Protest mot nedläggning av våra byskolor

Då denna text precis skickades till de som har barn på dessa skolor så är det åter igen dags att protestera mot nedläggningen av våra byskolor.

Vill du att Genevadsskolan och Ahla skolan ska bevaras så skriv under denna lista. Var inte rädd för att visa ditt namn, vi behöver visa att vi är många som står upp för våra skolor.

----------

 

Information till dig som vårdnadshavare till elev på Ahlaskolan eller Genevadsskolan

Publicerat 14 februari
av Henrik Widaeus
Utbildningsförvaltningen har med anledning av Laholms kommuns ekonomiska situation under en längre tid arbetat med att utreda hur organisationen av kommunens grundskolor kan göras effektivare med bibehållen kvalitet och likvärdighet för eleverna.

Förvaltningen har kartlagt kommunens skolorganisation för att se vilka möjligheter till effektiviseringar som finns. Kartläggningen har utgått ifrån följande:

- Skolornas lokalkapacitet, elevantal och utrymme och behov av att ta emot ytterligare elever.
- Befolkningsprognoser med elevantalsutveckling i ett långsiktigt perspektiv fram till 2040 för varje skola.
- Skolor med elevantal under 100 elever och ekonomiska konsekvenser för skolorganisationen som helhet för drift av små skolor.
- Lokalkostnader och driftskostnader för kommunens skolor; hyror, städning, skolmåltider, fastighetstjänster, personalkostnader, administration, tillfälliga bygglov för paviljonger.
- Skolornas nuvarande elevupptagningsområden och alternativa upptagningsområden kopplat till förändringar i skolorganisationen med färre skolor.
- Konsekvenser för elevers skolgång utifrån tillgång till likvärdig utbildning, kvalitet i undervisningen och geografisk tillgänglighet.

Utredningen har nu kommit så långt att förvaltningen kan presentera förslag till effektivisering av skolorganisationen för den politiska nämnden- utbildningsnämnden. Väger man samman vad som krävs för att skapa en så bra skola som möjligt för samtliga elever, med de kommunspecifika faktorer som råder i Laholm bör kortfattat skolorganisationen präglas av ett minskat antal enheter. En mer effektiv skolorganisation innebär att resurserna i större mån skulle samlas och med det ge effekt på kvaliteten och resultaten för våra elever.

Utbildningsförvaltningens utredning innehåller därför förslag till Utbildningsnämnden som innebär att Ahlaskolan och Genevadsskolan avvecklas från och med nästa läsår, det vill säga från höstterminen 2024. Ahlaskolan och Genevadsskolan är de två skolenheter inom kommunen där det finns möjlighet att placera eleverna på andra skolor i närtid.

Förslagen innebär att Genevadsskolans elever flyttas över till Veingeskolan. Ahlaskolans elever flyttas till Parkskolan i Laholm. Inför läsåret 2024- 2025 hänvisas elever i kommande förskoleklass från Genevadsskolans upptagningsområde till Veingeskolan. Blivande elever i kommande förskoleklass boende i Ahlaskolans upptagningsområde hänvisas till Parkskolan, med undantag av elever bosatta i Skogaby med omnejd som hänvisas till Veingeskolan.

Vad händer nu?

- Vi förstår att detta kan väcka stor oro och många frågetecken och vi ska försöka att besvara dessa i så stor utsträckning vi kan. Berörda vårdnadshavare informeras om Utbildningsförvaltningens förslag genom detta brev och kommer att bjudas in till informations- och dialogmöte med förvaltningen och representanter från Utbildningsnämnden inom kort. På mötet kommer vi att ge en uppdatering om processen och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera.
- Ni är välkomna med frågor och synpunkter om förslagen via utbildningsnämndens epostadress; utbildningsnamnden@laholm.se
- Utbildningsnämnden får information om förvaltningens utredning och förslag vid sammanträdet den 28 februari.
- Förvaltningen kommer att genomföra barnkonsekvensanalyser på Ahlaskolan och Genevadsskolan. Analyserna är en viktig del av utredningen. Det finns en tydlig modell för detta som planeras att användas på båda skolorna. Resultatet blir sedan en del av beslutsunderlaget. I barnkonsekvensanalysen använder man intervjuer med barn som grund för redogörelse. Du som vårdnadshavare kommer att få information och be ombedd att ge ditt samtycke innan dessa intervjuer görs.
- Förvaltningen arbetar fram ett slutgiltigt förslag till Utbildningsnämnden som även innehåller redogörelser för barnkonsekvensanalyser och dialogmöten med föräldrar.
- Utbildningsnämnden får förvaltningens slutgiltiga utredning med beslutsförslag till sammanträdet den 27 mars. Nämnden fattar beslut om förvaltningens förslag vid detta sammanträde.
- Om nämnden beslutar om avveckling av Ahlaskolan och Genevadsskolan skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen som fattar beslut om man ska föreslå kommunfullmäktige att besluta om att skolorna ska avvecklas.

Oro hos ditt barn

Ditt barn kommer att känna till detta och kanske uppstår oro och osäkerhet kring skolsituationen. Det är viktigt för oss att barnen kan känna sig trygga med vad som sker. De får gärna prata med personalen i skolan vid behov.

Mvh
Åke Hantoft, ordförande Utbildningsnämnden
Richard Mortenlind, förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Daniel Josefsson, verksamhetschef Utbildningsförvaltningen

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Tony Bagoly kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...