Omvärdera säkerhetsläget i Afghanistan

Bäste Migrationsminister!


I ett meddelande till de demonstrerande ungdomarna på Medborgarplatsen skriver GD Mikael Ribbenvik att Migrationsverket följer utvecklingen av säkerhetsläget i Afghanistan kontinuerligt, men svaret på frågan om varför inte utvisningarna till Afghanistan stoppas och de asylsökande beviljas subsidiärt skydd är alltid ordagrant detsamma: "konflikten måste drabba alla i landet".


Men nej, lagstiftningens villkor är att en ska "löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt". Det finns ingen konfliktfri bebyggd del av Afghanistan som är belägen mer än två timmars bilresa från fullskalig väpnad konflikt. Det finns ingen plats som är fri från allvarlig risk för återkommande urskillningslösa terrordåd som allvarligt riskerar skada människor. En framåtsyftande bedömning av säkerhetsläget för ett internflyktsalternativ på endast två timmar är definitivt inte förenligt med rättspraxis.

Att Migrationsverket följer utvecklingen kontinuerligt betyder ingenting om de inte också har kompetensen att dra en rättssäker lagbunden slutsats, löpande och utan nationalistiska och ekonomiska argument.

Nu har sanningen hunnit ikapp Migrationsverket, nu är hög tid att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Jag vädjar till dig att inleda en skyndsam dialog med Mikael Ribbenvik och förutsättningslöst ifrågasätta och granska verkets rättsliga ställningstagande i beaktande av folkrättens försiktighetsprincip.


Mikael Werner, Uppsala    Kontakta namninsamlingens skapare