Rädda, freda och bevara Välen! Nej till Reningsverket i Välens Naturreservat och Naturområde

Kommentarer

#1

Göteborgs stad ska ta sitt miljöansvar och göra en miljöanalys och inventera floran och faunan i Välen innan det är för sent! Skamligt att miljöfarliga ämnen har släppts ut i Stora Ån som PVC!
Rädda, freda och bevara Välen!

(Karlskrona, 2018-10-07)

#2

Vi behöver alla de naturreservat vi har och fler därtill!

(Torsby, 2018-10-07)

#4

Enligt svensk lag krävs en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar miljön. Den grundläggande regleringen finns i 6 kap Miljöbalken med kompletterande bestämmelser i förordningen (2017:966) om miljökonsekvensbeskrivningar.

(Årsta, 2018-10-07)

#6

När något är oåterkalligt borde de föregås av en konsekvens analys och denna verkar saknas!!!!

(Askim, 2018-10-07)

#10

Inte mer än rätt.

(Sunne , 2018-10-07)

#11

Rädda Träden och naturen i Välen

(Göteborg, 2018-10-07)

#31

Rädda Välenskogen!

(Västra Frölunda, 2018-10-07)

#36

Är emot all skövling av träd och grönska

(Hovås, 2018-10-07)

#40

"Rädda, freda och bevara Välen! Jag kräver ett stopp för bygget av ett reningsverk i Välens naturområde och naturreservat. Jag accepterar inte att Göteborgs Stad inte gjort någon inventering av naturvärdena och förekomsten av hotade djurarter och inte analyserat miljökonsekvenserna av att släppa ut koncentrerade mängder miljögifter i Stora Ån, däribland PCB. Jag accepterar inte att skyddsvärd skog fälls i en tid då klimatet är allvarligt hotat och kunskapen och medvetenheten om hur viktiga dessa skogar är för klimatet delas av nästan alla av världens beslutsfattare. Ska Göteborg verkligen ställa sig på fel sida i kampen för att rädda klimatet? Därför skriver jag under petitionen för Välen.

(Göteborg, 2018-10-07)

#42

Göteborg stad måste sluta skövla stan

(Göteborg, 2018-10-07)

#48

Detta är mycket uppförande o måste stoppas!

(Västra Frölunda , 2018-10-07)

#60

Alla grönområden måste bevaras o räddas från förstörelse

(Västra Frölunda Göteborg, 2018-10-07)

#71

Det är en stor skandal att de ansvariga inte gör något åt denna situation. De korrumperade skulle avgå med omedelbar verkan!

(Göteborg, 2018-10-07)

#72

Så viktigt att uppmärksamma dessa enorma naturförstörelser som pågår runt om i vår stad

(göteborg, 2018-10-07)

#73

För att spara en miljö med hotade arter. En känslig plats och ett reserverat område som redan är skyddat, får inte förstöras.

(Västra Frölunda, 2018-10-07)

#79

Vi behöver våra "lungor"

(Göteborg, 2018-10-07)

#84

Det är otroligt viktigt att bevara vår natur!!

(FALKENBERG, 2018-10-07)

#86

Välen är väldigt litet redan som det är och det är uppenbarligen en mycket känslig miljö.

(V Frölunda, 2018-10-07)

#87

Naturområden inom stadens gränser ska skyddas åt framtida generationer. Det finns mycket annan mark att exploatera. De rödgröna verkar inte ha npgon känsla för livsmiljön.

(Klövedal, 2018-10-07)

#90

För att detta pågått så länge utan respekt för vare sig djur, personer som vill bevara sin stad och för miljön. Politiker nonchalerar oljeutsläpp och bryter därmed mot lagen. Följ upp inkompetenta ansvariga i Göteborg nu.

(Södertälje, 2018-10-07)

#92

Jag var en av initiativtagarna till att Välens Naturreservat äntligen blev ett sådant efter mer är 30 års kamp. Skall jag nu uppleva att kommunen backar på sitt löfte att bevara denna underbara natur och återgå till soptippsmentalitet med all stadens trafikförorenad snö som tippades mitt i alla djurens boningar in i det sista innan insikten vaknade. Och vilka djur och fåglar sen! Rödlistade arter enligt Prof. Strandhedes undersökning åt Botaniska Inst. vid GU.

(Askim, 2018-10-07)

#93

Välens naturområde är en omistlig del av vår biologiska mångfald som måste skyddas!
Där finns känsliga rödlistade arter som måste bevaras om de skall finnas kvar.

