Uppför paviljonger på Frötuna skola ht 2021!

Skolgårdsvy-från-buske.jpg

Hjälp oss att övertyga kommunen om att paviljonger behövs på Frötuna skola!

Bakgrund:


Norrtäljes centrala grundskolor har stor brist av elevplatser. En av de skolor som drabbas hårdast är Frötuna skola, med dess närliggande område Björnö/Björnövik som ständigt utvecklas med barnfamiljer. I dagsläget är skolan i vissa årskurser överfull och kan inte ta emot några elever ens i närområdet. Samtidigt är det pågående nybyggnation i Björnöområdet. Frötuna skola är idag en F-6 skola och inför hösten 2021/2022 saknas utrymme i lokalerna för ca 20 talet barn som har valt Frötuna skola som förstahandsval. 

De 27 barn som är antagna till Frötuna skola ht2021 är enligt kommunen de 27 barn som har haft Frötuna skola som förstahandsval och som har Frötuna skola som närmaste skola. 7 barn från Frötunas uppptagningsområde har placerats i Kvisthamraskolan, sett utifrån deras andrahandsval. 14 barn, också med Frötuna som närmaste skola, utan andrahandsval, har placerats i Grindskolan.   

Beslutsmotivering

Beslutsmotivering Barn- och utbildningsförvaltningen i Norrtälje kommun har efter genomförd skolvalsperiod beslutat om placering i förskoleklass och grundskola. Placering vid skolenheten sker enligt 9 kap. 15 § första stycket eller 10 kap. 30 § första stycket i skollagen (2010:800).

Norrtälje kommun garanterar alla elever en skola i närheten av hemmet. Finns endast en skola i närheten av hemmet reserveras eleven plats på denna. Saknar elev en skola i närheten av hemmet är eleven reserverad plats på den skola som det finns skolskjuts till. Om det finns fler sökande än platser till en skola antas de elever med högst relativ närhet, tills dess att alla platser på den sökta skolan är fyllda. Om elever har samma relativa närhet har de elever med syskon på sökt skola förtur. För att syskonförtur ska gälla krävs att syskonen är folkbokförda på samma adress. Om elever har samma relativa avstånd och syskonförtur inte kan tillämpas avgör det absoluta avståndet vem av eleverna som får plats.

Det här beslutet grundar sig på följande bestämmelser: - 7 kap. 3 § skollagen (2010:800) - 9 kap. 12, 13 §§ och 15 § 1 st. och 10 kap. 24, 25, 27, 29 §§ och 30 § 1 st. skollagen (2010:800) - 29 kap. 2, 6 och 10 §§ skollagen (2010:800)

Beslutsmotiveringen frångår beslutsunderlag från kommunen som säger:

Norrtälje kommun garanterar alla elever en skola i närheten av hemmet. Finns endast en skola i närheten av hemmet reserveras eleven plats på denna. Saknar elev en skola i närheten av hemmet är eleven reserverad plats på den skola som det finns skolskjuts till.

Om kommunen, trots nedan utdrag, hävdar att urvalsprocessen har följt Skollagen hävdar vi fortfarande att placeringen vid Grindskolan inte kan anses med att tillgodose dessa barn med bästa möjliga lösning.

Beslutet strider mot lag eller annan författning En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, 9 kap. 15 § (2010:800). Kommunen kan bara göra avsteg från denna huvudregel och frångå vårdnadshavarnas önskemål i två situationer:

· Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet, 9 kap. 15 §, första stycket (2010:800).

· Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen, 9 kap. 15 §, andra stycket (2010:800).

Barn- och skolnämnden har i sitt beslut tydligt angivit att beslutet är fattat utifrån den första av dessa punkter. Nämnden saknar antagna riktlinjer eller principer för bedömning av en elevs berättiga krav på en skola nära hemmet, i enlighet med vad som kan:

- //…anses ankomma på varje kommun att för sig bestämma vilka kriterier som ska gälla, med beaktande av faktorer som t.ex. elevernas ålder och avståndet mellan hemmet och olika tillgängliga skolor (HFD 2015:50)

Nämnden har däremot antagna riktlinjer med urvalskriterier för skolplaceringar i de fall där fler elever har önskat plats på en skolenhet än det finns platser till. De riktlinjerna får utifrån avgränsningen i situationer då de ska tillämpas antas gälla för beslut om att frångå vårdnadshavarnas önskemål om skol-placering med hänvisning till att den önskade placeringen skulle medföra att be-tydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen, 9 kap. 15 § andra stycket (2010:800).

I det aktuella ärendet har inget underlag redovisats som ger stöd för beslutet att frångå vårdnadshavarnas önskemål om placeringen, med hänvisning till att det skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Inga sådana bedömningar på individnivå redogörs för eller ligger till grund för beslutsmotiveringen, utifrån vad som går att utläsa av handlingarna. Det saknas också rutiner och riktlinjer antagna av nämnden som säkerställer att en sådan utredning och bedömning, enligt 9 kap. 15 §, första stycket (2010:800), kan genomföras på ett likvärdigt och rättssäkert sätt.

I ärendet har ingenting framkommit som stödjer att de elever som placerats på Frötuna skola läsåret 21/22 varit beroende av platsen där för att kunna gå i en skola nära hemmet. Beslutet strider därmed emot regleringen om placering i förskoleklass, 9 kap, 15 § (2010:800) då nämnden i sitt beslut frångått vårdnadshavarnas önskemål om placering utan laglig grund för det.

Problematik:

Det finns i dagsläget inget beslut som styrker att en ny skola i närområdet kommer att byggas inom de närmaste 3 åren. Det finns en detaljplan och önskemål, men så länge inga beslut är fattade får vi utgå ifrån att samma problematik som Frötuna skola står inför idag och ht2021 också kommer kvarstå t.o.m tidigast 2025. 

