Stoppa Muren mot Järfälla (2017-17157)

Kommentarer

#1

Byggnaderna ligger för nära kommungränsen och är alldeles för stora i förhållande till befintlig bebyggelse.

Mikael Linderfalk (Järfälla, 2021-09-23)

#10

Stoppa muren mot Järfälla

Birgitta Rönngren (Järfälla, 2021-09-23)

#11

Helt idiotiskt projekt att bygga höghus i denna miljö och på denna smala remsa

Kerstin Wallentin (Järfälla , 2021-09-23)

#13

Det är vansinne att bygga detta, det borde alla människor förstå oavsett yrke

Per Granbom (Hässelby, 2021-09-23)

#14

Granskningsförslaget är förkastligt. Bebyggelsen är ännu högre än i tidigare versioner, och att bygga flerfamiljshus med så många våningar i detta läge bryter av alltför radikalt mot den omgivande miljön.

Tomas Andersson (Järfälla, 2021-09-23)

#22

Jag skriver på för att jag tycker inte att det ska byggas höga hus intill villor och radhus samt utmed den mest trafikerade vägen mellan Järfälla och Hässelby. Vi som bor i Hässelby har väntat i tiotals år på denna väg så att vi slipper köra genom bostadsområden för att komma ut till E18. Jag tycker också att det är bättre att bygga i närheten av allmänna kommunikationer i form av tunnelbana eller pendeltåg.

Linda Jansson (Hässelby , 2021-09-23)

#23

Jag tycker att det är fel att bygga på varje grön yta som finns. Det är uppenbart med översvämningsrisk, som inte tas tillräcklig hänsyn till för de närboende och så förstör man området genom att bygga dessa fula kolosser som inte passar in. Kollektivtrafiken är redan överbelastad och likadant med vägarna. Att tro att p-talet räcker till är också obegripligt.

Cecilia Lindqvist (Hässelby, 2021-09-23)

#27

Det är helt och hållet fel att bygga höghus i ett villa samhälle. Det finns såklart en anledning till att folk har bosatt sig i den här miljön. Politiker, makthavare och tjänstemän, tänk efter en gång till.

Leif Årevik (Stockholm, 2021-09-23)

#42

Det är orimlig plats av flera skäl att bygga på! Det finns beskrivet av flera instanser att detta är en olämplig plats att bygga på. Framförallt också tycker jag att det behöver lyftas att det är värdesänkande för de villor som kommer hamna bakom detta, få skymd kvällssol. Ett stort ökat inflöde med bilar på deras tidigare återvändsgränd! STOPPA BYGGET!!

Josefin Hero (Hässelby, 2021-09-23)

#43

Det går inte bygga så höga hus i villa område. Det är inte så bra för hela miljön och samhället. Om ni bygger radhus blir det bättre än bygga en högt hus för detta område.

Lili Zheng (Stockholm , 2021-09-23)

#46

Detta projekt borde lagts i papperskorgen redan från början. Detta bygge passar inte in i befintlig detaljplan för området. Kommer att skapa trafikproblem och parkerinsproblem samt är planerad att byggas endast några meter ifrån befintlig småhusbebyggelse.

Roger Frölund (Stockholm, 2021-09-24)

#47

Soppa bygget!

Christer Berggren (Hässelby, 2021-09-24)

#49

Stockholms stad visar en stor arrogans emot invånarna i grannkommunen Järfälla och tar ingen hänsyn till påverkan på Järfällas bebygelse i den omedelbara närheten.

Aart Hasselaar (Järfälla, 2021-09-24)

#50

Jag skriver under för att detta måste stoppas. Inga höga hyreshus ska byggas så nära enplanshusen som nu ligger i ett lugnt område o ska ha kvar den smala skogsremsan mot Växthusvägen.

Lena Malmström (Stockholm , 2021-09-24)

#52

Planen på byggnationen är oetiskt ur flera synvinklar:
- Stockholms stad tar inte alls hänsyn till det närliggande villaområdet i Järfälla.
- Bygget blir som en mur och smälter inte på något sätt in i landskap eller övrig byggnation.
- Viktiga grönområden som kan ta hand om framtida översvämningshot försvinner.

Annica Söderberg (Vällingby, 2021-09-24)

#56

Helt horribelt förslag!!! Detta förslag förstör en hel bit av Järfälla!!!

Anna Mähler (Järfälla, 2021-09-24)

#58

Att jag bor i närheten och inte vill att detta ska förfula mitt närområde.

Marie Rosengren (Järfälla, 2021-09-24)

#59

Jag förstår inte hur man kan tränga i så mycket hus i den lilla skogen. De grönområden vi har är så viktiga för att människor ska må bra. Trafikläget kommer att bli katastrof, det är mycket bilar som åker redan nu och svårt att komma ut från korsningar.

