NEJ, till bergtäkt vid Bankekind!

Kommentarer

#8

Jag är tror att etableringen ger markant minskat fastighetsvärde för samtliga fastighetsägare i hela närregionen, framförallt för bebyggelse i direkt närhet eller beroende av RV35 mellan Vårdsberg och Grebo. Sekundärt bebyggelse i indirekt närhet till RV35 såsom samhällen som Bankekind.

Sprängningar och borrning kommer ge stora ljudstörningar och med rimlig förmodan luftföroreningar för både boende och djurliv.

Det pågår just nu även en ganska omfattande upprustning av RV35 med syfte att göra vägen mer trafiksäker och att sänka pendlingstiden mellan Linköping och Åtvidaberg. Om man kommer nå det uppgivna uttaget om max 530.000 ton per år ger det markant ökad tung trafik och motverkar det påkostade upprustningsarbete som nu utförs.

Med 255 arbetsdagar och med en uppskattad kapacitet om 15 ton last per bil skulle det generera 130 lastbilar om dagen, eller en lastbil var 5:e minut, vilket i trafik blir det dubbla med ToR-resa.

Mattias Persson (Linköping, 2021-01-29)

#10

Jag vill inte ha den påverkan av närmiljön som det kommer innebära att ha en täkt här.

Hanna Tilja (Linköping, 2021-01-29)

#11

Är nyinflyttad i Erikstad Rappstad sedan sommaren och detta var verkligen inget som vi räknat med... Buller, damm och vibrationer är verkligen inget som vi ville bo i närheten av. Jag trodde Bankekind skulle utvecklas inte bli ett industriområde... För att inte tala om vad som händer med folks bostadvärdering...

Gabriel Fager (Linköping, 2021-01-29)

#12

Jag bor i Bankekind och vill inte att samhället störs av buller eller ökad trafik i närområdet.

Lina Ilic (Linköping, 2021-01-29)

#17

Det ligger för nära oss pch byn, kommer störas.

Lisa Danielsson (Linköping , 2021-01-29)

#25

Fel att placera en bergtäkt så nära bebyggelse.

Maria Petersson (Bankekind, 2021-01-29)

#29

Då jag är boende i närområdet är jag orolig över ökad trafikmängd, buller och oljud samt negativ miljöpåverkan

Agneta Hedberg Lidman (Linköping, 2021-01-29)

#36

Finns inga positiva aspekter för mig som boende i närheten, bara negativa.

Viktor Wijk (Linköping, 2021-01-29)

#38

Jag både bor och arbetar i närheten och vill absolut inte ha detta i min närhet!

Therese Larsson (Linköping , 2021-01-29)

#40

Vi bor mycket nära den planerade bergtäkten, och oroas över de stora konsekvenserna som detta skulle innebära för oss.

Märta Wessbo (Linköping, 2021-01-29)

#42

Den planerade täkten ligger inom någon kilometer från ett par hundra fastigheter, som kommer att påverkas negativt vad gäller buller, vibrationer, damm etc. Man kan också fråga sig vad en etablering skulle innebära för andra miljövärden, inte minst grundvatten och vattendrag som Svinstadsjön. Sannolikt att fastighetsvärden påverkas negativt för de många närliggande fastigheterna. Ser inte att behovet av grus motiverar att lägga en täkt i ett område där så pass många bor.

Johan Gustafsson (Linköping, 2021-01-29)

#44

Bor i närheten. Vill ej ha tung trafik och oljud i min närhet.

Karl Johan Hagman (Linköping , 2021-01-29)

#45

Förstör mycket under kort tid.

Kerstin Wretman (Lidköping , 2021-01-29)

#48

Jag anser att det är för nära bebyggelse. Bättre att lägga bergstäckten på ett mer avlägset ställe där färre personer påverkas av stört välbefinnande och minskade fastighetspriser.

Kajsa Bellinger (Linköping, 2021-01-29)

#51

Vi har investerat och byggt på Erikstad 14:14 och ser värdeminskning på grund av planerna på en bergtäckt i vårt närområde. Vårt hem är en av de närmaste fastigheterna till bergtäckten och vi vet att ljud och stendamm kommer att förstöra vår boendemiljö vilket vi inte kan acceptera. Det är orimligt att placera en ny bergtäckt så nära bebyggelse och ett växande Bankekind. Det är ett viktigt rekreationsområde för bygden idag, vilket gjort att många valt att bosätta sig i området.

Susanne Danielsson (Linköping, 2021-01-29)

#56

Jag värnar om vår bygd och vår gemensamma närmiljö.

Karl Tilja (Linköping, 2021-01-29)

#57

Känslig sjö i närheten
Ökat buller
Damm
Grundvatten
Mättat behov av grus i alla befintliga täkter i Linköping samt Dala

Edvard Andersson (Linköping, 2021-01-29)

#68

Närheten till min bostad

Anneli Henriksson (Linköping, 2021-01-29)

#77

Därför att jag värnar om min hembygd!

