STÖD ARTIN!

 

Kvinnan B kom till Sverige 2002 från Irak. Hon kom för att gifta sig med en man som hon tyckte om. Till att börja med var äktenskapet lyckligt men det blev sämre och sämre. Efter två år valde mannen att skilja sig från B. Hon ansökte då om uppehållstillstånd i Sverige. Men hon fick avslag.
Tvåårsregeln som ofta praktiseras slår extra hårt mot kvinnor och kvinnors asylrätt och ska uppmärksammas och ändrasEn del män i Sverige utnyttjar kvinnor genom den regeln och det uppstår en regelrätt traffickingsituation. De byter ut sin partner när det passar och skickar med myndighternas goda minne tillbaka kvinnor eller ser till att de blir utvisade, till ett okänt öde. Andra män dumpar frun i forna hemlandet och tar passet ifrån dem. Och tar inte sällan en ny fru som också utnyttjas.

B överklagade flera gånger och blev kvar i Sverige. Hon jobbade, gick i skolan och lyckades bygga upp ett fungerande liv. För ca tre år sedan träffade hon en ny man. De blev förälskade och B blev gravid. När B var i åttonde månaden kom polisen till den lägenhet där hon senast varit skriven och meddelade att hon nu skall utvisas från Sverige. B gömde sig och födde sitt barn i Sverige. En son,  Artin,  som nu är ett år gammal.
I februari 2012 fick hon möjlighet att på nytt ansöka om asyl och den 31 maj fick hon återigen avslag på sin ansökan, hon skulle utvisas till sitt hemland. I hemlandet väntar släkten och vill bestraffa henne. Hon anses ha dragit skam över familjen genom att hon både är skild och dessutom har fött ett barn utanför äktenskapet , genom en utomäktenskaplig förbindelse.
De kvinnor som lever i skyddade boenden i Irak har mycket svåra förhållanden. Vistelsen i det skyddade boendet kan närmast jämställas med ett inofficiellt fängelse på grund av att de inte kan röra sig fritt utanför det skyddade boendet. På senare tid har en del kvinnor på grund av hotbild blivit tvingade att frivilligt gå till ett ordinärt fängelse för skydd då de skyddade boendena inte kan garantera skydd vid dödshot.Det omgärdande samhället har föga förståelse för kvinnor som föder barn utanför äktenskapet och många kvinnor sitter än idag i fängelse för utomäktenskapliga förbindelser, som jämställs med prostitution (när det gäller kvinnan, mannen går oftast fri)Har de dessutom barn är deras möjligeht till egen försörjning mycket små då det inte finns utbyggd barnomsorg och kvinnors möjlighet till arbete är fortfarande i hög utsträckning är avhängigt på mannens eller samhällets välvilja. Ensamstående kvinnor med barn utanför äktenskapet ses som dåliga kvinnor= horor. Barnet kan gå i skolan men får det svårt då ryktesspridning är ett stort problem i det irakiska samhället. Mamman kan också bli tvingad att lämna barnet till barnhem.
Enligt Migrationsverket finns det skyddade boenden för kvinnor i Irak men dessa kan mer liknas vid fängelser (se ovan). Det finns statistik från organisationer som jobbar mot hedersvåld och hedersmord i Irak och det är oomtvistat att man ska ta hoten om mord och våld på allvar. Enligt kvinnoorgansitionerna på plats är hedersmord nästan de enda förekommande då det gäller genusbaserade mord. Om B och Artin utvisas till Irak kommer Artins pappa aldrig mer att kunna träffa sin son.  Mannen riskerar även han att bestraffas av kvinnans famij om han återvänder och även sonen kan dödas av hennes familj och släkt. B kommer att för alltid tvingas leva gömd om hon ska stanna kvar i landet och vill behålla livet. 

Vi vill att Sverige följer FN:s barnkonvention och ger Artin rätt till båda sina föräldrar.
FN:s konvention om barnets rättigheter
  • Artikel 22: Barn på flykt som kommer ensamma eller med föräldrar har rätt till skydd och hjälp
  • Artikel 2: Alla barns lika värde och icke-diskriminering
  • Artikel 3: Barnets bästa i främsta rummet vid beslut som berör barn
  • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Rätten till inflytande

B skall inte behöva leva gömd med risk för att bli dödad på grund av att hon gjort något som bör vara varje kvinnas rättighet - att bli förälskad och föda ett barn. Här krävs uttalanden och aktiv handling som stöd för hedersmordshotade personer i Sverige av utrikesminister , jämställdhetsminister , integrationsminister, justitieminister m fl

B har inte arbetat politiskt och kan därför inte åberopa detta som det som skäl för att få asyl i Sverige. Hennes handlande är dock ett politiskt ställningstagande som inte accepteras i hennes hemland - jag har rätt att skilja mig och få barn utan att vara gift. Det är den religiösa lagstiftningen, sharialagarna, som utgör familjerätten i hennes hemland. Det vill säga religionen är politisk och inskriven i konstitutionen.
Vi som arbetar för kvinnors rättigheter och rätt till asyl  i Sverige kräver att dessa asylskäl uppvärderas och jämställs med politiska skäl då den förföljelse som sker är genusbaserad och det finns tydliga skrivningar i FN:s konventioner om förföljelse på grund av kön mm. B bör alltså kunna få asyl på samma grund som de som har varit politiskt aktiv.

Nätverket mot hedersrelaterat våld

Bahareh Mohammadi Andersson

Maria Hagberg


Bahareh Andersson    Kontakta namninsamlingens skapare