Bevara Stora Torp

Kommentarer

#6

Stora Torp är ett ovärderligt Kultur- och rekreationsområde som måste bevaras för framtiden. Att göra 11000 kvadratmeter till lnhängnat kinesiskt territorium vore ren katastrof.

(Göteborg, 2017-12-15)

#11

Nu när vi blivit fler inom Delsjöområdet blir Delsjön och dess natur än mer viktig. Alla grönaytor blir viktiga att bevara och att säkerställa tillgängligheten till. Denna plats / grönyta är porten till hela Delsjön och används idag flitigt av alla skolor i närområdet. Med 500 nya bostäder som till våren kommer att få ta del av grönytan kommer vi i stället behöva se till att ytan tas väl om hand. Lena Arthur

(Göteborg, 2017-12-15)

#17

För att det är en sån enormt fin platts och det finns så många andra ställen som man kan bygga på istället.

(Göteborg, 2017-12-15)

#21

Detta bygge skulle blockera porten till vår vackra delsjöskog. För att människor ska trivas i en stad behövs grönområden som denna fantastiska park. Att ersätta den med betong skulle vara det yttersta beviset för att pengar styr alla beslut. Snälla ni låt stora torp vara!

(Göteborg, 2017-12-15)

#26

Borde vara ett naturskyddat område.

(Göteborg, 2017-12-15)

#27

Borde vara naturskyddat område

(Göteborg, 2017-12-15)

#29

Det räcker med ryska konsulatet vid Sankt Sigfrids Plan som förfular vår stadsdel. Låt ängen få vara kvar!

(Göteborg, 2017-12-15)

#32

Delsjöns grönområden måste bevaras.

(Göteborg, 2017-12-15)

#41

En entre till göteborgarnas lunga Delsjöreservatet med parken som livligt aktivitetsområde för barn och vuxna- det får bara inte hända att detta unika område får bebyggas.

(Göteborg, 2017-12-15)

#42

Denna plats är en vacker oas i Göteborg och ger glädje och lugn till dagisbarn, skolelever, hundägare, pensionärer och mängder av boende i området.

(Göteborg, 2017-12-15)

#44

#Delsjönföralla

(Göteborg, 2017-12-15)

#46

Jag vill bevara det vackra grönområdet och undvika höga murar och beväpnade vakter.

(Göteborg, 2017-12-15)

#47

Bygget skulle kraftigt begränsa allmänhetens tillgång till området som är välbesökt och mycket populärt. Finns inga liknande exempel på likadan placering av konsulat i Göteborgsområdet.

(Göteborg, 2017-12-15)

#54

Bevara vårt grönområde. Lägg konsulatet på Hisingen

(Göteborg, 2017-12-15)

#56

Ej genomtänkt förslag! Parkmiljön är värd att bevara.

(Stockholm , 2017-12-15)

#57

Bevara vår stads grönområden så att alla kan få används dem!

(Göteborg, 2017-12-15)

#60

Delsjöns grönområden och naturreservat måste bevaras till varje pris.

(Göteborg, 2017-12-15)

#64

Stora Torp och Delsjöreservatet har unika naturvärden som måste bevaras.

(Göteborg, 2017-12-15)

#69

Området är ett kulturområde och rekreationsområde för hela Gbg. ATG ge marken till Kina är helg befängt! Anvisa ett knyppeldyna på Hisingen, för kinesiska företas har sina verksamheter. . Det finns gott om mark där.

(Göteborg, 2017-12-15)

#70

Vill bevara grönområdet, som är ett mycket populärt ströv/lekområde och nyttjas av både unga o gamla pga sin lättillgänglighet!!!

(Göteborg, 2017-12-15)

#71

Jag vill bevara Delsjön grönområden intakta. De är till för alla naturälskande Gäteborgare.