Jonas Nittberg (Linköping, 2021-01-29)

#78

Kraftig miljöpåverkan, ljudstörningar, ökning av tung trafik på rv 35

Siv Lindkvist (Linköping, 2021-01-30)

#80

Det ligger för nära bebyggelse, många kommer påverkas.

Linda Gustavsson (Linköping, 2021-01-30)

#86

Jag kan förstå att fastighetsägare accepterar intresse från bergtäktsföretag, och att dessa söker bergtäkter. Dock tycker jag att denna bergtäkt, som ligger inom 1,5 km från Bankekinds samhälle, och med kanske 200 bostäder inom 2 km, och med fri sikt/ljud mellan täkten och samhället, verkar ge för mycket störningar för alltför många genom framförallt buller under stor del av veckorna. Nya bergtäkter kan säkert behövas men gärna då i områden med mkt liten bebyggelse inom några km. Varför inte istället ett tiotal nya tomter/villor istället för bergtäkt i det aktuella området, mycket väl lämpat för detta, positivt för både befintliga och ev nya invånare och en mer levande landsbygd? Tragiskt att kommunen förbjudit nya enstaka tomter mellan 35:an och Stångån, men det borde man kunna ändra på! Det vore märkligt om Kommunen förbjuder enstaka nya tomter/villor i området samtidigt som möjligen Staten (Länstyrelsen/Mark och Miljödomstolen) skulle bejaka en större industri/bergtäkt. Bostadsbyggnation som innefattar detaljplan är Kommunen dock öppen för, tänk om det kunde landa där istället, win win för alla parter och för bygden!

Staffan Danielsson (Linköping, 2021-01-30)

#87

Detta skulle ge stora negativa konsekvenser för oss, dels avseende värdet på vår fastighet men framförallt avseende vår boendemiljö då vi bokstavligen ser gränsen till området från vårt fönster.
För att inte tala om den påverkan det skulle innebära för naturen och miljön.

Therese Stensgaard (Linköping, 2021-01-30)

#89

MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG FÖR ALLA

Britt-Marie Petersson (LINKÖPING, 2021-01-30)

#95

jag bor vid jönstorp alltså 400-500 meter borta där dem ska arbeta,

Noah Westerberg (Linköping, 2021-01-30)

#109

Jeg er bekymret for miljøforurensning. Har familietilknytning til området.

Bjørnar Monge (Oslo, 2021-01-30)

#113

Min familj bor ca 200 meter från det tänkta området sedan 20 år och detta skulle krossat alla framtidsplaner och har redan skapat en enorm förtvivlan..

Peder Stensgaard (Linköping, 2021-01-30)

#117

Jag skriver under för att jag har mitt familjehem där och jag anser det kommer ha för stor negativ påverkan på omgivningen.

Malin Fabbri (Stockhilm, 2021-01-30)

#128

Min fastighet blir berörd

Gösta Pettersson (Linnköping, 2021-01-30)

#130

Jag skriver under på grund av att vår boendemiljö, trivsel o relativa tystnad som råder i området med största sannolikhet kommer att påverkas negativt av bergtäkten.

Per Svensson (Linköping, 2021-01-30)

#132

Alldeles för många hushåll kommer att berörda av en bergtäckt. Bygg mer hus istället och låt människor bosätta den glesa landsbygden!

Helene Svallingson (Göteborg, 2021-01-30)

#134

Tänker på naturen

Lena Tuffin (Linköping, 2021-01-30)

#143

Jag vill definitivt inte ha någon bergtäkt här i denna idyll!

Jörgen Rönnkvist (Linköping, 2021-01-30)

#144

Jag anser att det påverkar vår miljö och kommer påverka pendlingetiden på 35:an avsevärt. Stora tunga fordon som kommer stoppa upp på 2-1vägen. Vi kommer bli påverkade som det är med ombyggnaden på 35:an, vi som dagspendlar.

Angelica Axelsson (Grebo, 2021-01-30)

#145

Pga miljön samt ökad tung trafik på riksväg 35 som jag åker dagligen.

Karin Brännsten (Linköping , 2021-01-30)

#146

Förstör inte naturen vid den fina landsbygden omkring Bankekind. Hit har många flyttat för att få uppleva lugnet och det vackra landskapet. Här bor människor i alla åldrar och trivs. En Bergtäkt skulle påverka alla som lever här negativt på många sätt. Lämna området i fred .

