Öka minimiavståndet till vindmöllor i Kronoby kommun

Vi som undertecknat denna skrivelse anhåller om att kommunstyrelsen tar till ny behandling det av kommunfullmäktige tidigare beslutade avståndet mellan vindkraftverk och bosättning/fritidsbosättning i Kronoby kommun som för tillfället är endast 1,5 km. 

Vi anser att detta avstånd är för kort eftersom navhöjden och effekterna på vindkraftverk ständigt växer högre och större än de var när det nuvarande minimiavståndet slogs fast. Det betyder även att ljudföroreningarna samt skuggeffekterna ökar. I statsrådets förordningar finns inga minimiavstånd definierade men tillåtna ljudnivåer och ljuseffekter är strikt fastställda. 

Vid miljökonsekvensbedömning simulerar man ovannämnda kriterier och 1,5 km avstånd klarar inte denna granskning om möllan blir närmare 300 m, vilket kan vara verklighet om några år. Det finns redan rättsprocesser i Finland där simuleringen inte hållit och decibelnivån är för hög. Sådana rättsprocesser bör man undvika, det gagnar varkendera part.

Skog anses inte dämpa ljud och ljus eftersom skog kan och bör avverkas. I Kronoby och speciellt i Terjärv finns många sjöar, vilket tenderar att förstärka ljud snarare än dämpa det. Det kan vara en förklaring till varför Evijärvi kommun har ett minimiavstånd mellan vindkraftverk och bosättning på 4 km. Pedersöre kommun har ett avstånd på 9 gånger navhöjden.

I grundlagens 6 § står: ”alla är lika inför lagen”. I samband med utbyggnaden av vindkraft har medborgarna ändå försatts i en ojämlik situation på grund av sin boendeort; de människor som bor inom vindkraftsindustrins verkningsområde får betala ett högt pris för vindkraften: försämrad miljö och hälsa, samt värdeminskning av egendom.

För att undvika oreparerbara följder för människor, djur och natur är det nu skäl att tillämpa försiktighetsprincipen.

”Försiktighetsprincipen innebär att försiktighetsmått ska vidtas redan om det kan antas att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada och olägenheter för människors hälsa och miljö. Det räcker således att det finns en risk för skada eller olägenhet. Vid sådan risk ska skada och olägenhet för människors hälsa och miljön förebyggas, hindras eller motverkas genom skyddsåtgärder, begränsningar och övriga behövliga anpassningar.” Principen beskrivs i artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Vi anser således att minimiavstånd till vindmöllor skall ta navhöjden i beaktande och inte överskrida statliga bestämmelser på ljud- och ljusföroreningar.