Nej till neddragningar i skolan!

OBS! När du skrivit under måste du bekräfta via en länk på din mail för att ditt namn ska komma med. Detta gäller ej om du följt länken via facebook.

NEJ till neddragningar i skolan! Nu vänder vi oss till er som bär ansvaret för att det finns tillräckliga resurser i våra skolor. Vi vänder oss till er politiker och säger: Det här kommer inte att gå!

Vi inom grundskolan i Hudiksvall arbetar redan under förutsättningar som innebär att vi riskerar att stressa oss sjuka för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag utifrån skollag och styrdokument, för att vi ska kunna uppfylla kommunens ambitioner om en skola med hög kvalitet.

Höstens åtstramningar för “budget i balans” har skapat en tung psykisk stress, sämre förutsättningar och en hopplöshet för oss alla som arbetar inom skolan, lärarna, resurspersonalen och även rektorerna. Samtidigt förmedlar ni till oss att kommunen ska satsa på en s.k. “Omställning för bättre skola” och att kommunen ska arbeta både för högre löner och att fler utbildade lärare ska vilja söka sig till just vår kommun. Det kommer inte att gå, inte utan tillräckliga resurser!

Ni förväntar er att vi ska förändra, förbättra och utveckla skolan samtidigt som ni ska ta bort personal, både assistenter och lärare. Den ekvationen går inte ihop, vi kommer inte ens att kunna uppfylla det som krävs i skollagen och läroplanen, vi kommer inte att kunna ge våra elever det de behöver och det de har rätt till. Vi förstår att det är lågkonjunktur och svåra ekonomiska tider på många sätt men vi är djupt bekymrade över att ni som politiker väljer att offra barnen och ungdomarna i en tid när det är viktigare än någonsin att ge dem en god utbildning, trygga uppväxtvillkor och en miljö i skolan som gör att de kan vara här, ägna sig åt sitt viktiga skolarbete samt lära sig sociala spelregler i ett ordnat sammanhang.

När rektorerna nu ska anpassa sina organisationer för att pengarna ska räcka är det eleverna som blir de stora förlorarna. Det kommer att drabba dem som har de största behoven eftersom det är den så viktiga stödorganisationen som drabbas först. I längden kommer dock alla elever att drabbas. Färre resurspersoner, större och mer oroliga elevgrupper kommer att innebära en skola där eleverna inte kommer att få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Vi vill vara tydliga med att det inte bara är under lektionerna i klassrummet som eleverna behöver vuxennärvaro och stöd. Inte minst på rasterna behövs närvarande och stabila vuxna som arbetar med att säkerställa tryggheten. Vet ni vad som händer annars? Kränkningar, mobbning, ensamhet, hot och våld, skolk, droger och vandalisering är problem som redan finns och garanterat kommer att öka när det inte längre finns tillräckligt med personal som arbetar kring eleverna även mellan lektionerna.  

En annan sak som vi vill belysa är det så viktiga arbetet med att främja skolnärvaron, eftersom vi vet att när elever blir hemma och inte längre klarar av att gå till skolan leder det till psykisk ohälsa och stora svårigheter. Närvaroarbetet är något som vi alla måste vara engagerade i men det är i väldigt hög grad våra elevassistenter och lärarassistenter som utför det viktiga arbetet med att söka upp, möta upp, ta omhand och hjälpa elever i den här svåra situationen. Hur ska vi klara av det här om vår resursorganisation inte längre finns där? Eller tycker ni politiker inte att det är viktigt?

När det inte finns en resursorganisation som är tillräcklig på en skola kommer lärarnas möjligheter att skapa goda relationer till sina elever att minska. Deras tid och energi kommer att upptas av att försöka upprätthålla studiero, avvärja konflikter, individanpassa och (i bästa fall) undervisa i sitt ämne. Vi ska heller inte heller glömma att de flesta lärare även har andra roller som ska inrymmas, utöver uppdraget att undervisa i sina respektive ämnen, såsom att exempelvis vara mentorer, drivande i olika skolprojekt som lucia, skolavslutningar eller företagssamarbeten. Det kommer dessutom att uppstå situationer när lärarna tvingas välja vilken elev i behov av stöd de ska prioritera framför någon annan. Här är vi redan nu. Tiden till att planera och följa upp sina lektioner finns knappt idag och kommer att minska än mer och det kommer också att påverka undervisningens kvalitet och därmed elevernas förutsättningar att lyckas. 

Vi som arbetar i skolan oroar oss i första hand för våra elever och vi tycker att det är djupt allvarligt att ni som styr och ansvarar över skolan inte ser att ni driver oss och våra elever in i en fullständigt ohållbar situation. Den ekonomiska politik som ni låter drabba skolan kommer i slutänden inte att löna sig då kostnaderna på sikt säkerligen kommer att öka för socialtjänst och samhällsinsatser för alla de som inte kommer att lyckas i sin utbildning. Vi i skolan sätter eleverna i första rummet och vi arbetar med hälsan som insats, det gör vi tills vi inte orkar längre, tills vi blir sjuka eller kanske väljer att lämna yrket. Vad kommer det att innebära för kompetensförsörjningen i skolan tror ni? Vi verkar alla i en kommun där hållbarhet är ledordet, samhällstjänster ska vara av högsta kvalitet och vår livsmiljö ska vara attraktiv och hållbar. Tycker ni politiker att det här är en bra väg att gå och tror ni verkligen att er väg är hållbar?

Vi vädjar till er. Ta ert förnuft tillfånga och stoppa neddragningarna i skolan!

 

Personalen i skolan 


Läroverket Hudiksvall    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Läroverket Hudiksvall lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...