Nej till muddring och sprängning i Idefjorden!

20210708_153404.jpg

Jag skriver under för jag anser att det är fel att muddra och spränga i Idefjorden, vilket riskerar att leda till försämrad vattenkvalitet och minskat biologiskt liv i fjorden.

Företaget Nexans i Halden, Norge vill spränga och muddra i Idefjorden, en naturlig gräns mellan Sverige och Norge och en av Sveriges två tröskelfjordar. Haldens kommune, Viken fylke samt Statsförvalteren i Oslo har gett Nexans klartecken att muddra. 

I drygt 100 år har industriverksamhet i Haldenområdet utan rening dumpat sitt avfall i Idefjorden. Avfallet innehöll många miljöfarliga och toxiska ämnen bland annat arsenik, tungmetaller (kvicksilver, kadmium, bly m.fl.) och organiska ämnen från bl.a. pappersbruket. Idefjorden blev därmed kraftigt förorenad, för det marina livet i fjorden innebar det katastrofala följder och Idefjorden betraktades som en död fjord. 

Sedan drygt 30 år tillbaka renas avfallsvattnet från industrin och fjorden har sedan dess återhämtat sig och det marina livet har återvänt.

Om man muddrar och spränger i Idefjorden kommer de toxiska och miljöfarliga ämnen som finns begravda i bottensedimenten ut i vattenmassan och blir tillgängliga både för det marina livet i vattnet och i bottensedimenten. Strax utanför Idefjorden finns dessutom Kosterhavets och Hvalers nationalpark som kan komma och få tillförsel av dessa ämnen som idag är immobiliserade i bottensedimenten i Idefjorden.

Jag vill att förhållandena i Idefjorden ska fortsätta att förbättras, att vattenkvaliteten förblir god och att det marina livet som återvänt ska finnas kvar till nytta för både människor och marint växt- och djurliv.

Med protesten uppmanas:

  • Nexans att ta sitt miljöansvar och avstå från att muddra i Idefjorden.
  • Beslutande myndigheter att ta tillbaka beslutet om godkännande av muddring i Idefjorden och istället förbjuda sådana aktiviteter.

Protestlistan med namn kommer att skickas till beslutande myndigheter och intressenter i både Sverige och Norge för att visa att vi värnar om god vattenkvaliteten och rikt marint liv i Idefjorden och anser att sprängning och muddring i Idefjorden motverkar det syftet.


Ingrid Eriksson Berg, Ann-Marie Ljungberg, Havsnätverket väst, Naturskyddsföreningen i Göteborg    Kontakta namninsamlingens skapare