Vi kräver en VARSAM exploatering av Säbyholms fd naturbruksgymnasium!

inbound3862379208943151406.jpgVi reagerar starkt mot det senaste planförslaget rörande Säbyholm, där de tidigare planerade 90 nya bostäderna har ökat till 170. Vi ställer oss positiva till en försiktig nybyggnation enligt samrådsförslaget 2018. Vi ser dock med förfäran hur man har nästan fördubblat antal tillkommande bostäder i det nya planförslaget. Vi är mycket kritiska till att man valt att frångå den tidigare planen till förmån för en överexploatering som inte området klarar ur ett bevarandeperspektiv.

Området är klassat som riksintresse för kulturmiljövård och har klarat sig från större förändringar sedan tidigt 1900-tal, vilket har givit Säbyholm sitt unika uttryck. Området ingår även i Görvälnkilen. Enligt Regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS)  är grönkilar såsom Görvälnkilen ”oskattbara för människors välbefinnande. Kilarna är också mycket viktiga för den biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden”. Att området har hanterats varsamt har även lett till att det är klassat som ”Tyst område” i RUFS. Enligt RUFS är tysta miljöer kvaliteter som måste värnas.

Om antalet nya bostäder ökar från 90 till 170 kommer biltrafiken öka markant. De siffror som redovisas i det senaste planförslaget angående trafikrörelser anser vi är grovt underskattade. Den markanta trafikökningen kommer att hota den tysta och lugna miljön och den Bullerby-känsla som råder i området. Den markanta trafikökningen strider även mot hållbarhetsprincipen, som bör genomsyra all planerad exploatering. Området ligger långt från service och de boende kommer sannolikt välja bil för transporter. Sett ur ett barnperspektiv är hållbarhetsaspekten mycket viktig och där måste trafikökningen tas i beaktan. Vi ställer oss mycket kritiska till att man väljer att bortse från detta, till förmån för exploatörers intressen.

Vi anser att kommunen markant har ändrat förutsättningarna i planprocessen, då man valt att nästan fördubbla antalet bostäder. Detta utan att göra en ny miljökonsekvensbeskrivning. Man har således valt att inte utreda och redovisa konsekvenser av denna bostadsökning, som påtagligt ändrar förutsättningarna i planen sedan samrådet. Man har även valt att omdefiniera bostadstyperna till att inkludera flervåningshus, vilket skulle förstöra den unika karaktär som Säbyholm har. Den tidigare målsättningen var att Säbyholm i framtiden skulle uppfattas som det ”gamla” Säbyholm med ”hus i park”.

Vi kräver att man återgår till den tidigare planen, fastställd 2018-06-13, där man med större varsamhet planerat för endast 90 nya bostäder, vilka skulle underordna sig befintlig bebyggelse i storlek och uttryck.


Josefin "Fia" Olsson    Kontakta namninsamlingens skapare