Ge SKUI i uppdrag att erbjuda årlig distansutbildning till prästslutåret

Ni som vill kan skriva på denna skrivelse fram t o m 24 april. Vi skickar sedan in den till Kyrkostyrelsen.

----

Till Kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan 


Sammanfattning Vi som står som avsändare till denna skrivelse föreslår kyrkostyrelsen 

att uppdra Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI) ett årligt intag för distansstudier till prästslutåret. 

Detta är en angelägen fråga för hela Sverige men särskild de 11 stift som inte har prästutbildningar inom sina territoriella gränser. Prästbristen är stor i flera stift och frågan är akut, inte minst med alla pensionsavgångar som är att vänta. 

Bakgrund

Under många år har alla i Sverige som har kallats till prästämbetet i Svenska kyrkan tvingats gå sitt slutår på plats i Uppsala eller Lund. Glädjen stod därför högt i tak hos många präststuderande när SKUI gjorde känt att de i januari 2022 skulle starta en pilotdistansutbildning för slutåret via Uppsala. Gissningsvis har detta besked också gjort att fler känt tillförsikt att bejaka sin kallelse till att bli präst, då slutår på plats tidigare utgjort ett oöverstigligt hinder för t ex äldre personer med familj att bli präst. Distansalternativet blev populärt och 41 präststuderande går idag distansutbildningen som avslutas till årsskiftet. Endast två månader efter start (25 mars) meddelade SKUI att de inte avser starta distansutbildning årligen, anledningen uppgavs vara dels behov av utvärdering och dels brist på resurser.

Sverige är ett avlångt land och Uppsala och Lund är långt hemifrån för de flesta. Rekryteringen till prästyrket sker från delvis andra demografiska grupper i dag jämfört med tidigare. Kallelsen bejakas i större utsträckning senare i livet, när en redan rotat sig och skaffat familj. Det är idag möjligt för en präststuderande att gå hela den övriga utbildningen på distans och en flytt till Lund eller Uppsala för enbart ett år kan därför bli knepigt, både av ekonomiska och sociala skäl.

Hur ser möjligheten till distans ut i andra yrkeskategorier? Det kan vara intressant att jämföra med andel distansstuderande på övriga svenska högskoleprogram. Enligt en rapport från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) utgjorde andelen distansstuderande på program 39% av alla studerande på 2015, andelen torde ha ökat markant sedan dess. Det förefaller rimligt att SKUI borde följa med tiden. Trots denna omvärldsbild dröjde det alltså till 2022 innan möjligheten till distansstudier för slutåret ens erbjöds. Två månader efter start meddelar tråkigt nog SKUI att de avser göra intag vartannat år och enbart på en av orterna.

Efter beskedet 25 mars från SKUI ser möjligheten att läsa sitt slutår ut så här

vt 2023         Lund (på plats 25 st)           Uppsala(på plats 25 st)        

ht 2023         Lund (på plats 25 st)           Uppsala (på plats 25 st)

vt 2024        Lund (0 st)                         Uppsala (distans 40 st)

ht 2024        Lund (på plats 25 st)           Uppsala (på plats 25 st)

TOTALT: 190 platser per 2 år varav 40 stycken på distans.

Detta innebär att enbart 21% av alla tillgängliga platser utgörs av distans. Dessutom erbjuds platserna bara vartannat år. Det innebär att många som är behöriga tvingas vänta på att börja. Enligt vår egen snabba gallup (som inte täcker alla Sveriges stift) så har vi kontakt med runt 15 präststuderande som skulle vara behöriga att läsa slutåret redan vt 2023 men som avser vänta till nästa gång slutåret erbjuds på distans. Med dessa siffror spår vi att distansutbildningen våren 2024 kommer att få långt fler sökande än antal tillgängliga platser. Vad händer då?

Vi vill slutligen bemöta SKUIs argument om dels behov av tid för utvärdering och dels resursbrist. Vi utgår självklart från att SKUI utvärderar och förbättrar sin verksamhet kontinuerligt, distansutbildningen torde inte utgöra ett undantag. Det borde vara fullt möjligt att utvärdera momentvis eller terminsvis och ändå få minst sex månaders ställtid för ändringar även om distansutbildningen skulle ges årligen. Vad gäller resurser så förstår vi utmaningarna för en verksamhet som har en så lång tradition av undervisning på plats i att ställa om till distansundervisning. Vi vill ändå peka på det uppenbara: distansundervisning är ett resurssnålt, effektivt alternativ. Distansutbildningen i sig frigör resurser som kan användas för att täcka upp där det blir mer resurskrävande. SKUI avser t ex att ställa in på plats intag i Lund var tredje termin, det torde frigöra en hel del resurser som kan användas för t ex ökade lokalbehov under distansgruppens inneveckor i Uppsala. 

För Svenska kyrkans bästa, ge SKUI uppdrag att genomföra slutåret på distans på årlig basis.

 
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )