Förstör inte Ekenäs Gamla Stad: Inga villor på vattnet vid Barckens udde

Kommentarer

#1

Förstör en unik miljö och förstör hela utsikten kring Gamla Stan. Inget fel på havsnära villor men totalt fel placering. Gamla stan i Ekenäs är unik.

Ira Vaskola (Ekenäs, 2021-05-01)

#3

Tillbringat hela min barndom i Ekenäs och Gamla Stan är unik och får inte förstöras!

Stefan Povlsen (Grankulla, 2021-05-01)

#7

Godkänns tre nu, blir det flere senare!

Evi Wager (Selva, 2021-05-01)

#8

De parkeringsplatser som är inritade i den presenterade planen räcker inte till. Man kan räkna med att varje hushåll har två bilar. Parkeringsplatsen kommer att förstöra hela udden. Husen och vägarna klarar inte av trafiken. Gamla stan är en unik helhet i Finland? En ny stadsdel som planeras förstör den unika miljön som nu finns.

Anders Zitting (Ekenäs, 2021-05-01)

#16

För mig viktig miljö, min pappas hemtrakter.

Tove Hertzberg (Esbo, 2021-05-02)

#18

Förstör inte Gamla stans fina miljö. Havsutsikten tillhör alla.

Joakim Nybäck (Ekenäs, 2021-05-02)

#28

För att Ekenäs gamla stad ska bevaras för framtiden.

Maria Wahlström (Esbo, 2021-05-02)

#29

Jag värdesätter högt den naturliga havsvyn från Barckens udde och vill inte att den otänksamt förstörs.

Martti Korpijaakko (Helsinki, 2021-05-02)

#30

Havsmiljön runt gamlastan och barkens udde är helt central för området. Havet har varit det sätt man kommit till Ekenäs.

Peter Braskén (Ekenäs, 2021-05-02)

#36

Ekenäs unika gamla miljöförvaltningen får inte offras. Byggnader kräver service i form av parkeringsplatser, sophämtning etc
Redan nu planeras en begränsning av trafiken längs Västvallen. Nya bostäder ökar trafiken.

Stig Gustavson (Ekenäs, 2021-05-02)

#38

Jag tycker planerna är helt vansinniga.

Henry Lindqvist (Ekenäs, 2021-05-02)

#39

Jag är närmaste granne till den planerade Sjövillan som skulle stänga av utsikten från min fastighet. Udden och bryggorna frekventeras flitigt av både invånare och turister och bör förbli en allmänning med fri utsikt mot havet!
Kerstin Sevon

Kerstin Sevon (Raseborg, 2021-05-02)

#40

Jag motsätter att den unika känsliga miljön i Gamla stan i Ekenäs förstörs. Husen på yttersta spetsen av Barckens udd är de äldsta i Ekenäs och över 300 år.

René Voullième (Ekenäs, 2021-05-02)

#42

Som född på Barckens udde kan jag inte godkänna att man förstör min barndoms stad! Hur kan man ens tänka sig att tillåta byggande på sjön, något som helt skulle förstöra den gamla miljön! ”Kräftfatet”, dvs vyn när man med båt närmar sig Ekenäs och rundar Ramsholmen, skulle ersättas av moderna rikemansvillor på sjön!

Claes Lindholm (Lojo, 2021-05-02)

#43

Ekenäs Gamla Stads vyer och miljö bör skyddas.

Ulla Skoglund (Berlin, 2021-05-02)

#46

Den gamla unika miljön bör bevaras. Privata intressen får inte gå framom allmänhetens bästa.

Maryelle Lindholm-Gustavson (Ekenäs, 2021-05-02)

#48

Jag vill skydda den unika miljö som finns just hör i Gamla stan. Från ett ekonomiskt perspektiv: Turismen i Ekenäs gagnas av att det finns såna vyer och områden som är unika, bevarade och som vi i nuläget kan erbjuda i Gamla stan. Från ett känslomässigt/kulturperspektiv: Den som bor vid barkens udde har för avsikt och vilja att bevara kulturarv och en genuin känsla för stadens historia! Denne ska kunna få påverka hur deras närmiljö ser ut! Det finns andra stränder i Ekenäs! Låt Gamla stan bevaras!