(Göteborg, 2017-12-15)

#72

Unikt natur-och rekreationsområde som måste bevaras. Ytterligare förtätning inte möjlig p g a bl a trafikproblem. Strider mot länsstyrelsens planer att utvidga naturskyddet i anslutning till området. Förskoleverksamheten använder området för utomhusaktiviteter

(Göteborg, 2017-12-15)

#79

Det är ett områdesplan bör bevaras grönt och det har mu byggts nya bostäder invid som har sett det som sitt grönomrde

(Göteborg, 2017-12-15)

#81

Förstör inte den vackra entren till Delsjönaturen! Stora Torps Slott kommer att helt skymmas. I planbeslutet för pågående bostadsbyggnation underströks vikten av en öppen entré till Delsjöområdet och att det vackra slottet skulle synas från Delsjövägen. Gäller detta helt plötsligt inte längre?

(Göteborg, 2017-12-15)

#82

Stora Torp måste bevaras!!!!

(Flida, 2017-12-15)

#91

För att bevara Göteborgs finaste naturområde.

(Göteborg , 2017-12-15)

#97

Helt befängt att lägga en inhägnad på 11000 m2 vid en av entréerna till Delsjöområdet! Dessutom tas en yta bort som används flitigt av skolor, idrottsföreningar, familjer på söndagsutflykt ...
Lägg hellre konsulatet där den mesta verksamheten finns, dvs på Hisingen (Frihamnen)

(Göteborg, 2017-12-15)

#103

Det här är en av de vackraste och mest fridfulla platser i Göteborg.
Det är dessutom en av vår mest centrala väg in i delsjöreservatet.
Ett kinesiskt konsulat hade totalt förstört hela området!

(Göteborg, 2017-12-15)

#106

På ängen vid entrén till Delsjöterrängen och nära spårvagnen kommer stora grupper för att grilla, ha picknick, spela brännboll eller åka pulka beroende på årstid. Det är en värdefull gemensamhetsyta som lätt nås med kollektivtrafik.

(göteborg, 2017-12-15)

#113

Viktig mark för göteborgarna som grönområde och rekreation.

(Göteborg, 2017-12-15)

#117

Ogenomtänkt förslag på grund av flera andra intressen som finns i området. Det måste gå att hitta andra lämpliga lokaliseringar i Göteborgsområdet! Delar av föreslaget område utgör riksintresseområde för friluftslivet och en ny exploatering här skulle innebära att riksintressets värden skadas. Det föreslagna området är också klassat som kulturhistorisk värdefull bebyggelse som ska bevaras. Stora Torp inkl. anslutande park- och grönområde är en av de få kompletta större gårdarna som finns kvar i Göteborg!

(Göteborg, 2017-12-15)

#126

It is so wrong! This area is for recreation.

(Göteborg, 2017-12-15)

#127

Att offra unika parkområden för att lämna plats för en utländsk delegation sker helt på göteborgarnas bekostnad. Det finns industrimark med samma avstånd till city och med goda möjligheter till kommunikation. Jag utgår från att staden ser till sina invånares bästa och skapar en lösning på sådan plats.

(Göteborg, 2017-12-15)

#132

Jag skriver under eftersom det vore vansinigt att bygga i en historisk parkmljö som dessutom är entrén till Delsjöområdet. Ett område som är flitigt utnyttjat av många. Föreslaget område ligger dessutom dikt an det nybyggda bostadsområdet Örgryte Torp vars boendemiljö skulle försämras avsevärt

(Göteborg, 2017-12-15)

#139

Bevara Örgryte torp

(Göteborg, 2017-12-15)

#141

Oerhört ogenomtänkt och korkat förslag

(Göteborg, 2017-12-15)

#146

Detta får inte ske att det byggs något här. Detta är en jättefin park och skog då många hittar på aktiviteter där. Många går med hundarna där!

(Göteborg, 2017-12-15)

#147

Jag vill ha kvar ett öppet och grönt område. Vill att det ska vara en park för möten och avkoppling, inte ett förbjudet område.

(Göteborg, 2017-12-15)

#154

Måste finnas en bättre plats att bygga på än i detta vackra område!

(Göteborg , 2017-12-15)

#157

Jag vill att detta område ska skyddas för alltid och vara tillgängligt för allmänheten.

(Göteborg , 2017-12-15)

#159

Att förstöra tillgängligheten till Delsjöområdet genom ett inhägnat stängt område med mur och vakter är helt vansinnigt. Lägg Kinas generalkonsulat på Hisingen där deras verksamma företag finns.

