Nej till förslaget i nya regler om sjukvårdare (TR1 för 2025)

Angående nya TR regler för 2025

Ändring gemensamma bestämmelser mom 178.2.1 sjukvårdspersonal. 

se remissen här

Att säkerheten ska gå först är självklart det viktigaste i hanteringen med och runt hästar. Tanken med de nya reglerna är bra men det finns risk för att effekten kommer bli den motsatta. 

Hälso- och sjukvårdspersonal har ett personligt yrkesansvar och är ålagda att dokumentera. Enligt socialstyrelsens publikation “Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar” (2016) så kan hälso- och sjukvårdspersonal göra avsteg från dokumentationskravet då det gäller enklare uppgifter som kan utföras av vem som helst och inte kräver särskilda medicinska kunskaper, tex plåstra om ett sår.

Oftast är det anhöriga och vänner som ställer upp på fritiden med sitt yrkeskunnande som sjukvårdspersonal på tävling. Då det inte funnits krav på legitimation så har även undersköterskor eller andra sjukvårdskunniga med HLR kompetens kunnat agera sjukvårdare på tävling. Föreningarna räknas inte som vårdgivare och omfattas då inte av hälso- och sjukvårdens regelverk. Det innebär att de kan anlita hälso- och sjukvårdspersonal utan krav på exempelvis rutiner för journalföring och patientförsäkring (socialstyrelsen, 2016)

Förslaget att “sjukvårdspersonal ska vara legitimerad och med kompetens inom traumavård” gör att  det troligtvis kommer bli väldigt svårt för framförallt mindre klubbar att anordna tävlingar. Om sjukvårdare på tävling ska ha den kompetensen kan det bli svårt att få ideella krafter. Den nya regeln innebär underförstått att sjukvårdare på tävling ska utföra uppgifter som är yrkesspecifika, vilket medför att det ställs krav på dokumentation. 

Enligt socialstyrelsen (2016) kan föreningar som regelbundet har legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal anställd eller föreningar som står för en omfattande och organiserad verksamhet av hälso- och sjukvårdsåtgärder ses som vårdgivare. Därmed ställs krav på dokumentation enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 

I nuläget finns alltid ambulans på plats vid tex. fälttävlan vilket är en farlig sport med risk för svårare fall då hindren är fasta. Vid övriga tävlingar som hålls på ridklubbar finns sjukvårdare som är sakkunniga med lägst HLR utbildning. Vid tillbud tillkallas ambulans där legitimerad personal med traumautbildning jobbar. 

Om kravet ska finnas på alla tävlingar kommer detta sannolikt att leda till att klubbarna avstår från att arrangera riktiga tävlingar och istället väljer andra former såsom öppen bana, pay and ride, pay and jump mm. På dessa arrangemang finns inga krav på att ryttare  ska ha grönt kort och inte heller några krav på sjukvårdare. Det är heller inget krav på att det ska vara utbildad domare, veterinär eller banbyggare på plats. Dessa arrangemang erbjuder klasser som motsvarar de på tävling. Ryttare kan även anmäla sig till klasser som de inte är kvalade till enligt TR. Med andra ord behöver ingen hänsyn tas till de regler som under många år utarbetats och förbättrats. Dessutom skulle det innebära ökade kostnader vilket i sin tur ger minskat antal anmälningar. 

En ytterligare aspekt är hur sjukvårdens resurser används. Det råder brist på specialtistutbildade sjuksköterskor. Regionerna har stora sparkrav och ambulanserna skulle inte räcka till. Om tex. Värmland har 5 tävlingar samma helg, i olika grenar, skulle det innebära 5 ambulanser. De ambulanser som finns i Värmland används flitigt och skulle troligen kunna upplåtas till ridsportens tävlingar. Ett alternativ är då att ta in bemanningsföretag vilket är dyrt och de specialistutbildade sjuksköterskorna behövs bättre i regionernas regi.  

Syftet med ändringen att göra det bättre för hästar och människor faller. Ändringen skulle därmed riskera både patientsäkerhet och hästvälfärd.

Vårt förslag är istället att ändra så att det  utöver att vara sakkunnig, dvs ha lite mer kunskap än allmänheten, ex undersköterska eller motsvarande, lägga till att sjukvårdare ska ha gått HLR rådets HLR-utbildning och HLR-rådets första hjälpen kurs senaste året. 

Första hjälpen 2021 - HLR-rådetHälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar (socialstyrelsen.se)

https://www.hlr.nu/forsta-hjalpen/

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-6-3.pdf