Stoppa nedskärningen av 35 barnskötare i Sigtuna kommun.

Vi, som föräldrar, pedagoger och medborgare i Sigtuna Kommun, vänder oss till er med djup oro och besvikelse över de senaste besluten angående personalnedskärningar inom förskolan. Vi är starkt förankrade i övertygelsen att barnens perspektiv och bästa måste utgöra kärnan i alla beslut som rör dem, i enlighet med Barnkonventionen och dess lagstadgade principer.

Det har kommit till vår kännedom att kommunen planerar att varsla hela 35 förskolepedagoger trots att behovet av kvalificerad och engagerad personal är akut. Denna handling strider inte bara mot våra grundläggande värderingar om barns rättigheter och behov utan utgör även ett allvarligt brott mot Barnkonventionen.

Enligt Barnkonventionens artikel 3 ska alla beslut som rör barn, inklusive beslut om förskoleverksamhet, fattas med barnets bästa i åtanke. Det är uppenbart att en sådan massiv nedskärning av förskolepersonal inte kan anses vara i linje med barnens bästa. Snarare skulle detta leda till en försämring av den pedagogiska miljön, en minskning av individuell uppmärksamhet och vård samt en försämrad kvalitet på den utbildning och omsorg som erbjuds till våra barn.

Förskolepedagoger spelar en oersättlig roll i våra barns liv. Deras närvaro och engagemang ger trygghet, kunskap och vägledning till våra barn under deras tidiga utvecklingsår. Att avskeda så många av dessa underbara och behövande pedagoger skulle inte bara vara orättvist mot dem utan även vara till skada för våra barns välbefinnande och framtid. Pedagogerna idag är redan överbelastade och riskerar sjukskrivning pga arbetsbelastning och stressrelaterade sjukdomar. Man kan befara att de nerskärningar som nu pågår inom förskola kommer att leda till att sjukskrivningarna ökar ytterligare.

Vi uppmanar därför Förskola och grundskolenämndens ordförande Mattias Askerson att ompröva dessa beslut och att istället satsa på att stärka förskolans resurser och personalstyrka för att säkerställa en trygg och stimulerande miljö för våra barn där vi arbetar förebyggande och främjande. Vi förväntar oss att ni tar ert ansvar enligt Barnkonventionen och prioriterar barnens bästa i alla framtida beslut som påverkar dem.

Där av har vi startat denna namninsamling för att tillsammans lyfta våra rättigheter som medborgare i Sigtuna kommun. 


Elisa Cansino & Linn Edsmyr    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Elisa Cansino & Linn Edsmyr kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...