Satsa på förskolan både på kort och lång sikt

Till kommunstyrelsen i Göteborg.

 

Vi är många medborgare som ser med både ilska och oro på de nedskärningar i välfärden som nu genomförs och planeras att genomföras. Inte bara lokalt, utan i hela landet. Dessa nedskärningar är förödande för många verksamheter. Inte minst för landets förskolor, om vilka detta protestbrev handlar.

I skrivande stund förbereder förskoleförvaltningen i Göteborg ytterligare en rad nedskärningar som följer av en snålt tilltagen budget. Vi kräver att politiker, både på kommunal, regional och nationell nivå, tar sitt ansvar och ser till att med alla medel skydda offentlig verksamhet i allmänhet, och förskolor i synnerhet. För kommun- och regionpolitiker (vars villkor delvis bestäms på nationell nivå) kan detta innebära att lyfta problemen offentligt och kräva handling från regering och riksdag.

Det är lätt att reducera problemet till siffror, men vi som skriver under det här brevet har levda erfarenheter av vad nedskärningarna innebär. Vi ser nu tvångsförflyttning av uppskattad förskolepersonal med plötsliga och omfattande förändringar för både pedagoger och stora barngrupper. Det säger sig självt att detta rimmar illa med mål om trygghet och kontinuitet. Vi ser också anställningsstopp samtidigt som erfaren personal säger upp sig, eller går i pension i förtid för att de inte orkar mer. Detta föder med rätta oro, både hos barn, förskollärare och föräldrar och är ett resursslöseri utan dess like. Nedskärningar och dumsnålhet är motsatser till en situation som borgar för kontinuitet, för trygghet för både förskolepersonal och barn. 

Det kan inte fortsätta på detta sätt. I ett första steg krävs nödåtgärder såsom att omedelbart skjuta till resurser för att bromsa skadorna som nedskärningarna nu åsamkar förskoleverksamheter. Sådana nödåtgärder är nödvändiga men otillräckliga. De måste kompletteras med en långsiktig och trovärdig plan för hur förskolan ska kunna bemannas med kompetent personal med rimliga storlekar på barngrupperna. En sådan plan ska syfta till att skapa trygga och stabila anställningsformer för att förskollärare ska kunna planera, bedriva och utveckla verksamheten. En sådan ansträngning gynnar både personal och barn, och därmed samhället.

Finns bara viljan så finns alla möjligheter att uppnå detta.Det kan inte nog understrykas att välfärden är en grundbult för medborgarnas trygghet, väl och ve. Detta gäller i synnerhet för barn.

I stunder som denna måste samhället visa vad det går för, sätta ned foten, gå samman och med handling demonstrera vad vi värderar högst. Och det vi ska värdera högst, menar vi, är barnen.

Slutligen vill vi alltså understryka att vårdnadshavarnas, barnens och förskolepersonalens intressen är de samma. Om dessa gemensamma intressen inte försvaras kommer de problem vi erfar idag i förskolan att finnas kvar även imorgon.

Vi som skriver under på detta förenas i att vi vill värna förskolan. Vi kommer inte vara tysta medan nedmonteringen sker framför våra ögon. Vi ser vad som händer, vi tolererar det inte, vi kräver handling och vi kommer inte att vara tysta.


Hannes Lagerlöf, kontaktperson för vårdnadshavare på förskolan Seglaregatan 5.    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Hannes Lagerlöf, kontaktperson för vårdnadshavare på förskolan Seglaregatan 5. lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...