Vi motsätter oss planläggningen av Lindormsnäs 1:5!

Till berörda politiker i Upplands-Bro kommun

Vi kommuninvånare i Uppland-Bro protesterar å det bestämdaste mot planen att bebygga fastigheten Lindormsnäs 1:5. Detta av flera skäl:

I direkt anslutning till fastigheten Lindormsnäs 1:5 ligger ett vattenskyddsområde, lokaliserat på fastighet Leran 1:3. Vattenskyddsområdet ligger höjdmässigt nedanför det planerade bostadsområdet, varför vi anser att det finns en hög risk att ytvatten från bebyggelsen kontaminerar de två brunnar som försörjer boende vid Stora Ekeby samt Säbyholm med dricksvatten.

Vidare är området utpekat i ÖP2010 som potentiell reservvattentäkt för Norrvatten, vilket torde vara av vikt med tanke på att bland annat Sveriges Geologiska undersökning förutser att grundvattennivåerna kommer att sjunka i den här delen av landet i framtiden.

Det aktuella området är berört av två riksintressen, ”Mälarens öar och strandområden” samt ”Riksintresse för kulturmiljö”. Området är även i Regional utvecklingsplan för Stockholmsområdet utpekat som grön värdekärna. Området är i den fördjupade översiktsplanen för landsbygd utpekat som ett område för rekreation, natur- och kulturmiljö och delvis som område för skogsnäring.

Vi kommuninvånare har valt att bosätta oss i Upplands-Bro delvis tack vare den stadsnära naturen samt tillgängligheten till denna. För oss rimmar det illa att en kommun, som på sin hemsida stoltserar med att ”Upplands-Bro ska bli en av Sveriges mest hållbara kommuner” har fattat ett beslut i strid med denna vision. Man har i utskottet valt att gå emot Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut samt utlåtanden från sakkunniga.

Vi kommuninvånare anser att ni folkvalda politiker inte har fullföljt era löften om en hållbar utveckling i detta fall, utan prioriterar ekonomiska intressen. Vi emotser en motivering från er varför ni anser att just detta område är lämpligt för bebyggelse.