Namninsamling för att bevara Hitis-Rosala skola

Till Kimitoöns kommun

Med anledning av förslagen i utredningen om det framtida skolnätet i Kimitoöns kommun vill vi undertecknade framföra följande:

Skärgårdens framtid är beroende av att Hitis-Rosala skola får fortsätta sin verksamhet så länge det finns elever. Bevarandet av skolan kan motiveras både på pedagogiska grunder och av ekonomiska skäl. Kommunen får årligen mer än två miljoner euro i skärgårdsbidrag, och endast en liten del av dessa pengar behövs för att upprätthålla skolan.

Hitis-Rosala skola uppfyller högt ställda pedagogiska krav. Läraren har tid att ge varje elev individuell undervisning och barnen lär sig tidigt både att samarbeta och att arbeta självständigt. Skolan erbjuder självklart också social fostran och interaktivitet. Erfarenheten har visat, att barn som gått i Hitis-Rosala skola har klarat sig minst lika bra som barn från andra skolor när de fortsatt till högstadiet och därifrån vidare till olika utbildningsanstalter.

Som skärgårdskommun är Kimitoöns kommun skyldig att befrämja utvecklingen av de skärgårdsområden som saknar fast vägförbindelse. Bevarandet av Hitis-Rosala skola är en grundförutsättning för områdets fortsatta utveckling!

Tid för undertecknandet: 27.3 - 14.4.2024.
Namnen som samlas in här sammanslås med de som samlas in på papperslistor, varefter namninsamlingen överräcks till Kimitoöns kommun.