Satsa på Sotenäs skolor - Satsa rätt, satsa på barnen!

Till ansvariga politiker i Sotenäs kommun    

Alla vet att skola och förskola behöver satsningar – Vi kräver satsningar på Sotenäs skolor samt förskolor och ett stopp på nedskärningarna!  

Nedskärningarna som skolorna nu har tvingats till på grund av lagd budget täcker inte skolans kostnader för dess kärnverksamhet för undervisning och lärande. Den negativa utvecklingen där barn INTE får det stöd de har rätt till och lärare/personal får en för hög arbetsbelastning där de inte kan möta barnens behov och ge dem den utbildning de har rätt till måste stoppas nu!  

Resultaten av dessa budgetbeslut resulterar i en ökad arbetsbelastning, barn som ej får de stöd de behöver och har RÄTT till, ökade sjukskrivningar, högre frånvaro hos barn och en ökad stress för samtliga parter. Samhällseffekterna blir en ekonomisk ökning inom andra områden som socialtjänst, sjukvård och en högre belastning på verksamheterna. Den psykiska ohälsan bland unga riskerar att öka ytterligare.  

 

Kraven och behoven möts inte upp med resurser

De barnen som på något sätt behöver stöd och hjälp för att få dagen att fungera är många gånger de vars resurser försvinner. Minskade resurser och neddragningar har inte bara en direkt negativ effekt för barn med särskilda behov av stöttning eller någon form av funktionsnedsättning utan har en kraftigt negativ påverkan på arbetsmiljön för alla våra barn som resulterar i sämre studiero och studieresultat. Ytterligare konsekvenser av färre närvarande vuxna leder till ökad risk för bland annat mobbning, stök och bråk med minskad trygghet och utsatthet som följd.    

1.     Vi förväntar oss att ansvariga politiker i Sotenäs kommun omedelbart tar fram en tilläggsbudget för att täcka behoven inom skolan.  

2.     Vi förväntar oss att ansvariga politiker i Sotenäs kommun gör en grundläggande behovsinventering för att ta fram en verklig investeringsplan för Sotenäs skolor och förskolor.  

 

Det är Ert ansvar att verksamheterna och utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och övrigt gällande författningar men framförallt vill vi mana till att göra det som är rätt, nämligen att satsa på våra barn.  

Skollag (2010:800)

1 Kap 10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.  

5 Kap 3 § Alla elever skall tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero. Med studiero avses att det finns goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen.    

 

Föräldrar och anhöriga till barn i Sotenäs kommun  


Karlsson Hanna, Karlsson Jeanette, Rödström Linnéa    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Karlsson Hanna, Karlsson Jeanette, Rödström Linnéa kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...