Nej till planerad bergtäkt/deponi i Kivinge (Håbo kommun)

Hej!

Under hösten 2021 kommer ABT Bolagen AB att lämna in ansökan till Mark- och miljödomstolen avseende planerad deponi, bergtäkt, återvinnings- samt vattenverksamhet. Denna namninsamling kommer att bifogas yttrandet till domstolen med ett nej till förslaget i sin helhet. En arbetsgrupp med närboende är igång med faktainsamling, vi har skapat webbsidan habo2030.se och nu en namninsamling då många har reagerat kraftigt och vill påverka. Frågan engagerar bland annat närboende, boende längs med vägarna, naturintresserade, kommunerna i Håbo och Enköping samt lokala entreprenörer.

Det planerade området på 44.000 kvm (53 fullstora fotbollsplaner) ligger i nära anslutning till Hjälstavikens naturreservat - ett Natura 2000 område skyddat av EU med tusentals besökare varje år. 40% ökade transportrörelser av tung trafik skulle innebära en kraftigt försämrad trafiksäkerhet längs länsväg 263/545 mot E18 och väg 55.

Information har skickats från ABT till de närmast 140 st boende inom 1 km från det planerade området och de skulle påverkas negativt av tung trafik, buller och stendamm - Trafiken i sig kommer att beröra mer än 500 fastigheter bara längs med väg 263/545, som i stora delar helt saknar vägren och trafikeras inte bara av alla möjliga fordon utan även cyklister, motorcyklar och gående till och från bussar - det längs med en väg som har många tvära ut- och infarter.

Förslaget skulle skapa buller, påverka friluftsliv, djurliv, luftkvalité, grundvatten och strider bl a mot Håbo kommuns Översiktsplan och Grönstrukturprogram 2021 - ett oåterkalleligt ingrepp som utplånar miljö och natur vid bergtäkten.

Säger du också tack-men-nej-tack: skriv under!

Karta_naturres_täkt.PNG


Nej till bergtäkt/deponi i Kivinge    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Nej till bergtäkt/deponi i Kivinge lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...