Fler timmar till historieundervisningen!

Historia är ett viktigt ämne i den svenska skolan. Historia behövs för att barn och unga ska förstå variationen bland mänskliga kulturer och hur vårt moderna samhälle har växt fram. I en tid av migration behövs historia både som ett medel för att väva samman vårt land och för att förstå andra kulturer och samhällen. Historia ger oss nödvändig bildning men också perspektiv på vår egen tid. Kunskap om människor i det förflutna gör att vi bättre ser och förstår våra handlingsalternativ.

Vi har stora förväntningar på skolans historieämne. Men under flera decennier har timmarna för historieämnet skurits ner kraftigt. Lärare i både grundskola och gymnasium säger idag samstämmigt att de inte hinner med allt det som förväntas. Skolverket har dragit samma slutsats. Den 25 september 2019 presenterade Skolverket förslag på reviderade kursplaner för grundskolan. I konsekvensutredningen skriver verket att det nuvarande timantalet för historieämnet inte räcker för att behandla alla epoker, och man föreslog därför att de äldsta kulturerna skulle strykas från centralt innehåll. Senare har verket meddelat att ”antiken blir kvar” men besked har inte givits om vad som ska hända med den utomeuropeiska historien före 1500. Problemet för historieämnet finns kvar: Timmarna räcker inte till.

Enligt nuvarande timplan ska 145 timmar i grundskolan ägnas åt historia. Utöver detta kan huvudmannen fördela ytterligare timmar till ämnet. Det nu givna antalet timmar är otillräckligt. Historielärare tvingas hoppa över viktiga perioder av historien och stora delar av världen, eller behandla dem helt ytligt. Vi måste få rimliga förutsättningar för historieundervisning i svensk skola! Vi kräver därför att historieämnet i både grundskola och gymnasium får fler timmar!

Historielärarnas förening och Svenska Historiska Föreningen står bakom namninsamlingen. Stöd vårt krav och skriv under! Namninsamlingen kommer att överlämnas till utbildningsminister Anna Ekström.


David Ludvigsson, Historielärarnas förening, och Stefan Eklöf Amirell, Svenska Historiska Föreningen    Kontakta namninsamlingens skapare