I eftervåldet är kvinnor och barn rättslösa. Vill du ändra på det? SKRIV UNDER!

Skärmklipp_2019-08-05_16.02_.19_.png
 
Nu får det vara nog!

FÖRÖVARE TILLÅTS ANVÄNDA DET SVENSKA RÄTTSVÄSENDET FÖR ATT TRAKASSERA OCH PUNGSLÅ SINA OFFER PÅ ALLT VAD DE ÄGER OCH HAR, INKLUSIVE DERAS BARN OCH MÄNSKLIGA VÄRDIGHET

 (VSNR= våld och / eller sexuella övergrepp i nära relationer

"Eftervåld" är ett bra samlande och förtydligande begrepp på vad som försiggår under ytan på den TYSTNADSKULTUR och förljugna verklighetsbortträngning som möjliggörs genom en samverkan på både privat personlig, samhällelig och psyko-social / kulturell nivå.

En mer specificerad redogörelse för hur eftervåldets olika former av vardagsterror kan se ut har du här »)

  I.

Jenny Örns fall och den skuldöverskrivande taktik, som hon blev utsatt för, efter att hon anmält en polis anställd vid Polismyndigheten i Västerås för våldtäkt, då hennes förövare fick uppbackning av åklagare Joel Teran att på falska grunder åtala henne för narkotikabrott, istället för att våldtäktsmannen själv lagfördes och dömdes för sin våldtäkt, är häpnadsväckande nog inte alls unikt, utan kan tjäna som ett representativt exempel på en aldrig sinande ström av rapporter som i #meetoos efterföljd strömmat in på sociala medier under det gångna året. Främst då av mammor och barn som drabbats av en helt ofattbart skandalös form av rättsröta och rättslöshet.

Skillnaden mellan hennes och de otaliga övrigas liknande fall, är dock att det blivit omskrivet i pressen och därför också i bästa fall att det reds ut och att Jenny Örn får upprättelse. Men ännu har det inte kommit så långt.

I detta fall blev det dessutom tydligt, att myndighetsutövare inom polis-och åklagarväsende själva tillämpar samma skuldöverskrivande "blame the victim"- reflex, som förövare i nära relationer, varför det inte förvånar att deras samverkan, så ofta ser ut att smidigt fungera som hand i handske.

Traditionen att skriva över sitt eget syndaregister på Eve The Scapegoats skuldkonto är gammalt som gatan och går som på räls.

Om de rättsvårdande myndighetsutövare som handhaft det kommer att bli lagförda och dömda för sina grova brott gentemot svensk Grundlag och Förvaltningslag är väl mera tveksamt.

Men nu när fallet tom uppmärksammats i riksdagen, kanske det ändå finns hopp om livet att någon med litet makt och myndighet skulle kunna ta tag i saken »

II.

Samma "blame the victim"-reflex kommer även tydligt till uttryck i  trebarnsmamman "Mias" fall, vari det är hon som titt som tätt kallas in till nya polisförhör och rättegångsförhandlingar, pga av de otaliga falska anmälningar varmed hennes exman, assisterad av hennes fd svärfar, bombarderar henne.

Medan alla de anmälningar som gjorts om hans faktiska förehavanden läggs ner. Ingen av hans anmälningar mot mamman har visat sig innehålla ngn substans förutom i ett enda fall, som måste anses relativt bagatellartat i förhållande till de drastiska konsekvenser det fått i form av att tre barn i princip gjorts föräldralösa.

Ändå tillåts pappan assisterad av svärfadern fortsätta anklaga och skriva över det på henne, som han / svärfadern själva konsekvent gör / har gjort sig skyldiga till i form av drog- och akoholmissbruk, barnmisshandel, vanvård, dåligt sällskap, olovlig bilkörning, bedrägerier, förföljelser, trakasserier och ofredanden etc.

Pappan har tom på oskäliga grunder anklagat henne för att ha försökt köra ihjäl honom med bil fullastad med barn och ny sambo, och förfalskat hans namnteckning för inköp för stora summor på nätet, trots att det alltid varit hon som tvingats stå för den huvudsakliga försörjningen, då han aldrig kunnat behålla ett jobb. Hon tvingades då in på ytterligare polisförhör för att skriva hans namnteckning ett hundratal gånger, som sedan skickades på analys hos en grafolog.

Och så håller det på. År efter år. I ett rättsmaskineri, som på trots mot att det minst av allt leder till att rätt skipas, utan snarare att människors och särskilt då oskyldiga barns liv förstörs i grunden, måste kosta staten åtskilliga miljoner.

