Förskoleuppropet i Kristinehamn

Vi kräver att ni i skolledningen rätter er efter den politiska viljeriktningen som kommunstyrelsen har uttalat och att ni arbetar aktivt för att minska antalet barn i förskolans barngrupper.
Vårens förskoleutredning i Kristinehamns kommun kom fram till att grundbemanningen redan är till bristningsgränsen och våra pedagoger signalerar att de redan nu har svårt att hinna med att möta alla barns behov. Större barngrupper äventyrar våra barns säkerhet, våra barns trivsel och förskolepersonalens hälsa. Sänkt kvalitet i barnomsorgen kommer även att leda till ett minskat intresse för Kristinehamn som bostadsort.
Skolverket anser att en gruppstorlek på ca 15 barn är ett riktmärke att rätta sig efter. Barn i behov av särskilt stöd och de allra yngsta barnen bör, enligt Skolverket, vara i ännu mindre grupper för att personalen ska hinna tillgodose deras behov.