag ber er läsa omgående.

Vi har precis mottagit beslutsunderlaget för startpromemorian som Stadsbyggnadsnämnden skall ta ställning till i sitt sammanträde på torsdag (18/8).

Vi kan bara konstatera att det inte finns några förslag till begränsningar av byggplanerna i detta utlåtande. Man anser fortfarande det går att bygga ytterligare 200-300 lägenheter i tillägg till de 120 som redan beslutats om utmed Nyängsvägen och Koltrastvägen utan "väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa".

Enligt vår uppfattning är det matematiskt omöjligt att genomföra denna plan utan att bygga stora huskroppar som är minst 4 våningar höga och ta i anspråk i princip hela det grönområde som finns idag. Det är också lätt att inse att trafikkonsekvenserna på kringliggande gator kommer att bli digra.

Vi behöver därför er omedelbara hjälp att få politikerna att inse att det här är ett extremt dåligt förslag.

Vi ber er därför att göra följande i prioriteringsordning (om ni inte redan gjort det):

1. Ringa och skicka email till politikerna. Detta är livsviktigt! Det är det absolut bästa sättet att föra fram vårt budskap. Ni hittar all information ni behöver här: http://www.xn--vrnavsterled-gcbe.se/vad-du-kan-göra1/ringa-och-mejla-politikerna


2. Vidarebefordra denna information till alla ni tror kan vara intresserade och be även dem att ringa och mejla berörda politiker.

Vi ber er att helst skicka email till politikerna omedelbart när ni läser detta. Om det inte är möjligt, försök att skriva under helgen. Det är viktigt att politikerna får tid att ta till sig våra åsiker i god tid innan torsdag.

Det är extremt bråttom!!!

Med vänlig hälsning,

Johan Thuresson
för föreningen Värna Trädgårdsstaden i Västerled
http://www.xn--vrnavsterled-gcbe.se  

www.värnavästerled.se


JTDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.