För att i november 2018 kulminera i att mamman fick avslag på sin ansökan om verkställighet av sitt lagstadgade umgänge i två instanser; både tingsrätt och hovrätt, varför hon därefter inte ens på julafton, av pappan och svärfadern, som inte har ngt biologiskt släktskap med hennes barn, tilläts ha telefonkontakt med de barn, som hon ensam dessförinnan skött utan anmärkning under alla år.

Även hennes senaste ansökan om stämning gentemot pappan pga det umgängessabotage han nu konstant bedrivit under mer än ett års tid efter att barnen hämtade hem till honom med polishandräckning i jan 2018, har avvisats.

Och bara någon vecka dessförinnan hade svärfadern ytterligare en gång skickat in en begäran om inhibering av hennes skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten, för skulder som svärfadern och pappan själva sett till att belasta henne med enbart för det sadistiska nöjet att sätta käppar i hjulen för hennes möjligheter att axla sitt föräldraskap - vilket denna gång, till skillnad från förra, fick fullt gehör.

Det har skickats en en utredning  tillsammans med en skrivelse till socialnämnden  med en begäran om en extern oberoende granskning av alla de jävsförhållanden och lagbrott som varit förhanden i hanteringen av fallet på socialtjänsten på pappans hemort. Men den avslogs, efter att den hade expedierats tillbaka till den enhetschef på socialförvaltningen, som var just en av dem som i utredningen hade kunnat påvisas ha begått grova tjänstefel. 

!!!.

Likaså är det exakt samma skuldöverskrivande taktik, som kommer till användning i TIDERNAS JUSTITIEMORD-FALLET CARINA SÄLLBERG 

Det kan knappast undgå någon med det normala omdömet i behåll att det är hennes exsambo som lider av allvarliga psykiska problem och som är den som förföljer och trakasserar henne genom att anmäla henne falskt, och inte tvärtom. Hans personliga CV ger knappast heller intryck av någon större trovärdig- och redbarhet, utan tyder snarare på det motsatta.

Ändå har man i rätten för ett tio-tjugotal miljoner låtit dessa rättsliga trakasserier pågå i fem års tid. Målsättningen kan på goda grunder misstänkas vara att undanröja en framgångsrik politiker såväl som att straffbelägga densamma för hennes civilkurage att som enda ledamot i socialnämnden gå emot och kritisera dess beslut att låta en pedofil adoptera en pojke, och för hon dristat sig att  ifrågasätta och kritisera den rättsvidriga behandling hon utsatts för av ansvariga i Helsingbors tingsrätt  - och att få henne, som är fullt ut psykiskt frisk, intagen på rättspsykiatrisk slutenvård med tvångsmedicinering av psykosdämpande medelst falskt förhandsbeställda läkarintyg.

Därför har hon dessutom tvingats betala rättegångskostnader och skadestånd, som ruinerat henne ekonomi i grunden. Skadestånden har bl a hennes exsambo, numera miljonär, bosatt på franska Rivieran, tacksamt kammat in, när han av svenska staten bjuds på flygresa och hotell för att fortsätta sina evighetslånga processer varför inga bevis ännu kunnat läggas fram.

Samtidigt som Carina Sällberg själv och hennes son saknar pengar till mat i slutet på månaden.

Men det finns fler.Många fler.

Ytterligare sexton mammor har avlagt rapport i de enkätsvar som bifogas vårt utskick till myndigheter, organisationer och medier, samt ett 70-tal domar, som alla talar sitt tydliga språk om hur systematiskt kvinnor / mammor diskrimineras i bott-o tvistemål med en problematik i VSNR. (Se nedan!)

Gunilla Madegård

Frilansskribent, forskare, barn - och kvinnorättsaktivist och talesperson för föräldrar och morföräldrar i AKTION #eftervåldet mot SAMHÄLLSFARLIG MYNDIGHETSUTÖVNING, som av hänsyn till barnen och rädsla för repressalier vill vara anonyma

Oll Matts gata 28

38791 Borgholm

tel: 070 258 48 39

AKTIONSGRUPPEN #eftervåldets  SAMHÄLLSKRITIK, MÅLSÄTTNING OCH KRAV:

 

FAKTAUNDERLAG till grund för AKTION #eftervåldets
krav på tillsättningen av en haverikommission som synar den myndighetsutövning som i brottmål med en grund i sexualiserat eller annat våld mot kvinnor och barn, begår grova tjänstefel/brott mot Grundlag / Förvaltningslag, genom att rutinmässigt låta offer och förövare byta plats och förlägga bevisbördan på offret.