Anna Lindström (Ekenäs, 2021-05-02)

#50

Skriver under för att den unika och historiska miljön skall bevaras och kunna njutas av som ett stimulerande inslag.

Stefan Sivaro (Raseborg , 2021-05-02)

#52

Det finns gott om plats för flytande hus längs stränder i Ekenäs, men de passar inte in i miljön runt Barckens udde.
Tack för detta initiativ Ki!

Berndt Mårtenson (Antibes , 2021-05-02)

#57

Jag godkänner föreningens förslag och är deltidsboende i Gamla Stan.

Bob Sjöblom (Helsingfors, 2021-05-02)

#60

Pojovikenin säilyttäminen mahdollisimman luonnontilaisena on tavattoman tärkeää maisemallisesti. Kelluvat huvilat saattavat olla omiaan isojen kaupunkien niillä alueilla, missä jo on tiivistä kaupunki- ja rantarakentamista muutenkin. Sen sijaan pienimuotoisesti rakennetun Tammisaaren Gamla Stanin, satoja vuosia vanhan puutalo-asuinalueen ranta- ja merinäkymä on säilytettävä mahdollisimman ennallaan. Merialue Vanhankaupungin edustalla on myös erittäin tärkeä vesilintujen levähdysalue - siksi sen säilyttäminen mahdollisimman luonnonmukaisena on myös osaltaan ylläpitämässä luonnon monimuotoisuutta.

Maija Ahonen (Ekenäs, 2021-05-02)

#61

Förstör inte galmastan

John Räihä (Helsingfors, 2021-05-02)

#62

Gamla Stan är skyddad genom en stadsplan från 1990-talet. Jag, Christina Laurén, motsätter mig en stadsplaneändring på Barkens udde där man ger byggrätt på ett hamnområde (W) för flytande bostadshus. Landskapsmässigt kommer husraden att blockera och förstöra de fina vyerna från gatorna över Stadsfjärden. Vattencirculationen i Södra viken kommer att försämras (även efter den utlovade muddringen) av denna ”vågbrytare”. Bilparkeringen för dessa villaägare kräver stora asfalterade ytor där dagvattnet rinner ut i havet. Trafikmängden på Västvallen ökar och medför problem.
Ett dylikt av privatpersoner uppgjort förslag har inget att göra med den gamla och välbevarade miljön i Gamla Stan. Jag citerar Lars Barnö i den utställning och pamflett han gjorde 2010
- tänk på helhetsmiljön
- jaga inte trender
- låt staden möta vattnet

Christina Lauren (Ekenäs, 2021-05-02)

#63

Jag motsätter mig absolut att en så värdefull gammal kulturhistoria förstörs.

Nora Grotenfelt (Helsinki, 2021-05-02)

#64

Ekenäs Gamla Stad är fullständigt unik i Finland. Att förstöra ett kulturarv på detta lättvindiga sätt är oförlåtligt.

Göran Nyman (Ekenäs, 2021-05-02)

#67

projektet är ett oförskämt och obildat intrång i en historisk miljö av internationella mått.

Heikki Sisula (Raseborg, 2021-05-02)

#70

Förstör en gammal miljö

Johan Grotenfelt (Raseborg, 2021-05-02)

#79

Jag är gammal Ekenäsbo och Gamla stans profiloch strandlinje skall inte förstöras och Naturaområdet får inte störas

Jeannette Flinck (Ingå, 2021-05-02)

#80

Jag trodde det var ett aprilskämt. Man kan inte förstöra allt i denhär stan.

