JA för markkabel, NEJ till luftledning i Sörmland

SSAB har för avsikt att minska användandet av fossila bränslen vid deras stålframställning och ersätta det med miljövänlig el. De vill konstruera en ny slags smältugn som kräver stora mängder elenergi.

För att försörja denna ugn med el som enl plan ska vara driftklar år 2026 har vattenfall planer på att bygga en 2x130kV kraftledning mellan elstationen Hedenlunda i Flens kommun & SSAB i Oxelösund, 

LÄNK: Samrådsunderlag från Vattenfall

Det finns alternativa stråk som den tänkta ledningen skall löpa i Sörmland med olika deldragningar på respektive sida om sjöarna (se bild). (SE ÄVEN UPPDATERING LÄNGST NED PÅ SIDAN)

Kraftdragning1.jpgDe alternativa kraftledningssträckorna markerat i rött. Källa: Vattenfall

 Detta kommer såklart att påverka landskapsbilden för alla som vistas i området då vattefall förespråkar främst användandet av luftledning. Att var och en lämnar synpunkt i stil med "jag vill minsann inte ha någon luftledning nära mig" har nog föga effekt. Eftersom dessa åsikter från olika håll mer eller mindre tar ut varandra. 

 • Vi är FÖR att markkabel skall vara förstahandsvalet för att:
  • Landskapsbilden påverkas minimalt.
  • Möjligheten för skogen att lagra kol i veden (som annars blir växthusgasen CO2 vid förbränning) är betydligt högre då endast 10-15m fri ledningsgata krävs för markkabel.
  • Markkabel förläggs på 1m djup och jorden runt om skärmar bort elektromagnetisk strålning (EMC) mer effektivt än luftledning.

 

 • Vi är EMOT att luftledning används vid ev byggnation av kraftledning för att:
  • Landskapsbilden kommer att bli kraftigt förändrad då stora delar av sträckningen är befriad från sådana stora ledningsstolpar i dagsläget.
  • Möjligheten för skogen att lagra koldioxid i form av blir betydligt lägre eftersom 40-45m bred ledningsgata tas i anspråk för luftledning.
  • Försiktighetsprincipen bör tillämpas då tveksamhet råder kring hur elektromagnetisk strålning (EMC) från högspänningsstolpar påverkar människor och djur.

Håller du med ang dessa punkter? Skriv under DU med och gör din röst hörd!

Länkar:

Samrådsunderlag från Vattenfall

Strålsäkerhetsmyndigheten uttalande ang strålningsrisker

Finsk studie om CO2 påverkan vid olika ledningar

Markkabel.pngLuftledning_nej.pngExempel på ledningsstolpe som är tänkt att användas (sk julgransstolpe). Källa: Vattenfall

 

Uppdatering:

Vattenfall förordar valt delstråk 1B, 1 samt 1D.karta_valt-strak_20191113.jpg

Förordat kraftledningsstråk.