Nej till vindkraftparken i Olofsberg

Bild_sjön_mot_Olofsberg,_Pärholmen_och_Fusholmen_i_förgrund.jpgVi säger nej till förslaget från bolaget Fred. Olsen Renewables om etablering av en storskalig vindkraftpark i Olofsberg och Petliden.

Skriv på för att markera vad du tycker och ge solidaritet med närboende, naturmiljö, djur och fågelliv i ett av Vindelns kommuns finaste sammanhängande skogslandskap  

Bolaget Fred. Olsen Renewables vill exploatera ett område på över 4000 ha till förmån för vindkraft och anlägga upp till 80 turbiner med en höjd på 250 meter: en industri klassat som en miljöfarlig verksamhet. Ett tillstånd innebär breddning och nybygge av vägsystem, gjutning av fundament, användning av miljöfarliga kemikalier och mark- och luftburna elledningar och dess gator. Bolaget ser även över möjligheterna att anlägga flera bergtäkter i området. Vid en återställning endast ca 30 år senare lämnas fundament och markledningar kvar i marken. Bergtäkter går inte att återställa. Det är således ett ingrepp som till stor del är irreversibelt.  

Höga natur och kulturvärden i och intill området

- Naturreservat Stavaliden, Fäbodträsket, Långträsk och Långtjärnskogen

- Värdefull våtmark Stor-Petmyran

- Kulturlämningarna nybygget Olofsberg, Bränntjärn och Karlsro, 1800-tal

- Flertalet nyckelbiotoper är kända redan innan NVI

- Natura 2000 i reservat Stavaliden

- Avrinningsområde för Åman-Vindelälven och Sävarån

- Få vägar i området: värdefullt för våra stora rovdjur, rovfåglar och däggdjur

- Lämpliga habitat för skogshöns och dess spelplatser

- Grön infrastruktur mellan skyddad värdefull natur finns idag till förmån för bland annat rödlistade arter

Värden för människor i och intill området

- Riksintresse friluftsliv Åman

- Rekreation (bär, svampplock, vandring), jakt och möjlighet till turism

- Utkikspunkt och utflyktsmål Petliden/Brännberget

- Närboende med livskvalitet och hälsa förknippat med att bo naturnära i ett tyst och naturskönt landskap

Risker för människors hälsa

- Isbildning, risk för iskast upp till 500 m från varje turbin och högre ljudalstrande vid isbildning, som inte tas hänsyn till vid bullerberäkning. Risk för isbildning är i området stort.

- Bullernivå 40dB i ett tyst landskap (som motsvarar 0-15 dB) samt hälsorisker kopplade till det hörbara bullret och lågfrekvent ljud, som färdas mycket längre avstånd än det hörbara bullret. Lågfrekvent buller kopplas till sömnsvårigheter, trötthet och huvudvärk.

- Högintensivt vitt blinkande ljus (40-60 blinkningar per minut) på turbiner i ytterkant och rött ljus på övriga (20-60 blinkningar per minut), som syns över mycket stora avstånd dagtid som kväll.

- Skuggbildning som avtar vid ca 3 km

Mycket liten forskning och kunskap finns i hur vindkraftsparker i skogsmiljö påverkar människor, djur och fågelliv

- Naturvårdsverket kommer med nya riktlinjer som tar hänsyn till dagens höga vindkraftverk, vilket kan anses betyda att de riktvärden som finns idag inte nödvändigtvis skyddar människor på det sätt som är tänkt

- I naturvårdsverkets rapport 6499 framgår att en vindkraftsetablering i glesbefolkade skogslandskap riskerar att påverka arter i högre omfattning än i redan störningsutsatta områden, såsom i de flesta jordbrukslandskap. Effekten kan också bero på vindparkens storlek, där små och lokala effekter kan summeras ihop till betydande påverkan i stora parker, med konsekvenser på populationsnivå. Rapporten tydliggör också den stora kunskapsbrist som råder, särskilt vad gäller buller och synintryck från verken.

- Länsstyrelsen i Västerbotten anser (i länets vindbruksplan) att etableringar av vindkraftsanläggningar i naturmiljöer som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken, exempelvis naturreservat, kan orsaka påtaglig skada på områdenas värden för naturvården och friluftslivet.

Tack för ditt stöd!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Petis kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...