Jessica Frölund (Järfälla, 2021-09-24)

#70

Ag bor i området och jag kommer påverkas negativt med detta bygge. Mina barns lek-skog kommer försvinna. Mitt hus ligger lågt och riskerar översvämning och gatorna kan komma att användas till parkeringsplatser och belastas med mycket trafik. Kollektivtrafiken måste också utökas.

Helena Falsin (Stockholm , 2021-09-24)

#72

Jag är närboende och berörs av tilltänkt byggnation. Dessutom är det en fara för miljö- och vattentäkt. Utseendet på byggnaderna överensstämmer inte med nuvarande stadsbild, vilket strider mot reglementet.

Marie Malmström (Järfälla, 2021-09-24)

#73

Det finns så många detaljer som inte tas i beräkning hur detta enorma bygge påverkar oss boende i Hässelby/Skälby.
Att människor behöver bostäder begriper jag men det finns så mycket bättre platser att bygga på.
Vi i Hässelby värnar om miljöfrågor för att det en dag inte ska vara försent att kunna påverka.
Låt inte pengar styra, låt denna smala skogsremsa finnas kvar.

Lisbeth Ledel (Hässelby, 2021-09-24)

#75

Jag skriver under på grund av att detta projekt minskar grönskan i vårt område, tar bort villa harmonin samt att det är helt klart planerat av människor som inte bryr sig om miljön, omgivning och risker. Det ända är att få in ekonomisk vinst. Det kan man göra på andra sätt kan man tycka, samma gäller för att möjliggöra bostäder i hyresform som brister, det åtgärdas inte genom att bygga sådana bostäder i sådan plats.

Elio Jensen (Järfälla , 2021-09-24)

#78

Förslaget är i grunden ogenomtänkt utan hänsyn till flertal mycket negativa konsekvenser för angränsande bebyggelse, bör förkastas i sin helhet

Royne Jonsson (Stockholm, järfälla, 2021-09-24)

#86

Ser hemskt ut mot resten av området

Rauli Lindgren (Stockholm , 2021-09-24)

#88

Jag skriver på för att jag är väldigt starkt kritisk till projektet och vill att det läggs ned/stoppas helt och hållet.

Malin Karlsson (Järfälla , 2021-09-24)

#91

Jag skriver under för att byggplanen medger helt malplacerade hus, alldeles för höga och alldeles för nära villorna i framförallt Järfälla. Oacceptabelt.

Emma Terander (Hässelby , 2021-09-24)

#93

diarienummer 2017-17157

Sara Axenström Wiberg (Hässelby , 2021-09-24)

#95

Jag är uppvuxen i Skälby och är dagligen hos min mamma i Skälby och åker denna väg jämt.
Skulle vara hemskt om dessa hus byggs. Korsningen här är redan livsfarlig som den är.

Monica Dobo (Kungsängen , 2021-09-24)

#97

Jag tycker bygget kommer för nära befintliga hus i Järfälla. De boende som bor där kommer få en stor negativ inverkan på deras boende.

Mårten Svanbäck (Stockholm , 2021-09-24)

#98

Jag bor i närområdet och är orolig för översvämningsrisk vid skyfall ner på våra tomter, upplever att bygget är ogenomtänkt i förhållande till den mängd trafik som dagligen passerar på den vägen.

Linnea Moberg (Järfälla, 2021-09-24)

#103

Av flera skäl, t.ex. att så stora och många hus totalt förändrar området.

Katarina Eriksson (Hässelby , 2021-09-24)

#109

är mot byggandet i stadsdel som heter dessutom Hässelby Villa .
Vi vill ha lugnt här!
Vi köpte vår hus pga villa och rådhus område och inte flervåningshus område!

Anna Schöner (Hässelby , 2021-09-24)

#110

Sans och vett har lämnat den politiska arenan i Stockholm och Järfälla. Stoppa bygget och låt miljön vara orörd, för kommande generationer att förvalta!

Töger Åström (Järfälla , 2021-09-24)

#116

Detta förslag strider mot stadens egna rekommendationer för varsam bebyggelse i villastäder.

Lars Hannell (Hässelby, 2021-09-24)

#118

Jag anser detta bygge totalt åsidosätta.den rådande stadsbilden i Hässelby/Järfälla, med stor negativ inverkan på de boende i området. Detta är inte en fråga om NIMBY utan ett blatant exempel på överexploatering och bristande respekt för kommunens och grannkommunens invånare. Jag ges också känslan av att enskilda tjänstemäns egna ambitioner går före folknyttan i detta fall.

Magnus Tjerneld (Spånga, 2021-09-24)

#124

Vill inte ha hög hus mitt i villaområdet!

Emma Lindqvist Fd Fredriksson (Stockholm, 2021-09-24)

#127

Bygget kommer påverka alltför mycket på ett negativt sätt. Det finns andra områden i Stockholm där det är smartare att bygga.

Åsa Liljeblad (Järfälla , 2021-09-24)

#129

Detta projekt är rena vansinnet.