Marie Hjort (Sturefors , 2021-01-30)

#153

Jag är emot att det ska upprättas en bergtäkt så nära Bankekind som är en lugn och fridfull by lagom långt från stan. Jag vill inte öka trafiken på 35:an som man redan idag hör bra mycket in i samhället. Främst dagar med vind eller vid blött väglag. Jag vill inte ha oljud och ej heller att den fantastiska miljö som Fillinge erbjuder ska påverkas. Många av mina arbetskamrater i Linköping åker till just Fillinge och Bankekind för den fina och lugna bevarade miljön.

Sofi Larsson (Linköping, 2021-01-30)

#155

Av sympati för de som riskerar att bli grannar med denna bergtäkt, för att jag ej önskar mer tung trafik på RV 35 samt för att jag värnar om miljön i min hembygd

Carrie Eriksson (Linköping, 2021-01-30)

#161

Jag skriver under på grund av att vi köpt vårt hus i det berörda området. Vi valde det här området att bo i då det ligger lite utanför staden med en härlig känsla att bo på landet med det lugn och ro som detta medför. Vi värderar lugnet, luften och naturen här ute mycket högt och anser att en bergtäkt här skulle förstöra det levnadssätt vi valt för vår fysiska och psykiska hälsa. Det vore en katastrof för mig personligen och för min hälsa med den miljöpåverkan, exempelvis bullernivå och luftförsämring, en bergtäkt skulle innebära och det är helt oacceptabelt. En bergtäkt skulle även sänka värdet på vårt hus och alla andra fastigheter i området vilket också är en katastrof för oss som inte vill bo kvar i området med den otroligt negativa förändring en bergtäkt medför. Troligtvis blir vi tvingade att sälja huset och flytta till ett lugnare område för att må bra och det vore högst olyckligt om värdet på huset sjunker på grund av bergtäkten - hur kompenseras vi för detta??? Fortsättningsvis anser jag att det vore mycket illa att anlägga en bergtäkt i området då det finns många bondgårdar med djur som säkerligen skulle påverkas mycket negativt. Den negativa påverkan på vår miljö en bergtäkt skulle medföra är helt oacceptabel. Jag protesterar starkt mot att en bergtäkt etableras här i Bankekind/Fillinge.

Heléne Zackrisson (Linköping , 2021-01-30)

#162

Bor i Bankekind, helt orimligt med sprängningar, tunga transporter på en redan utsatt del av Rv 35, risk för värdeminskning på våra fastigheter mm!

Catharina Björkman Svensson (Linköping, 2021-01-30)

#180

En bergtäkt i bygden mitt emellan flera orter (bankekind, askeby, sturefors mfl) är en otroligt dålig ide som kommer att sänka välbefinnandet för de som bor i bankekind och naturvärden som finns i bankekinds omnejd.

Malin Svensson (Linköpibg, 2021-01-30)

#181

Jag tycker att det är en mycket opassande plats då det är många som bor i närheten.

Gustav Rebel (Linköping/Fillinge, 2021-01-30)

#185

Jag jagar i närheten till den planerade bergstäkten och är orolig för att det kommer ha stor påverkan på miljön och vilt i området. Samt att jag pendlar mellan grebo-Linköping och vill inte ha tungtrafik som skapar köer dagligen.

Philip Lönnbring (Linköping, 2021-01-30)

#188

Boende i området.
Motsätter mig starkt denna verksamhet då det kommer att försämra våran livskvalitet i stor omfattning. Vi vill kunna leva ett liv utan att sprängnigar och tung trafik stör oss hela tiden. Vi har valt att bo på landsbygden i lugn och ro.
När det gäller flygbuller från Saabs flygverksahet finns det hårda restriktioner och i städer finns det restriktioner om trafikbuller. Vi vill leva utan sprängningar och tungt trafikbuller hela dagarna.
Riksväg 35 är redan hårt trafikerad och olycksdrabbad, denna verksamhet kommer att öka belastningen ytterligare. Vi vill inte att våran närmiljö där vi vistas och bor ska bli skövlad och förstöras för all framtid. Sådan här verksamhet ska ligga där inga boende berörs.

Mats Rebel (Linköping, 2021-01-30)

#189

Är boende i området och motsätter mig starkt denna verksamhet, då det kommer påverka vår livskvalité och närmiljö i stor utsträckning. Vi har bosatt oss med våra barn på landet för att bo i en lugn miljö utan buller, ständigt störande ljud och trafik. Sådan verksamhet bör läggas på en noga utvald plats där inte boende drabbas. Riksväg 35 är redan hårt trafikerad och olycksdrabbad och denna verksamhet skulle öka trycket ännu mera. Vi vill kunna vistas i vår närmiljö som befrämjar både hälsa och välbefinnande för oss. Inte att miljön skövlas och förstörs för all framtid. Dessutom skulle värdet för så många boenden och lantbruk i området minska i väldigt stor utsträckning.

Helén Rebel (Linköping, 2021-01-30)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...