Patientsäkra den gynekologiska cellprovskontrollen med legitimationskrav för cytodiagnostiker

Professionsföreningen Sveriges Cytodiagnostiker lyfter frågan om yrkeslegitimation för att öka patientsäkerheten vid gynekologisk cellprovskontroll.

Cytodiagnostiker har inom hälso- och sjukvården en bred yrkesroll både inom diagnostik och kvalitetssäkring med en hög grad av självständighet, samt ett direkt patientansvar genom skyldigheten att föra journal. I enighet med regeringens framhållning (prop. 1997/98:109) tillhör cytodiagnostiker den kategori av yrkesutövare som har ett stort ansvar för patientsäkerheten i vården, och uppfyller det viktigaste kriteriet gällande bedömningen av om ett yrke bör omfattas av bestämmelserna om legitimation.

Cytodiagnostikers arbetsområde omfattar prover från olika organ, men den övervägande delen utgörs av gynekologiska cellprover. År 2016 analyserades cirka 740 000 cervixprover av cytodiagnostiker i Sverige, ett arbete som ligger till grund för en 90-procentig minskning av risken för att utveckla livmoderhalscancer på nationell nivå. Den största andelen av dessa cellprover utgörs av prover från det nationella screeningprogrammet. Även uppföljningsprover samt prov tagna p.g.a. diverse uppvisade symtom diagnostiseras. Samtliga omfattas av vårdprogrammet för den nationella preventionen mot livmoderhalscancer.

Cytodiagnostiker utövar sin verksamhet med arbetsuppgifter som bland annat inkluderar medicinsk morfologisk bedömning, ett arbetsmoment som inte tillåts utföras av annan laboratoriepersonal än just cytodiagnostiker samt legitimerade läkare med specialisering inom cytologi. Cytodiagnostikers ansvar och kompetens måste definieras, utskiljas och synliggöras med en yrkeslegitimation för bättre kvalitet och patientsäkerhet, vilket är av största vikt enligt patientsäkerhetslagen (2010:659; prop. 1997/98:109). 

Bakom varje prov finns en patient. Sveriges Cytodiagnostiker ställer höga krav på god kvalitet, har stor ansvarskänsla och yrkesstolthet. Ett legitimationskrav är ett steg i rätt riktning för att varje patient ska få en säker och högkvalitativ cellprovskontroll. 

Stöd införandet av legitimationskrav för cytodiagnostiker!

svCD_logotype1.png


Sveriges Cytodiagnostiker    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Sveriges Cytodiagnostiker kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...