Göran Tjerneld (Mariehamn , 2021-09-24)

#136

Förtätning med höghus i alltför många lägen gör att förorten tappar sina kvaliteter som levnadsplats.

Anders Broström (Stockholm, 2021-09-24)

#140

Förslaget är orimligt placerat och skulle aldrig uppkommit om den inte låg på kommungränsen.

Malin Kämpe (Järfälla, 2021-09-24)

#143

Närboende som i högsta grad påverkas av planerad utbyggnad främst vad gäller ökad trafik med försämrad boendekvalitet. Bygget visar också brist på hänsyn till områdets klassning som biotop.

Lars Göran Strömberg (Hässelby, 2021-09-24)

#146

Jag protesterar för att
* detaljplanen enligt tillgänglig data kommer översvämma mitt hem och bostadsområde vid skyfall.
* Mitt hem och detaljplaneområdet ligger precis intill varandra i en "skred säkerhetszon 1" och markarbeten, belastning av byggnation och markhöjning ger en ännu outredd risk för oss boende.
* Skalan går helt emot riktlinjerna "Stockholms Byggnadsordning" och den översiktsplan som berör hela sakägarområdet.
* Man planerar att avvattna naturligt till norra lågpunkten som har sina rinnvägar över privat mark in i Järfälla. En ökning av dagvattenmänger på ca 5ggr här leder till att Järfällas privata tomter och grönytor i praktiken blir projektets översvämningsytor. Dagvatten ska hanteras inom planområdet, inte dumpas över kommungränser till privat mark.

Fredrik Tjerneld (Järfälla, 2021-09-24)

#152

Det får vara stopp med slakten på Hässelby/Järfälla nu! Som politikerna har förstört Hässelby med allt byggande, som sagt, nu räcker det!!!!

Franciska Runnestad (Hässelby, 2021-09-24)

#156

Denna plan överbelastar Järfälla med dagvatten vi skyfall och regn. Vilket är emot länsstyrelsens riktlinjer.

Anneli Åstebro (Järfälla, 2021-09-24)

#162

Berörd närboende. Hur klarar man vattenavrinning vid ett skyfall liknande det Gävle utsattes för tidigare i år? Finns det inte regler för hur kommunerna ska planera för extremfall? Trafiken kommer naturligtvis att öka och hur klarar man parkering med 200 lägenheter som kanske får 50 bilburna gäster en lördag?

Håkan Liljeblad (Järfälla , 2021-09-24)

#164

Jag anser att de få grönområden som faktiskt finns i vår närhet ska bevaras och att det är orimligt att bygga höga hus i ett villaområde. Det försämrar livskvaliteten för alla. Dessutom innebär bygget stora risker för att vatten kommer att översvämma våra källare vid större regn i framtiden.

Clas Svahn (Järfälla, 2021-09-24)

#166

jag skriver under här för att säga att jag är byggandet

Alain bhannini (hässelby, 2021-09-24)

#170

All yta ska inte bebyggas. Tänk på dem som valt att bo i området sedan många år, långt innan dessa dåliga idéer lades fram på bordet.
Detta skulle stort försämra deras bokvalité.

Tobias Gellervik (Falun/Stockholm, 2021-09-24)

#172

Var så glad att vi hade fått vår efterlängtade Växthusvägen efter 40 år - nu blir allting förstörd !

Ida Hasselaar (Järfälla, 2021-09-24)

#181

Naturen måste få plats i vår stad.

Eva Olsen (Bromma, 2021-09-24)

#183

Det är helt oacceptabelt att bygga den typen av hus i ett område som har så stort historiskt naturvärde om stadens växthus och trädgårdsnäring. Att det dessutom riskerar översvämning är ytterligare en betydande orsak till att förslaget ska röstas ned i sin helhet.

Marie Andersen Nygren (Järfälla, 2021-09-24)

#185

Planerna är helt åt helvete!

Stefan Wellbrant (Järfälla , 2021-09-24)

#192

Det byggs redan för mycket, trafik-kaos råder redan, för mycket skogsområden i närområdet har redan bebyggas.

Mats Helgöstam (Järfälla , 2021-09-24)

#193

Jag skriver under med min namnunderskrift då vi idag vet vikten av att alla städer behöver gröna ”luftfickor” där stadens invånare kan få andrum. Stockholms sittande politiker verkar helt överse detta behovet och bygger bort viktiga ”andrum” mellan bostäderna som fungerar som lungor för invånarna. När sittande politiker är beredda att bygga bort Villastadens bostadskulturella värde och skapa en stadsmiljö i Stockholms vackra ytterområden är det invånarnas skyldighet att hjälpa (oinvigda eller okänsliga?) politiker att fatta rätt beslut för framtiden. Varför är det så svårt att föra en dialog med stadens invånare och lyssna in deras förslag?

Ingvill Houmb-Sjölin (Stockholm, 2021-09-24)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...