Försämra inte pendeltågstrafiken i Järvastaden och nya Ulriksdal

Nedan är ett öppet brev som jag har skickat via e-post till representanter ur den styrande borgliga majoriteten i Solna kommun. Om du ställer dig bakom yrkandet att kommunen omgånde ska revidera sitt positiva ställningstagande till att halvera antalet pendeltågsavgångar under högtrafik från Ulriksdals Station, vänligen skriv under denna namninsamling för att göra vår röst hörd!

Om Trafikverket i september skulle fatta beslut om att införa skip-stop trafikering så innebär detta ett stort bakslag för Järvastaden och nya Ulriksdal, det skulle försvåra vardagen för oss boende och området skulle bli mindre attraktivt att bo i.

Övrigt: Både Sollentuna kommun och Upplands Väsby kommun ställer sig negativa till införandet av skip-stop trafikering då det skulle påverka deras kommuninvånare negativt. Solna kommun stödjer dock fn detta förslag, trots att vi, deras kommuninvånare i Järvastaden, Bagartorp och nya Ulriksdal, blir drabbade i våra vardagliga liv.

Hälsningar,

John Svensson, boende i Järvastaden.

 

Öppet brev till den styrande borgliga majoriteten i Solna kommun. Mottagare via e-post skickat den 20/7-2017:

  • Pehr Granfalk (M)
  • Magnus Persson (C)
  • Marianne Damström Gereben (L)
  • Samuel Klippfalk (KD)

 

Hej,

 

Jag är sedan nyligen bosatt i Solna, närmare bestämt i Järvastaden. Ett område som vår familj har beslutat oss att flytta till efter bla många år på Kungsholmen. Vi uppskattar området mycket då det kombinerar närhet till naturen med relativt bra kollektivtrafik, en kollektivtrafik som i princip uteslutande bygger på pendeltågsstationen Ulriksdal för transport till våra arbetsplatser i city. En av anledningarna till varför vi flyttade till Järvastaden var infrastrukturprojektet Citybanan som skulle öka kapaciteten av pendeltåg betydligt.

 

Jag delar helt den, i Solna, styrande majoritetens nämndinitiativ att yrka till stadsledningsförvaltningen om att förstärka kollektivtrafiken i Järvastaden/Nya Ulriksdal. Med en förbättrad kollektivtrafik i ett starkt växande område så ges bättre förutsättningar för boenden i dessa områden att leva och verka. Detta skulle helt enkelt ytterligare förstärka områdets attraktivitet.

https://www.centerpartiet.se/download/18.7007bc2815cbf3af16513f8/1498134086540/N%C3%A4mndinitiativ+KS+ang+f%C3%B6rst%C3%A4rkt+kollektivtrafik+i+norra+Solna.pdf

 

Införandet av skip-stop trafikering i pendeltågstrafiken kommer att halvera antalet avgångar i högtrafik på Ulriksdals pendeltågsstation. Detta medför en stor negativ påverkan på möjligheterna för arbetande familjer att bosätta sig i Järvastaden, Bagartorp och Nya Ulriksdal, det försvårar helt enkelt det vardagliga livspusslet.

 

I nedan remissammanställning framgår tydligt att Solna kommun ställer sig positiva till införandet av skip-stop trafikering med ett konstaterande att trafiken blir oförändrad under högtrafik på Ulriksdals pendeltågsstation. Detta är rent felaktigt då antalet avgångar kommer att halveras under högtrafik, dvs på tider då jag och de flesta av de boende i området pendlar till och från sina arbetsplatser. Till skillnad mot Solna kommun så har Sollentuna kommun sedan länge visat sitt kraftiga missnöje med detta förödande förslag.

http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2016/29%20november%202016/p6-TN-2015-0017-Bilagor.pdf

 

Frågeställning till den styrande borgliga majoriteten i Solna kommun

  • Hur resonerar ni i arbetet som lett fram till ert positiva ställningstagande till ett förslag som drastiskt kommer att försämra kollektivtrafiken för stora delar av vår kommun?

 

Yrkande till den styrande borgliga majoriteten i Solna kommun

  • Revidera ert ställningstagande omgående kring skip-stop trafikering, låt även de boende i Järvastaden, Bagartorp och Nya Ulriksdal få ta del av god pendeltågstrafik med åtta avgångar per timme. Representera de boende i hela er kommun och inte endast de som använder sig av Solna station. Revideringen och arbetet för att stoppa dessa planer bör ske omgående då Trafikverket kommer att fatta beslut kring detta under september månad.
 
Min förhoppning är att förslaget faller på sin egen orimlighet och min förväntan är att våra förtroendevalda i kommunen arbetar för att påverka berörda beslutsfattare mot en positiv utveckling av hela kommunen, där kollektivtrafiken är något många av oss använder flera gånger om dagen. 
 
Ser fram emot prioriterad återkoppling i detta brådskande ärende,
John Svensson