Upprop mot åldersuppskrivningar #vistårinteut

 

 

Hej

Vi skriver till dig idag ifrån rörelsen #vistårinteut. Rörelsen uppstod den 27 september 2016 och består idag av över 7000 aktiva medlemmar, och nära 20 000 som stödjer oss.De medlemmar som är aktiva arbetar alla i någon form med ensamkommande barn och ungdomar, alternativt möter ensamkommande barn och ungdomar i vardagen genom att vara familjehem eller god man. Vi kommer ifrån hela Sverige, från norr till söder, och vi arbetar inom samtliga av samhällets yrkeskategorier.

Frasen “Vi står inte ut”, refererar till att vi inte står ut med den förödande effekt Sveriges tillfälliga asyllag har på ensamkommande barn och ungdomar. Men att vi inte står ut handlar också om något annat - något vi behöver informera dig om, och något vi behöver hjälp med att uppmärksamma. Vid sidan av de nya, tuffare restriktionerna gällande asylsökande, sker något som gör oss mycket bekymrade och som behöver upphöra snarast. Den brinnande frågan för oss idag handlar om ålder och identitet, och hur denna fråga hanteras av Migrationsverket.

Enligt EU:s asyldirektiv, ska Migrationsverkets handläggare endast be en person att bevisa sin ålder om de misstänker att hon eller han är äldre än vad som uppgivits. Vi som arbetar med dessa ungdomar har dock uppfattat en oroande tendens i det att Migrationsverket ber väldigt många ungdomar att bevisa sin ålder - vilket ger indikationer på att det blivit en standardprocedur snarare än något man gör enbart vid misstanke.Bevisbördan gällande ålder och identitet ligger på den sökande. Det innebär att det är det ensamkommande barnets eller den ensamkommande ungdomens skyldighet att på något sätt bevisa hur gammal hen är. Många barn och ungdomar som idag väntar på sin första intervju, väntar på beslut, eller redan har fått ett sådant kommer från länder som Afghanistan, Somalia och Eritrea. Det hör till vanligheterna att dessa barn och ungdomar saknar dokument som kan bevisa deras ålder. En del afghaner kan ibland anskaffa en tazkira, eller till och med ett afghanskt pass, men dessa anses inte tillförlitliga av Migrationsverket. Eritreaner kan ofta anskaffa ett dopbevis, men dessa anses inte heller alltid vara tillförlitliga av Migrationsverket.Migrationsverket är skyldigt att informera barnet eller ungdomen om att hen kan använda sig av en medicinsk åldersbedömning. Svenska Advokatsamfundets medlemmar har dock gjort gemensam sak i att inte rekommendera en sådan på grund av att de är ovetenskapliga och otillräkneliga. Det här lämnar många barn och ungdomar i limbo - dokumenten de eventuellt kan få tag på anses inte tillräkneliga som bevis och deras advokater råder dem att inte genomgå en medicinsk åldersbedömning.Det lämnar barnet eller ungdomen i händerna på Migrationsverkets handläggare och den bedömning av ålder hen gör efter några timmars intervju.

Som en direkt följd av frågan om ålder, har vi observerat ytterligare en procedur, vilken har stor påverkan på barnets eller ungdomens framtid. När ett barn eller en ungdom inte kan bevisa sin ålder på något sätt, adderar handläggaren godtyckligt ett eller flera år till barnets eller ungdomens uppgivna ålder, men det händer också att någon skrivs upp en månad i ålder, eller några dagar. Vanligtvis blir ungdomen 18 eller över. Det här innebär att en ungdom blir vuxen över en natt - resultatet av tre, fyra timmars intervju hos Migrationsverket.

I oktober i år hade Migrationsverket godtyckligt och som vi erfar systematiskt skrivit upp ålder på nästan 3000 ungdomar.

 

Tretusen. Tretusen 14,15,16 - och 17-åringar har genom ett par knapptryck blivit vuxna över en natt.

 

Konsekvenserna av detta är för ungdomen dramatiska: hen förlorar sitt boende och flyttas till ett boende för vuxna ofta bara timmar efter beskedet - ofta långt ifrån skola, vänner och trygga vuxna, hen förlorar den sociala kontext hen befunnit sig i som tonåringar under tiden de varit i Sverige, de förlorar rätten till sin gode man - allt som manifesterat trygghet efter flykten faller med handläggarens knapptryckning. Vanligtvis sker detta i samband med avslag.  I denna situation ska ungdomen agera som en vuxen asylsökande förväntas agera - ta ställning till överklagande till exempel. Den kontext hen befunnit sig i och det sociala skyddsnät hen byggt upp omkring sig som är oerhört viktigt vid ett avslag och vid en överklagan, har tagits ifrån hen.

 

Vi som arbetar med dessa barn och ungdomar går till våra arbeten för att möta unga människor som förlorat allt hopp inför framtiden, unga människor som plågas av ångest, rädsla och känslor av hopplöshet. Vi ser tidigare studiemotiverade elever hoppa av skolan, vi ser dem ha svårigheter att koncentrera sig i klassrummet. Vi ser unga människor ha svåra problem med sömnen, ätstörningsproblematik och grav stress. Vi ser dem dra sig undan från oss - de som en gång blev glada varje gång vi möttes. Vi ser dem bli tystare och oroligare men också argare, mer frustrerade och utåtagerande. Vi ser unga människor skada sig själva, vi ser självmordsförsök och fullbordade sådana.Många av dessa barn och ungdomar har varit i Sverige i över ett års tid, en del i över två år. Vi ser deras liv raseras på grund av att Migrationsverkets handläggare gissar hur gamla de är, en gissning som i princip uteslutande leder till att ungdomen räknas som vuxen i asylprocessen. En gissning handläggaren ska leva med i resten av sitt liv.

Vi ber dig om hjälp att sätta press på den svenska regeringen. Vi ber dig att hjälpa oss att få denna inhumana behandling av unga flyktingar att upphöra. Vi ber dig också om hjälp att införa ett moratorium gällande åldersuppskrivningarna, tills dess att en säker och etisk metod för åldersbestämning finns. Vi skulle också vilja att de åldersuppskrivningar som gjorts under året ogiltigförklaras.

 

Vi står inte ut med det här.Hjälp oss att uppmärksamma detta. Det handlar om liv och om Sverige som pålitlig rättsstat.