I vårt faktaunderlag framgår dessutom att myndighetsutövningen i tvistemål begår brott mot Grundlag, Förvaltningslag och Föräldrabalken genom att bedöma våld och sexuella övergrepp i nära relationer (VSNR) som inte bevisats i brottmål som icke-existerande och / eller irrelevant för riskbedömningarna - medan icke bevisad och icke-existerande "påverkan" och "umgängessabotage" läggs till grund för beslut att skriva över vårdnaden / boendet från den förälder som är barnets enda nära anknytningsförälder, till misstänkta, åtalade eller dömda förövare, alternativt att till varje pris och på trots mot deras uttryckliga vilja, påtvinga barn umgänge med dem.

 

BROTTMÅL

1) FALLET JENNY ÖRN»

Myndighetsperson begår våldtäkt och får hjälp av åklagare att lägga skulden på offret:

 

2) OMFATTANDE UTREDNING AV SKENPROCESSERNA MOT CARINA SÄLLBERG»

Rättsapparaten ställer sig till förfogande för en förövare att trakassera sitt offer i åratal med falska anmälningar

 

TVISTEMÅL:

Föräldrar och barn hänsynslöst utlämnade åt VSNR & EFTERVÅLD

3) 16 FALL REPRESENTERADE I ENKÄTSVAR»

4) OMFATTANDE UTREDNING AV ”MIAS” FALL (enkätsvar 9 GM 09)»

5) GRANSKNING AV 75 DOMAR»

6) RAPPORTERNA FRÅN BRY»

7) REPORTAGE I MEDIERNA»

 

PRESENTATION AV UPPLÄGG, KRITIK, FAKTA och KUNSKAPSUNDERLAG »

 

 

Sedan #meetoo-uppropet sjösattes för c:a ett och ett halvt år sedan, har en aldrig sinande ström våldsutsatta föräldrar och övriga medborgare på sociala medier delgett sina erfarenheter av att ha fått stjälp istället för hjälp hos de samhälleliga myndigheter som har till uppgift att bistå dem och deras barn när de söker skydd mot våld och sexuella övergrepp i nära relationer (VSNR). 

 

Istället för denna hjälp har ansvariga myndighetsutövare inom socialförvaltning och tingsrätt allierat sig med deras förövare och tagit partiskt ställning för dem och deras manipulerade versioner av sanningen.

 

Vi ser härvidlag ett genomgående och övergripande mönster av en TYSTNADSKULTUR som på flera olika plan samverkar med att bidra till att den direkt samhällsfarliga och därtill mycket kostsamma verksamhet som myndigheterna ställer VSNR-förövare till förfogande, ostraffat kan pågå i åratal utan att synliggöras och åtgärdas.

 

1) När den utsatta föräldern lämnar förövaren och gör polisanmälan av dess VSNR, slår det tillbaka mot den förstnämnda i form av det sk ”eftervåld” som fyller funktionen att förskjuta fokus från förövarens egna gärningar, för att i dess ställe bestraffa, osynliggöra och tysta den / de brottsutsatta föräldern / barnen och låta offer och förövare byta plats.

 

2) Myndighetsutövningen inom landets socialförvaltningar och tingsrätter lider av en alarmerande brist på relevant sakkunnighet bland dess personal, såväl i fråga om utredningsmetodik som VSNR. Dess utövare vare sig förmår, vill eller kan genomskåda manipulativa taktiker hos förövare, och karaktäriseras av en självsvåldig godtycklighet och kritikkänslighet som resulterar i att den enklaste vägen att undkomma berättigade klagomål, blir att alliera sig med förövaren. Det kan också på goda grunder ifrågasättas hur personaltillsättningen till dessa myndigheter går till, då det i häpnadsväckande i hög utsträckning visat sig att de inte ens drar sig för osant intygande. Verksamheten utmärker sig av ren och skär brottsligt lagvidrigt utövning, som i sin yttersta förlängning riskerar att få ödesdigra konsekvenser för upprätthållandet av grundläggande demokratiska spelregler och samhällsstruktur.

 

3) Då vårdnadsmål och VSNR-relaterade problem inte anses ha allmänintresse, kombinerat med det faktum att landets journalistkår är i avsaknad av erforderlig utbildning och kompetens att granska och analysera dem, ligger de i medieskugga och synliggörs inte heller i pressen och public service-medierna. Ett annat stående dilemma är att denna typ av ärenden dränks i så mycket papper att ingen har tid eller ork gå igenom dem.

 
 
 
 
 
 
STÖD VÅRT KRAV PÅ EN HAVERIKOMMISSION - NU!!!
 
 
 
 

 


Gunilla Madegård / AKTION #eftervåldet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Gunilla Madegård / AKTION #eftervåldet lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...