Skriv på - för en mer genomtänkt utveckling av Jonstorp!

Skriv på - för en mer genomtänkt utveckling av Jonstorp!


Höganäs kommun har presenterat en översiktsplan (ÄÖP) för hur Jonstorp ska utvecklas.
Planen är uppdelad i Etapp 1 (inom tio år) och Etapp 2 (”på lång sikt”).
Etapp 1 innehåller bland annat

- ca 90 nya lägenheter i centrum adderas till de 30 befintliga, dvs totalt 120
- förbättrad trafiksituation längs Jonstorpsvägen
- utveckling av centrum och området runt affären, busstorget och gamla biblioteket
- åtgärder för strandskydd
                                          
Byalagets styrelse har gått igenom planhandlingarna och bedömer att Etapp 1 i stort är en genomtänkt plan för Jonstorp, som utvecklar byn på ett bra sätt. Dock bör byggnationen i centrum anpassas i höjd så att omgivande fastigheter inte påverkas negativt.


Etapp 2, där ytterligare 110 lägenheter, 60 småhus och en förskola planeras, tycker vi däremot är problematisk. Den innebär bildandet av en helt ny stadsdel där de flesta bostäderna är lägenheter i flerfamiljshus i 3 plan. Det nya områdets karaktär och
omfattning liknar mer en förortsbebyggelse än en vidareutveckling av dagens Jonstorp.

Vi kräver därför att Höganäs kommun gör en fördjupad analys av behovet av ytterligare 110 lägenheter i Jonstorp efter Etapp 1, dvs sammanlagt 230 lägenheter i byn, samt att utformningen av Etapp 2 bygger på resultatet av analysen, och erfarenheter och lärdomar av genomförandet av Etapp 1, och i större utsträckning anpassas för att bevara byns nuvarande småskalighet och karaktär.


Analysen ska ge svar på följande av varandra beroende frågor:
- Hur många väljer att flytta till Jonstorp för att bosätta sig i lägenhet?
- Hur många äldre som idag bor i småhus i Jonstorp kommer att flytta inom 10-20 år
och vilka flyttkedjor ger detta då upphov till?
- Vilka behov av kollektivtrafik måste vara tillgodosedda om byn ska växa med 600
personer? Hur och av vem ska dessa behov tillfredsställas?
- Ökningen av bilar i byn efter Etapp 1 och 2 bedöms till 400 fordon fler än idag, som ska
hämta och lämna barn på förskola och skola, besöka boende, affär, restauranger och
andra servicefunktioner och samsas om vägar och parkering. Hur och av vem ska det
hanteras?
- Hur ska skolan klara av en sådan tillströmning av elever?
- Vilka insatser från kommunen krävs för att ett stort lägenhetsområde i utkanten av en
befintlig ort, som byggs upp inom en kort tidsperiod, ska bli en välintegrerad del av byn?

Genom att skriva under ställer du dig bakom ovanstående krav, att kommunen inte ska ta beslut om Etapp 2 av "Ändrad översiktsplanen för Jonstorp" (ÄÖP), innan det gjorts en fördjupad behovs- och konsekvensanalys, efter att Etapp 1 genomförts.


Helena Stjernstöm, Jonstorps byalag    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Helena Stjernstöm, Jonstorps byalag lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...