Språklärare kräver en konsekvent och tydlig betygsskala.

Betygsättning i engelska har blivit absurt motsägelsefull och är inte längre rättssäker. Från att ha sex betyg ska lärare nu bedöma uppsatser utifrån tio betyg.

Till att börja med finns kriterier för de tre betygen E, C och A. För det är ju så att betygen D och B sätts om kunskapskraven för betyget C respektive A till mycket stor del är uppfyllda. (F sätts när kriterierna för E inte uppfyllts.) När en elevs färdigheter ska bedömas i slutet av kursen ska en summativ bedömning ske utifrån de olika betygen eleven har erhållit, och då kan även betygen D eller B sättas.

Vi som bedömer nationella prov i engelska har numera så många som tio betygssteg att förhålla oss till vad gäller skrivdelen: F-, F+, E-, E+, D-, D+, C-, C+, B och A. Som stöd finns för varje steg en exempeluppsats med kommentarer. Vi har flera gånger i utvärderingen av de nationella proven kritiserat detta då det är omöjligt att tusentals lärare gör en likvärdig bedömning av en text på ca 450 ord när kunskapskraven är oerhört nära varandra. För E+ kan kommentaren lyda att eleven formulerar sig relativt varierat, tydligt och till största delen med flyt, för D- varierat, samt till största delen tydligt och med flyt, och D+ varierat, över lag tydligt och med flyt  och C- tydligt, samt överlag varierat, relativt ledigt och till största delen med flyt, o s v. Det är inte realistiskt att flera lärare bedömer elevers prestationer likvärdigt utifrån så små nyansskillnader.

Nationella provets sammanräkning är också motsägelsefull mot betygssättningen då eleven kan erhålla F på en del och ändå bli godkänd på sammanställda nationella provet, trots att man inte kan bli godkänd på kursen om man inte har nått alla E-kraven. Till råga på allt ska vi lärare förklara detta motsägelsefulla system när elever och föräldrar påtalar det ologiska i det.

Nationella provet, som är en viktig referens och riktlinje vad gäller språknivå och svårighetsgrad, ska tydliggöra färdighetskraven och bidra till en likvärdig bedömning. Som det är idag, blir bedömningen inte rättssäker eftersom det dels inte finns kriterier för tio betygssteg, och då nyansskillnaderna blir mycket små har lärarkåren mycket svårt att bedöma lika. Vad vi lärare behöver för att göra likvärdig bedömning är just en tydlig och konsekvent värdering av färdigheter. Lärare i både engelska och moderna språk uttrycker detta behov.

Av respekt för elever och lärare kräver vi därför att skolverket återgår till att vi ska betygsätta efter de kriterier som finns för de tre betygen E, C och A, samt att D och B används inför den slutgiltiga summativa bedömningen inför kursbetyget.

Namninsamlingen kommer att överlämnas till:

Utbildningsministern

Gymnasieministern

Utbildningsutskottets ordförande

Skolverkets Generaldirektör

Skolverkets avdelning Verksamhetsstyrning

betyg.jpg


Pia Boiardt Legitimerad Gymnasielärare i engelska och spanska    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.
Facebook