Utifrån befintligt beslut erbjuder alltså kommunen skolskjuts för barnen som ska pendla från tex Björnöområdet/Nodsta till Grindskolan. Skolskjutsen erbjuds dock tider som överensstämmer med skoltiderna, vilket gör att de barn som är i behov av fritidshem behöver ta sig till och från skolan på egen hand alternativt med hjälp av skjuts från föräldrar. I framförallt de fall där syskon till dessa barn har en plats i Frötuna skola eller förskola medför det en enorm problematik rent praktiskt. Det är praktiskt sett möjligt att sätta en 6 åring på en skolbuss 06:45 till fritids, ja. Men om det är sett till barnets bästa? Nej. 

En lördag mitt på dagen tar det 35 minuter enbart bilväg att åka Björnö – Frötuna – Grind – Björnö. Därmed inte inräknat att lämna av barn 1 på Frötuna skola/förskola och därefter lämna barn 2 på Grindskolan. Total tid uppskattas till ca 1 timme för enbart lämning. Total bilväg ca 2 mil/dag. Detta med utgångspunkt från busshållsplats Östhamra. Ur miljöaspekt kan detta heller inte anses rimligt. Skolan är belägen på andra sidan tätorten sett från Björnö och de södra kommundelarna som utgångspunkt. Flertalet större trafikkorsningar, hårt trafikerade vägar och utan möjligheter för barn 6-10 års-åldern att ta sig från hemmet till skolan på egen hand, varken via promenad, cykel eller kollektiva färdmedel. Sett från familjer boende utanför tätorten är avståndet och problematiken betydligt mer omfattande. 

Problematiken ligger också i att syskonförturen på Frötuna skola inte har tillämpats, vilket medför att föräldrar antingen får finna sig i att ha barn placerade på olika skolor/förskolor. Alternativt behöver barn som redan går i Frötuna skola/förskola också byta till Grindskolan för att ”underlätta" familjens logistik. Detta är alltså inte heller sett till barnets bästa.

En annan aspekt viktig att ta hänsyn till i befintligt beslut är tryggheten för de barn som har gått i Frötuna förskola, lärt känna miljön i området och tillbringat mycket tid i anslutning till skolan i samband med att ha gått på Frötuna förskola, samt har syskon på Frötuna skola. Frötuna förskola har ett bra samarbete med skolan som medför att de barn som redan går på förskolan får en smidig flytt över till skolan med hjälp av förskolans pedagoger som i samspråk med skolan gör besök och har samtal med skolan.

Viktigt tillägg och slutligen - även om det från flera håll kan ses som en parentes - är självklart gemenskapen med de vänner barnen har. Det är absolut inte sett till barnens bästa att åsidosätta barn och placera dem i separat skola med anledning av att kommunen inte tillgodosett skolans behov tidigare.

Alternativ lösning:

Uppför paviljonger i anslutning till Frötuna skola.

Paviljonger kan tillgodose den redan trångbebodda skolan både med och utan dessa barn som idag har placerats på Grindskolan / Kvisthamra skolan. De skulle frigöra utrymme från andra delar av skolan och öka studiero i befintliga klasser genom att ha möjlighet och utrymme till att dela upp dem i mindre grupper.

Uppförande av paviljonger kan även tillgodose problematiken som idag finns med att behöva slussa befintliga klasser till Rådmansöskola för vissa lektioner veckovis. Det talar därmed för det behov som skolan tidigare haft och efterfrågat.

Men framförallt, så skulle uppförande av paviljonger kunna tillgodose våra barns behov av att bli tilldelade den skola dem valt i förstahand inom korrekt upptagningsområde.

Uppförande av paviljonger kan lösa problematiken för de kommande 2-3 åren till dess att alternativ skola i närområdet står färdig.

Eventuella s.k ”flaskhalsar” som kan uppstå skulle kunna vara eventuell trängsel i allmänna utrymmen på skolan, matsal/gymnastiksal. Detta kan struktureras av skolan, med bra schemaläggning av lektioner och halvklasser under gymnastiklektionerna. Lunchv kan erbjudas i paviljong. 

Uppförande av paviljonger medför självklart även en stor kostnad. Dock kan denna kostnad anses som skälig, då det väntade trycket på Frötuna skola har kunnat förutses sedan flera år tillbaka. Dock har ingen förändring eller förbättring skett trots det, varpå vi hävdar att det är god tid för ett ordentligt omtag av problemet.

Sammanfattning:

Norrtälje kommun befinner sig i en pressad situation sett utifrån grundskolorna. Många skolor är fulla men bostadsområden för barnfamiljer fortsätter växa. Det finns lösa löften i dagsläget om att en skola i Björnö ska stå klar ht2023/2025, men till dess finns det både i år och kommande år många barn i förskoleklass vars önskemål om skola inte kommer kunna tillgodoses.

Frötuna skolas rektor och personal är öppna och samarbetsvilliga för den här typen av tillkommande utrymmen, samt uttrycker önskemål för att kunna ta emot samtliga sökande barn om lokaler kan tillgodoses.

Vi framför härmed vårt gemensamma önskemål om att uppföra paviljonger vid Frötuna skola ht2021 så att barnens behov kan tillgodoses i en sedan tidigare känd och trygg miljö med närhet till hemmet, samt att skolan ges möjlighet att ta emot de elever i förskoleklass som har önskat Frötuna skola som förstahandsval.      


Med hopp om förändring,
 
Vårdnadshavare till barn placerade på Norrgärdesskolan Grind ht2021


Vårdnadshavare till barn placerade på Norrgärdesskolan Grind ht2021    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Vårdnadshavare till barn placerade på Norrgärdesskolan Grind ht2021 överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...