Inför dödshjälp i Sverige

Namninsamlingen här kommer så småningom att fortsätta i RTVD:s egen regi. Bland annat för att kunna ge ytterligare information till besökarna. Det går bra att skriva under här eller på det nya stället. Underskrifterna kopieras förlöpande över till den nya.

Klicka gärna på länken nedan för att komma dit.
https://rtvd.se/skrivunder/

Införande av dödshjälp i den svenska sjukvården  

Människors rätt till en värdig död är fundamental. 

Även om det gjorts betydande framsteg i den palliativa vården finns det dock fortfarande människor som dör en plågsam och ovärdig död – helt i onödan. Osäkerheten och rädslan inför den sista tiden i livet innebär också ett stort lidande för många som diagnosticerats med en svår sjukdom. Det händer att sjuka människor i desperation tar sina liv.  

Rätt till dödshjälp framstår mot den bakgrunden som nödvändig. Undersökningar visar också att en klar folkmajoritet i Sverige stöder den tanken. I ett växande antal andra länder är dödshjälp redan legaliserad, såväl i Europa som i USA. Innan vi fick aborträtt i Sverige reste förtvivlade kvinnor till Polen för att få abort. Idag reser förtvivlade människor till Schweiz för att få dödshjälp. De förslag som väckts om dödshjälp i Sverige har dock stött på motstånd och inte ens kraven på att få hithörande frågor utredda har hörsammats. Några sakliga grunder för denna ovilja har inte redovisats.  Sverige brukar leda utvecklingen i frågor som rör individens rättigheter, dock inte i denna viktiga fråga som handlar om den enskildas rätt till en värdig död. Vi ser därför som vår uppgift att åter aktualisera frågan om dödshjälp  

Vi förespråkar inte s.k. aktiv dödshjälp (eutanasi) och reserverar dödshjälp för de fall där allt hopp om patientens överlevnad är ute. Det vi önskar är läkarassisterad dödshjälp, där patienten själv intar det dödande medlet.  

Den reglering vi vill se tar fasta på tre villkor.   

1)   Patienten  är beslutskapabel, dvs har förmåga att förstå information och fatta beslut.    

För att kunna få ett dödande medel utskrivet ska patienten dessutom uppfylla minst ett av följande två villkor:  

2)     Patienten lider av en obotlig sjukdom med endast kort förväntad överlevnadstid.

3)     Patienten lider av en progressiv, obotlig sjukdom och har ett svårt pågående eller förväntat mycket svårt lidande, som hen inte vill genomgå.  

Regleringen bör vidare ta fasta på frivillighet. Först och främst ska begäran om dödshjälp vara helt frivillig från patientens sida och uttrycka patientens yttersta vilja. För det andra bör det vara frivilligt från läkarens sida att skriva ut ett dödande medel. I det fall patientens läkare inte vill assistera, bör hänvisning till annan villig läkare ske. Erfarenheten från de länder, som infört dödshjälp, är att de flesta läkare kan tänka sig att delta. Patienterna ska ha samma rätt att erhålla dödshjälp varhelst i landet den efterfrågas.    

Vi som undertecknar denna petition kräver därför att frågan om dödshjälp utreds av Sveriges Riksdag och regering i syfte att förelägga riksdagen ett beslut om införande av dödshjälp i enlighet med vad som ovan anförts  

För mer information om föreningen Rätten till en värdig död se www.rtvd.nu 

Bli medlem i RTVD https://forening.foreningshuset.se/rtvd/blimedlem

För mer information om RTVDs utredning om dödshjälp se http://www.rtvd.nu/aktuellt/rtvds-utredning-2016/ 

Facebook https://www.facebook.com/ratten.till.en.vardig.dod/

 


Jonas Syrén - RTVD    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Jonas Syrén - RTVD kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...