Trafikverket: sluta använda Roundup kring landets banvallar!

Kontakta namninsamlingens skapare

Här kommer texten!

2015-11-25 22:06:17

Trafikverkets svar på petition om att sluta använda Roundup bio

Tack för visat engagemang i en viktigt fråga.

Trafikverket har ett aktir,t och målinriktat arbete för att minimera risker för hälsa och miljö från vår kemikalieanvändning. Det gäller såväl kemiska bekämpningsmedel som andra kemiska produkter. Vi tillämpar miljöbalkens produktvalsprincip och försiktighetsprincip genom krav på produkwalsanalyser, farobedömningar och riskanaiyser. Läs mer om Trafikverkets kemikaliehantering på vår webb,

http : //www.trafikverket. se/kemikaliehantering.

Vår långsiktiga målsättning är att minska och på sikt upphöra med kemisk bekämpning. Vårt generella förbud mot användning av kemiska bekämpningsmedel är ett strategiskt ställningstagande för att nå vårt långsiktiga måI. Idag har vårt generella förbud tre undantagna tillåtna användningsområden, där vi ännu inte nått hela vägen fram i att hitta alternativa metoder. Kemisk bekämpning inom vegetationsregleringsprogrammet på järnväg är ett sådant tillåtet användningsområde. Trafikverket bekämpar ogräs på banvallar för att upprätthålla en hög säkerhet för resenärer och personal som arbetar i spåret.

Trafikverket arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning och tester av alternativa metoder till kemisk bekämpning på banvallar. Detta gör vi i samarbetet med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Under zor5 pågår tester med en hetvattenmetod som vi nu ska utvärdera. I omvärldsbevakningen ingår även internationell samverkan med andra

järnvägsförvaltningar i Europa. Vi delar erfarenheter kring både alternativa metoder och olika kemiska preparat. I dagsläget saknas alternativa metoder som är tekniska gångbara, ekonomiska rimliga och som inte stör järnvägstrafiken. Det gäller i Sverige såväl som i övriga länder i EU.

Parallellt med vårt arbete att hitta alternativa metoder jobbar vi med:

- Akti\,t produkWalsarbete vid val av kemiska preparat

- Att behovsanpassa användningen för att minimera mängden aktiv substans dvs vi besprutar endast där det finns uppvuxet ogräs i spåret och vi strävar efter att använda så lite preparat som möjligt.

- Att utveckla sprutteknik med god precision för att minimera spridning och omgivningspåverkan.

- Att i samråd med tillsynsmyndigheter identifiera känsliga områden där vi gör undantag och inte bekämpar kemiskt.

- Kontrollprogram för att öka kunskap och följa upp eventuell omgir,ningspåverkan

 

Gällande WHO:s pressmeddelande och nya rön om Roundup bio är det något Trafikverket följer och bevakar noga. I frågan har vi dialog med Kemikalieinspektionen som är den myndighet som godkänner bekämpningsmedel i Sverige. KEMI har i sin tur en dialog med EU som beslutar om de aktiva substanser som är godkända inom EU.

SLU har ett pågående uppdrag från Trafikverket som handlar om att göra en produkwalsanalys och utvärdera alternativa godkända kemiska bekämpningsmedel. SLU ska föreslå om det finns tillämpliga alternativa preparat som ur miljö- och hälsosynpunkt är bättre att använda än Roundup bio.

Avslutningsvis vill Trafikverket framhålla att det är viktigt att sätta Trafikverkets användning av Roundup Bio och den aktiva substansen gly{osat i ett större sammanhano Trafikverket står för cirka o,z procent av användningen av glfosat i Sverige. Jordbrukssektorn är den absolut största användaren.

Trafikverket tar riskerna med kemikalieanvändning och användningen av kemiska bekämpningsmedel på stort allvar. Vi har redan idag ett akti\,t produkWals- och riskminskningsarbete men kan naturligMs bli ännu bättre. Att ha en öppen dialog med miljömyndigheter och externa intressenter är ett sätt att få input till vårt förbättringsarbete.

Med vänlig hälsning

 

Lena Erixon

Generaldirektör

 


Gunilla Östberg

Svar från Trafikverket

2015-11-25 22:01:48

Nu har vi fått svar från Trafikverket. Jag bifogar svaret i den bifogade filen. Tack alla som engagerat sig! Jag tror säkert att vi har påverkat Trafikverket att fundera lite extra på användningen av Roundup. Kanske de anstränger sig lite extra i de alternativa metoderna som de håller på att testa. 

MVH

Gunilla Östberg


Gunilla Östberg

Dags att överlämna petitionen till Trafikverket.

2015-09-22 19:30:00

Nu är det dags att stänga petitionen och överlämna alla underskrifter till Trafikverket. Detta kommer att ske under morgondagen.

Så snart jag fått återkoppling från Trafikverket kommer jag att meddela detta här samt i FB.gruppen "Ekologiskt är logiskt"

Tack för alla era underskrifter! Nu har vi visat vad vi tycker är viktigt!

MVH

Gunilla Östberg


Gunilla ÖstbergDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.