(Göteborg, 2018-10-07)

#100

I Tyskland stoppade domstol avverkningen av Hambacherskogen för ett par dagar sedan: För att skydda klimatet och hotade arter. En hel nation slöt upp i kampen för att rädda den lilla skogen och nyheten är omskriven i all världens media. När börjar vi göra detsamma i Sverige?

(Göteborg, 2018-10-08)

#112

Vi behöver våra grönområden. Fågellivet börjar komma tillbaka till välen....
Vi har både räv och älg i området ska vi jaga ut dem på vägarna?
Träden utgör även en naturlig isolering av den hårt trafikerade leden utanför.

(Göteborg , 2018-10-08)

#121

Välen är ett mkt viktigt naturområde. Utöver de argument som står ovan i petitionen så tillkommer det även att naturområdet är av väsentlig betydelse för hälsa o rekreation för alla som besöker naturområdet. Skogen är bevisat en viktig plats att komma till för att återhämta sig och tillfriskna vid exempelvis psykisk ohälsa. Skogen vid Välen fungerar också en som en pedagogisk arbetsplats där förskolebarn utforskar den i en storstad ovanliga naturen. Skogen vid Välen är ett sällsamt men oerhört viktigt inslag i vår stadsmiljö. Det är av stor vikt att bevara skogen både ur ett hälsoperspektiv där vi behöver oaser att kunna andas ut o ströva omkring i för att motverka psykisk ohälsa samt för skolbarn att utforska och leka i.

(Göteborg, 2018-10-08)

#123

Man inte kan skövla naturen.

(Svenljunga, 2018-10-08)

#125

En de vackraste naturområdena i Västra Göteborg. RÖR INTE VÄLEN !!!!

(Mark, 2018-10-08)

#127

Det är helt vedervärdigt övergrepp på ett naturreservat!

(Göteborg, 2018-10-08)

#129

Tycker att det är ett värdefullt naturområde och trots att jag sen 2 år bor på Hisingen , så åker jag hit och promenerar ibland.

(Göteborg, 2018-10-08)

#143

Vi har ont om viktiga naturskyddsvärda områden, speciellt i västsverige!

(Färjestaden, 2018-10-08)

#144

För att detta är så viktigt!

(Göteborg, 2018-10-08)

#145

Jag vill ha kvar välen som den är idag. Fin natur.

(Göteborg, 2018-10-08)

#146

Vill bevara den vackra miljön och fåglarna i Välen

(Göteborg , 2018-10-08)

#148

Nu får det vara nog med ej genomtänkta saker!

(Lerum, 2018-10-08)

#149

Miljöpolitiken i Göteborg är en skandal. Skövling av gamla träd o naturområden sker med politikernas godkännande.

(Göteborg , 2018-10-08)

#152

Vi måste bevara vår väcka natur

(Göteborg, 2018-10-08)

#159

Naturen är viktig

(KARJAA, 2018-10-08)

#164

Värna de få naturliga skogar som ännu finns kvar för den biologiska mångfaldens skull. Visa att Sverige har kommit längre än de länder vi annars kritiserar för skogsskövling.

(Röbäck, 2018-10-08)

#166

Vill bevara ett naturområde och alla fåglar som vistas där

(V Frölunda, 2018-10-08)

#170

Detta naturområde skall bevaras som det är

(Göteborg, 2018-10-08)

#171

Reningsdammarna kräver att en stor del av naturskyddsområdet vid Välen måste skövlas. Där finns gamla fina träd och buskage, värdefulla fågelarter och växter. Vi har nästan inga orörda områden kvar här ute nära havet i Västra Frölunda, vi kan inte förstöra fler av dom!!!

(Västra Frölunda, 2018-10-08)

#180

Jag vill att VI räddar Välens Naturreservat och Naturområde!

Hälsar Peter Rylander

(Johanneshov, 2018-10-08)

#184

Nu räcker det!≠

(Göteborg, 2018-10-08)

#189

Jag anser att man ska göra en ordentlig inventering och utvärdering innan beslut fattas. Kanske finns det bättre områden för ett reningsverk.

(Stohlm, 2018-10-08)

#195

Låt skogen vara! Sluta förstör vår natur!

(Stenungsund, 2018-10-08)

#198

Jag kommer att flytta snart till Sverige och jag bryr mig om naturen ....

(Basel, 2018-10-08)