Rädda pedagogerna-stoppa neddragningarna i Sollentunas skolor!

8D15B44A-DD0F-40E0-85EC-E3867DBCDC5B.jpegRädda pedagogerna-stoppa neddragningarna i Sollentunas skolor!

Öppet brev till Sollentuna kommunfullmäktige angående de stora neddragningarna i utbildningsnämndens budget rörande Sollentunas förskolor, skolor och fritidshem

Det är med stor oro vi medborgare och föräldrar i Sollentuna kommun noterar att en stor neddragning planeras att antas av kommunfullmäktige den 17 juni i år. Cirka 46 miljoner kronor ska sparas. Utbildningsnämndens egen bedömning är att det huvudsakligen är personal man kan spara in på, eventuellt i liten utsträckning på lokaler. (se https://www.sollentuna.se/kommun--politik/politik-och-demokrati/dagordningar-och-handlingar/#98cd9ecfc67383-e09fe5529f3a1617682-17f083d34b213153528-90443e2745043153540). Vi förstår inte hur dessa neddragningar skulle kunna genomföras utan att barn och personal drabbas negativt. Vi ser inte alls att det nu är möjligt att hålla kvar vid Utbildningsnämndens ambitiösa mål att ha Sveriges bästa skola(!), kallad ”Skolresan”. Vi anser att personaltätheten i våra skolor och förskolor är en av de sista kommunala kostnader man kan dra ned på. Detta då det inte bara rör sig om en kortsiktig besparing.

Denna typ av besparing ger långsiktiga negativa följdeffekter på en stor mängd områden: lägre utbildningsresultat, försämrat företagarunderlag, högre otrygghet och kriminalitet, samt ett ökat utanförskap för barn i socialt utsatta och otrygga hem. Skolan är en central samhällsinstitution och dagens kvalitet och satsningar alternativt besparingar kommer att ha följdverkningar för hela samhällets funktion och sammanhållning i decennier.

I Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021 skriver kommunens utbildningsnämnd att man har tydliga och klara mål där:

”alla elevers och skolors resultat ska förbättras”,

”barn och elever ska möta en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet” och

”Sollentunas barn och elever ska uppleva trygghet”.

Vidare uppges en strävan mot:

”likvärdig utbildning som tar hänsyn till barns och elevers olika behov och förutsättningar samt till deras lika värde. (…) Det innebär att aktivt åtgärda, utveckla och förbättra lärmiljön så att alla kan ta del av lärande och gemenskap.”

Detta förutsätter att vi bibehåller eller ökar lärartätheten-tvärtemot det liggande budgetförslaget, vilket riskerar en minskning av antalet heltidstjänster med uppemot 65–75 st., enligt Lärarförbundets lönestatistik.

86 % av Sollentunas barn mellan 1–5 år är inskrivna i förskola, och barngrupperna i de kommunala förskolorna är redan mycket större än Skolverkets riktlinje. På avdelningar för barn i åldern 3–5 år går det nu hela 22 barn. I grupperna för de minsta barnen, i åldern 1–3 år, går det 18 barn. Skolverkets riktmärke är 9–15 barn i åldrarna 4–5 år respektive 6–12 barn i åldrarna 1–3 år. Hur kan man utifrån detta ens överväga att öka storleken på barngrupperna ytterligare (eller minska personaltätheten)? Korrigeringar av denna typ har gjorts gradvis år efter år men kan inte fortsätta. Stressens negativa effekter kan bli långvariga för såväl barnen som deras pedagoger. Risken är påtaglig att allt fokus måste läggas på grundläggande säkerhet, trygghet och omvårdnad och att den pedagogiska verksamheten blir lidande. TV och iPad verkar få en allt större roll som improviserad vikarie i förskolorna. Levande interaktion, lässtund, språkövningar och bara en lugn stund i en varm bekant famn är enormt viktiga för att skapa trygga barn, vilka bär med sig värderingar som i förlängningen skapar ett tryggt Sollentuna. Detta är extra viktigt efter en lång tids osäkerhet och utmanande studiesituation under Corona-pandemin. 

Kommunen skriver att förskollärartätheten har förändrats de senaste åren, inte för att det är svårt att rekrytera förskollärare utan för att förskolorna inte har råd att anställa förskollärare. Personaltätheten har minskat vilket leder till en ökad arbetsbelastning. Men istället för att söka lösningar på detta förstärks problemet genom årets budget!

De äldre barnen lyder under skolplikt. Det är därför viktigt att genomgående säkerställa en fungerande och trygg skola, med engagerade behöriga lärare, fungerande lokaler, skolbibliotek och skolmatsal. Kvaliteten på fritidshemmen kan vara livsavgörande för elever, och har en viktig kompensatorisk roll för de barn som har det otryggt hemma. Utbildade, närvarande lärare behövs för att notera, hantera och motverka mobbning, utstötning och kränkningar. Neddragningar i personaltäthet nu riskerar att leda till att vi ser ett ännu större utanförskap för lång tid framöver. 

Resultaten i de nationella proven försämrades i årskurs tre år 2019, enligt uppgift i utbildningsnämndens verksamhetsplan. Som väntat ser man sämre resultat i de skolor i Sollentuna där barnens familjer har lägre socioekonomisk status och utbildningsnivå. Det är utmärkt att kommunen fortsätter att kompensera för detta, men med en minskning av lärartätheten riskerar den negativa trenden att fortsätta. Det är många barn som behöver få nöta läsning och räkning i en lugn miljö med stöd från lärare. Inga digitala hjälpmedel kan på riktigt ersätta en utbildad lärare. 

Vi efterlyser en tydlig plan för kommande år med ett tillskott av ekonomiska resurser för att ge konkreta förutsättningar att uppnå målet ”Sveriges bästa skola”. Vi vill med detta öppna brev till Sollentunas kommunfullmäktige protestera kraftigt mot den föreslagna besparingen. Vi vädjar om en förändring av budget då skolan är så viktig för hela samhället på både kort och lång sikt, och definitivt är det sista en kommun bör skära ned på.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Camilla Malm kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...