Rör inte Spikbodarnas friluftsområde - bygg inte industri där!

Jag vill med denna underskrift visa att jag anser att hela Spikbodarnas friluftsområde ska bevaras från att göras om till industrimark och att industri bör byggas på annan mer lämplig mark. Detta upprop vänder sig i första hand till kommunstyrelsen i Östersunds kommun.

I översiktsplan Östersund 2040 som har tagits fram i bred dialog med medborgarna är området utpekat som friluftsområde! Jag anser att kommunstyrelsen ska följa vad förvaltningarna kultur och fritid, miljö och hälsa samt enheten gata och park på teknisk förvaltning anser i frågan. Dessa förvaltningar avstyrker planerna på att exploatera området enl artikel i ÖP!

Området kring Verksmon och Spikbodarna har höga naturvärden och rödlistade arter, som hotas om skogen exploateras ytterligare. Detta får konsekvenser för djur- och växtliv och även för människor, då det påverkar miljön för alla i kommunen.

Förutom de livsmijöer som skadas vid en etablering, kan buller och utsläpp från ökad trafik och själva industrin vara förödande för miljön och hälsan. Eftersom Östersund redan har problem med luftföroreningar, PFAS-förorenat vatten och gifter i stora markområden är det oerhört viktigt att inte ännu fler hälsofarliga verksamheter breder ut sig.

Att exploatera stora bitar skogsmark är inte försvarbart vare sig ur miljö- eller hälsosynpunkt. Spikbodarna och intilliggande skogsmark behöver vara orörd för att vi inte ska få ännu större problem med miljöskador och hälsoproblem. Närheten till skogen och friluftsliv är kanske den främsta anledningen till att människor vill bo i Östersund. Det är viktigt att alla har möjlighet att ta sig till skogen utan att behöva åka långt. Om Spikbodarna med omnejd byggs sönder försvinner ännu ett område för rekreation.

Även om det byggs på den del i området som ägs av kommunen sydost om kraftledningen kommer det att påverka den lilla bit av friluftsområde som är kvar negativt. Att bygga industri där är katastrofalt, både ur tillgänglighetssynpunkt och för Östersunds varumärke. Kommunens egna styrdokument slår fast att skogs- och grönområden särskilt ska värnas, både för folkhälsans och klimatets skull.

En etablering av stora industrier i skogsmark främjar varken hälsan eller miljön, oavsett hur mycket greenwashing man blandar in i företagsbeskrivningen. Det spelar ingen roll hur många jobb som skapas (om det ens blir så många som det utlovats), om skogen förstörs.

Naturupplevelser i omväxlande skogsmiljöer är viktigare än företagslobbyism. Visa att Östersunds kommun värnar om medborgarnas hälsa och miljö!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Anders Nilsson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...