(Göteborg, 2017-12-15)

#161

För att detta tillhör ett rekreationsområde som används av de närboende, men även av många människor från hela Göteborg. Det vore en
katastrof att låta kineserna bebygga detta underbara grönområde. Det är inte tjänstemän som skall få bestämma, då blir det som med fontänen vid Götaplatsen. Ingen vet vem som haft ansvar att bygga denna synnerligen tveksamma byggnation. T.o.m. politikerna vet inte hur beslutet fattats. Så får det inte gå till.

(Göteborg, 2017-12-15)

#171

Denna underbara äng måste bevaras.

(Göteborg, 2017-12-15)

#172

Fantastiskt område att med barnbarnen spela fotboll, leka lekar, ha picknick, grilla, bl.a.Området är så tättbebyggt att det måsta finnas en plats för lek i närområdet. Skogen är för tät och backig för barn. Dessutom är detta område en solig plats. Förstör ej denna gräsplätt.

(Växjö, 2017-12-15)

#179

Att få ett stort omringat kinesiskt byggnadskomplex i detta natursköna rekreationsområde känns helt fel och mycket främmande. Kanske måste man ha en relation till området för att förstå. Vad är viktigast-Kinas intressen eller demokratin i Göteborg? Tänk en gång till!

(Göteborg, 2017-12-15)

#180

Vill inte ha diktatur ... utan mänskliga rättigheter i Göteborg !

(Göteborg V.F, 2017-12-15)

#181

Parken och ädellövskogen har ett otroligt stort nutida socialt och miljömässigt värde. Det är också en viktig historisk plats. För att inte tala om det ekonomiska värdet för, inte minst, de 500 nya familjerna som investerat i bostäder där de blivit lovade att husen smälter in i naturen med inga gränser mellan bostad och grönområde.

(Göteborg, 2017-12-15)

#187

Viktigt att bevara öppna ytor för t ex barn att samlas på och spela brännboll och grilla korv nära spårvagnshållplatser.

(Göteborg, 2017-12-15)

#189

Vansinniga planer. Att ta ifrån en grön oas för så många Göteborgare till förmån för kinesiska intressen. Helt ofattbart.

(Gothenburg, 2017-12-15)

#195

Jag motsätter mig planerna på ett kinesiskt generalkonsulat i Stora Torp.

Det har kommit till min kännedom att det på måndag, den 18 december 2017, i fastighetsnämnden ska fattas beslut om markanvisning för kinesiskt generalkonsulat väster om Stora Torp, inom stadsdelen Torp samt ansökan om planbesked. Jag motsätter mig dessa planer av flera anledningar:

Parkområdet kring herrgården förstörs och försvinner till stor del helt. På Älvstranden Utvecklings hemsida www.orgrytetorp.se kan man läsa att “Här finns plats för alla som längtar efter upplevelser och rekreation. Örgryte Torp är lika mycket en entré för göteborgare som vill använda Delsjöområdet för friluftsliv, som ett attraktivt område att bo i.” Med ett stort inhägnat konsulat på sammanlagt 11 000 kvm på ängen framför herrgården Stora Torp omintetgörs detta. Tillgängligheten till området minskas drastiskt och därmed rekreationsmöjligheter för alla göteborgare.

Området används även även inom utbildning av förskolor och skolor från hela staden vilket inte skulle vara möjligt om grönytan bebyggs.

Med flera förskolor i närheten ställer jag mig undrande om säkerhetsfrågan har tänkts igenom ordentligt. Ett konsulat innebär en ökad risk för attentat och våldsamma konfrontationer.

Det beslutsunderlag som fastighetskontoret tagit fram framhåller endast kinesiska investeringar i Göteborgsområdet, och nämner inget om konsekvenserna för alla de göteborgare som njuter av grönområdet på regelbunden basis och för områdets karaktär.

Jag vill därför att du som min folkvalda politiker inte bifaller fastighetskontorets förslag utan att frågan återremitteras till fastighetskontoret för vidare utredning och att beslut fattas först när alternativa, mer lämpliga, platser utretts.

(Göteborg, 2017-12-15)

#197

Skandal!

(Göteborg, 2017-12-15)