Peter Bretag (Tammisaari, 2021-05-02)

#90

Förstör stadsbilden, idyllen, -bra idé men inte i stadskärnan. Glad för naturen i Ekenäs, unik!
Idéen kan förverkligas längre ut från Ekenäs.

Marianne Lindqvist (Ekenäs, 2021-05-02)

#91

Jag godkänner inte att den gamla autentiska miljön i gamla stan förstörs med modernt bygge och därtill ökar belastningen på hav o mark ytterligare.

Henry Lindgren (Ekenäs, 2021-05-02)

#93

Man borde inte förstöra de vackra vyerna och naturen vid Gamla stan, det är en del av vårt kulturarv. Området är också viktigt för fågelbeståndet. Har inget emot villor på vattnet men de borde byggas annanstans. De passar absolut inte in i denhär miljön vid Gamla stan.

Ann-Mari Berlin (Ekenäs, 2021-05-02)

#97

Som boende i Ekenäs centrum tycker jag inte att det lämpar sig med sådant tvångsutbygge som normalt påträffas bara i huvudstäder där det råder extrem brist på lägenheter. Dessutom är platsen den sämsta möjliga vid Gamla Stan där kontrasten blir rentav vedervärdig. Hur kan man ens tänka sig nåt sånthär?

Jonas Berlin (Ekenäs, 2021-05-02)

#109

Får inte förstöra vår vackra unika gamla stad och miljön omkring!

Emmy Holmström (Ekenäs, 2021-05-02)

#116

projektet skulle på ett avgörande sätt förfula en av stadens vackraste utsiktsplatser

Merete Mazzarella (HELSINGFORS och EKENÄS, 2021-05-02)

#119

Barckens udde är fel plats. Byggnationen är för dominerande och inte i samklang med Gamla Stans unika miljö.
Utred andra alternativ där vattenvillorna bättre kunde passa.

Lena Lindqvist (Ekenäs , 2021-05-02)

#121

Har tidigare bott i Gamla stan och fått njuta av öppna vyer och vatten. Fortfarande för vi våra vänner och gäster på promenader längs Västvallen, alla är helt tagna av den vackra vyn!

Maria Rosenius (Ekenäs, 2021-05-02)

#122

Förslaget är helt horribelt och måste stoppas!

Kjell Selenius (Ekenäs, 2021-05-02)

#124

Stadsdelen torde ha en skyddsbeteckning. Utsikt och grönområden hör till alla. Flytande hus ok, varför inte i Norra hamnen, som redan exploaterats och förfulats. Stort parkerings- roskisfält finns ju redan.(säkert till salu)

Lena Boström-Bretag (Tammisaari, 2021-05-02)

#128

Deltidsboende i Ekenäs

Kira Lappi-Seppälä (Helsingfors, 2021-05-02)

#138

Viktigt att skydda Gamla Stan helheten och vattenlinjen. Hus på vatten kan byggas i andra miljöer, men inte i det område som är känsligt landskap för alla Raseborgare och besökare

Tor-Erik Söderholm (Raseborg, 2021-05-02)

#139

Jag skriver under p.g.a. att jag som arkitekt och samhällsplanerare värnar om bevarandet av värdefulla miljöer. Strandmiljön vid och utanför Barckens udde borde absolut bevaras för eftervärlden, det är långt viktigare i stället för kortsiktigt vinstbegär och dåligt motiverade planer som skulle förstöra miljön.

Patrick Eriksson (Esbo, 2021-05-02)

#141

Vi vill inte ha villor på vattnet vid barkens udde,
men varför inte på norra sida av Slakthusudden
i Pojoviken.

