Rädda Lerbäckskolans musikprofil!

Lägg inte ner Lerbäckskolans musikprofil!


I nästan ett kvarts sekel har elever på Lerbäckskolan kunnat ta del av skolans musikprofil. När elevens val tas bort från kursplanen (2024) står vi inför att en tradition och kulturbärande kraft försvinner inte bara från Lerbäckskolan utan även från Lund. Nu finns det inte pengar att hålla denna tradition vid liv och mellanstadiets musikprofil läggs ner. Detta är vi djupt bekymrade över. Just nu går 75% av skolans mellanstadieelever i profilen och intresset är så stort att det även finns en kö.  

Lunds Kommun har valt att satsa på fotbollsprofilen MFF-akademin. Detta är den enda profil som får stöd av Barn- och skolnämnden. I budgetförslaget för 2023 får MFF-akademin 700 tkr. Detta i en kommun som slår sig för bröstet med att satsa på utbildning och kultur. 

Vi föräldrar, elever, före detta elever och övriga engagerade och berörda kräver att nämnden ser över hur man kan hjälpa Lerbäckskolan att behålla sin musikprofil på mellanstadiet.

I en skolvärld som går mer mot att individuellt prestera på prov är det extra viktigt att det finns en motvikt. Dagens forskning visar på ökad stress och ohälsa redan från tidig ålder. Ett av Barn- och skolnämndens prioriterade mål i verksamhetsplanen är därför också att stärka  barn och ungas psykiska hälsa. Hälsoperspektivet av att ha en inarbetad profil på skolan med start redan i årskurs 4 kan inte överskattas varken för eleverna eller det klimat som skapats på skolan.

Några exempel på detta från forskningen är t ex Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial miljömedicin, som skriver om att musik förstärker känslor och att musik i tidig ålder hjälper barnet att lära sig skilja på olika känslor. Enligt Fredrik Ullén, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet, visar forskningen på att musiklektioner från tidig ålder har dubbelt så stor effekt på barns kognitiva förmågor som sportaktiviteter har.

En skola i vilken man gör saker tillsammans, låter delaktighet, samarbete, kreativitet vara viktiga komponenter, bidrar till att skapa självkänsla, sammanhang, empati, stärka
samarbete och kreativitet. Detta är viktiga delar som framtidsrustade individer och inte minst en kommun behöver. 

Lerbäckskolan har vid flera tillfällen genom åren fått positivt beröm i de externa kontakter skolan haft, såsom av Plan-international, ABF, Erasmus-utbyten, där just de ovan nämnda styrkorna nämns. I konsertutbyten med gymnasieskolor i Lund såsom Spyken och Lars-Erik Larsson samt vid Kulturnatts-konserter får skolan också goda vitsord för en hög kvalitet, både av allmänhet och av arrangörer.

Även personal på skolan vittnar enstämmigt om de många positiva effekterna av musikprofilen. 

 “Musikprofilen gör att Lerbäckskolan utmärker sig och ger mycket positiv publicitet, inte bara för skolan utan också till Lund som skolkommun. Profilen är något som elever och
vårdnadshavare söker sig TILL och bryter därmed trenden där många söker sig FRÅN den
skola som de tilldelas av närhetsprincipen. Både elever och pedagoger känner en stolthet i att ingå i det sammanhang som musikprofilen ger - även om man, som jag, inte bidrar mer än som publik och påhejare” säger Emma Larsson (mellanstadielärare i NO, teknik,
matematik, svenska, bild och SO)

“Som skolkurator och skolsköterska ser vi såklart ett stort värde i att Lerbäckskolans
musikprofil innebär, förutom glädjen att i stor utsträckning få hålla på med musik, att våra elever med hjälp av musiken får en extra dos i att lära sig skilja på olika känslor, förmågan att bemästra problem samt en ökad känsla av samhörighet och vi-känsla.” Filip Sandahl och Mårten Dahl (skolkurator och skolsköterska)

"Att låta elever få börja i musikprofilen redan på mellanstadiet bidra till att allt fler elever hinner fångas upp, att deras intresse tillvaratas och de hamnar i ett meningsfullt sammanhang. Något som är oerhört viktigt för många barn och ungdomar och som bör prioriteras i dagens samhälle. Musikprofilen är något som hitintills genomsyrat en stor del av elevernas grundskoletid. Stadierna knyts ihop på ett naturligt sätt och eleverna ges möjlighet att knyta kontakter med varandra, de får agera förebilder men får också äldre elever att se upp till. Är det så att man inte ges chansen på mellanstadiet finns en stor risk att andra intressen eller umgängen lockar innan eleven når åk 7. Färre timmar med musikprofil innebär dessutom färre musiklärare. Vilket riskerar att dra ner på  möjligheterna att genomföra det som har varit Lerbäckskolans hjärta: såsom luciatåg, grötrock, skolavslutningar samt konserter i den utsträckning, och med den fantastiska kvalitet som denna skola är van vid. Dessa olika framträdanden sprids i sociala medier och gör att många, både elever och personal, vill söka sig till Lerbäckskolan." (Årskurslag 4 på Lerbäckskolan)

"Lerbäcksskolans musiklärare har en sådan spetskompetens som ingen kan mäta sig med. Deras insats gör stor skillnad, i ämnet men som även sprids för alla elever till
hela skolan. Inte bara till dem som läser i musikprofilen. De utgör navet på en skola där alla har möjlighet att få ta del av ett arbete som är unikt i skolsverige." (Jens Kleiman, tidigare rektor 7-9 på Lerbäckskolan)

”Under mina snart 6 år på Lerbäck har jag mer än en gång haft elev på mellanstadiet som inte orkade visa så många av sina förmågor och kunskaper, men som kunde och ville visa det på musikprofilen. Det var musikprofilen som fick hen till skolan och avgjorde att hen inte blev hemma. Det var där där hen fick odla sin identitet.” (Kajsa Forkman, mellanstadielärare på Lerbäckskolan)

Även om det i nuläget bara är musikprofilen på mellanstadiet som är hotad ser vi en stor risk att en nedläggning av denna i förlängningen innebär att även högstadiets musikprofl försvinner. Det vore katastrofalt att låta en så lång och värdefull tradition gå i graven. 

Låt Lerbäckskolan i Lund få behålla sin musikprofil!


Styrelsen för Föräldraföreningen Lerbäckskolans Musikprofil    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Styrelsen för Föräldraföreningen Lerbäckskolans Musikprofil lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...