Leif o Harriet Stenwall (Ekenäs, 2021-05-02)

#142

Gamla stan i Ekenäs hör till Museiverkets förteckning över byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY). Miljön är unik och historiskt betydelsefull. En dylik miljö kan aldrig återskapas om den byggts ut genom kortsiktiga beslut. Det finns inget rimligt argument som skulle rättfärdiga att det nationella kulturarvet i Ekenäs skulle förstöras genom privatbygget som föreslås. Stadsstyrelsen bör förkasta planeringsreservationen. Mer information om områdets nationella betydelse hittas här:
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1197

Rita Paqvalen (Helsingfors (uppvuxen i Ekenäs), 2021-05-02)

#143

Ekenäs med stränder, utsikt, gamla kvartet skall bevaras

Margherita Zilliacus (Raseborg, 2021-05-02)

#144

Gamla miljöer bör bevaras och beskyddas

Camilla Klingstedt (Karis, 2021-05-02)

#147

Jag tycker inte det passar in i gamla stans miljö. Måste finnas mer ändamålsenliga platser i Raseborg för ett sådant projekt! Dragsviksviken eller Pojoviken?

Pamela Wetterstrand (Ekenäs , 2021-05-02)

#158

Jag skriver under för att staden skall bibehålla den unika strandmiljön.

Lena Sisula-Tulokas (helsingfors, 2021-05-02)

#160

Är man idag stolt över att man förfulade Kungsgatan och rev trähus och byggde nytt? Nej, dessa hus står helt tomma och symboliserar att man inte förstår att värna om staden ekenäs. Det är säkert lockande att bygga nytt och få in pengar på det. En gång. Men det som är förstört är förstört. Tänkt om man skulle våga låta bli att bygga? Vad är det turister besöker staden för? Vad är det jag återkommer till Ekenäs för?

Ylva Nyholm (Raseborc, 2021-05-02)

#164

Jag har min båt i Södra viken. Varje gång jag åker in hamnen kan jag inte annat än beundra den vackra staden Ekenäs sett från sjön eller vya som öppnar sig mot stadsfjärden då jag åker ut till sommarstugan.
Det är ofattbart att någon ens kommit på tanken hitta på ett sådant här projekt.

Rolf Eriksson (Helsingfors, 2021-05-02)

#165

Förstör inte Ekenäs' finaste turiststråk för privata syften!

Anna Lena Bengelsdorff (Raseborg, 2021-05-02)

#174

deltidsboende i Ekenäs

Kristina LAPPI-SEPPÄLÄ (Helsingfors, 2021-05-02)

#175

Född och uppvuxen i Ekenäs. Gamla Stan är unik!

Marianne Pråhl (Uppsala , 2021-05-02)

#177

Den vackraste gamla staden som jag bott i och längtar tillbaka till ska inte förstöras.
Gamla staden i Ekenäs gör att jag känner mig som hemma.

Susann Eklund (Åland, 2021-05-02)

#179

Jag skriver under därför att planerna förstör totalt gamla stans stadsbild, man ingriper sig på ett naturskyddsområde. En parkering och sophantering på Södra Strandgatan är totalt förkastligt

Svante Ingman (Ekenäs, 2021-05-02)

#185

Planerna skulle helt förstöra Gamla stans stadsbild. Man förgriper sig dessutom på ett naturskyddsområde!
En parkering och sophantering på Södra Strandgatan med ökad trafik m.m skulle helt förstöra strandpromenaden

Leena Kolari (Turku/Tammisaari, 2021-05-02)

#187

Miljön i Gamla Stan i Ekenäs är unik och bör bevaras för kommande generationer. Kan inte föreställa mig ett värre projekt än flytande villor utanför Gamla Stan, helgerån!

Isa Forsbäck (Raseborg, 2021-05-02)

#191

Ev. ny bebyggelse på vattnet kan placeras i Pojoviken, norr om Strandhotellet-

Henry Clay Ericsson (Ekenäs, 2021-05-02)

#193

Jag vill inte att stadsbilden förstörs så som vid
Norra hamnen .Där det byggdes ett fult höghus som liknar finlandsfärjorna.

Riitta Rautiainen (Ekenäs, 2021-05-02)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...