Det är nog nu!

Det är nog nu!

Vi lärare som befinner oss i skolan hela dagarna och vet hur verkligheten ser ut är innerligt trötta på den felaktiga bild som spridits av regering/FHM, och som blivit till en sanning. Sedan pandemin började har skolan framställts som en relativt säker arbetsplats när det gäller smittspridning, det stämmer inte! Tvärtom var det mycket stor smittspridning i våras, även nu under hösten. Trots det har många huvudmän underlåtit att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning i grundskolorna, inte ens när smittspridning är ett faktum. Allt ska bara rulla på som vanligt.

Vi kräver:

  • att svensk smittskyddslag samt arbetsmiljölag ska gälla i förskolor och skolor. Ingen huvudman ska komma undan med att strunta i att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Den som gör det ska krävas på böter.
  • att alla skolformer styr om till fjärrundervisning under minst två veckor när smittspridning är ett faktum, detta för att förhindra ytterligare smittspridning i skolans lokaler.
  • att regeringen ser till att FHM tvingas att offentliggöra sina beräkningar och modeller, samt vilka antagen dessa bygger på.
  • att få upprättelse för den desinformation som konstant sker på vår bekostnad och som minimerar och negligerar de stora risker det medför att arbeta i svensk skola. Den enormt stora smittspridning som sker i landets skolor måste omedelbart erkännas och åtgärdas.

 

Våren 2020

I april larmade lärare om att situationen i landets grundskolor var ohållbar samt att sjukfrånvaron bland både elever och lärare var mycket stor på grund av smittspridning. Redan då visade Folkhälsomyndighetens egna första screening bland den allmänna populationen i Stockholmsområdet att smittspridningen var något högre bland åldersgruppen 0-15 år(2,8%) än i övriga åldersgrupper (2,4-2,0%). Trots detta vidhöll FHM att barn inte smittar. Den centrala rapporten ”Covid-19 hos barn och unga” har även den allvarliga brister. Flera huvudslutsatser saknar vetenskapligt stöd.


Elever och pedagoger kämpade med handtvätt och att försöka hålla avstånd hela vårterminen. Dock var riktlinjerna omöjliga att följa då de allra flesta skolor är trånga, utrustade med bord för 2 elever samt dåligt ventilerade. Det är omöjligt att hålla avstånd och handtvätt räcker inte eftersom covid19 sprids både via droppsmitta och som luftburen aerosol. Det är nu väl etablerat att att SARS-Cov-2 viruset sprids via aerosoler som hänger kvar i luften, kan spridas många meter, inte bara vid nysning och hostning utan även vid tyst andning. Studie visar att enbart sitta i samma rum utan munskydd med en smittad person ger en hög risk att smittas.  


Tegnell var snabbt ute med att svara lärarna. Enligt Tegnell bedömdes risken för lärare att bli riktigt sjuka vara liten då de enligt honom träffar på massor av virus hela tiden utan att bli jättedåliga. Han menade också att de fall av smittspridning som funnits i skolan berodde på att vuxna med symtom hade kommit till skolan och smittat andra vuxna utan att barnen varit inblandade. Även Johan Giesecke gick ut med att varken förskollärare, lärare i fritidshem eller grundskollärare befann sig i farozonen. Istället tyckte han att det var lika bra att bli smittad så att man är av med det. Ett märkligt uttalande från en folkhälsomyndighet gällande ett nytt och helt okänt virus som klassas som samhällsfarligt.

Anders Salaneck har påvisat aerosoler långt in i ventilationssystemen på Akademiska i Uppsala. Det här bidrar till att bekräfta att det är en potentiell smittväg, därför är det viktigt att vidta rätt skyddsåtgärder, säger han. Det handlar till exempel om att bära munskydd. Det är inte den första vetenskapliga studien som visar liknande fynd, ett 70-tal vetenskapliga studier har tydligt visat att munskydd minskar smittspridningen, och att detta ä mer förknippat med antalet människor som bra munskydd, än mer hur "bra" man är på att bära munskyddet "rätt". Att Johan Carlsson går ut och kommenterar ett nytt initiativ för att hjälpa skolledningar runt om i landet att införa evidensbaserade förebyggande riskbedömningar med att han "inte tror det skulle hjälpa så mycket att sätta munskydd på skolbarn" visar tyvärr bara hur dåligt påläst han är på den vetenskapliga litteraturen. Att Johan Carlsson avspisade Kungliga Vetenskapsakademiens rekommendationer om att använda munskydd och ventilation som skydd i trånga miljöer påvisar ytterligare hans förakt mot vetenskapen. 


Den svenska strategin

Redan från början stod det klart att den svenska och brittiska strategin var lika. Storbritannien var dock mer transparent med skolans roll som smittspridare, för att nå flockimmunitet. Skolan skulle fungera som en kran. När smittspridningen var mindre skulle skolorna vara öppna, när den blev för stor skulle kranen stängas av, för att sedan sättas på igen när man ville få fart på smittspridningen. Detta är vad Giesecke kallat för termostat. Målet var att viruset skulle dra genom befolkningen i en takt som inte belastade vården för mycket. Professor Ian Donald beskrev strategin på twitter. Tegnell hyllar den brittiska tanken om flockimmunitet, “Det är dit vi måste komma”
Storbritannien backade dock ganska snart och bytte strategi, då de insåg att det var behäftat med risker att låta ett okänt virus dra okontrollerat genom befolkningen.
Att den svenska strategin skulle ha flockimmunitet som mål förnekades av FHM. Detta motsades dock av f.d. statsepidemiolog Ann Linde som i mars publicerade en text på Facebook, där hon säger att det inte vore så dumt med “lite långsam spridning bland skolbarn och deras föräldrar för att successivt bygga upp en flockimmunitet”. Hon tillägger att det är “i själva verket vår Folkhälsomyndighets strategi”.

I ett mejl som publicerats skriver också Tegnell till sin finska motsvarighet Mika Salminen att “En poäng skulle tala för att hålla skolorna öppna för att snabbare nå herd immunity. Salminen svarar “Det har vi också tänkt på. Men under tiden kommer barnen ändå att sprida infektionen…”. Salminen skriver vidare att THL har kört en modell med just detta scenario som estimerar att “åldringarnas attack rate” minskar med “kanske 10 procent”. Tegnell svarar “10 procent kanske kan vara värt det?”


Även Stefan Löfven går ut i slutet av maj och menar att den svenska strategin är lyckad samt att smittspridningen i skolor inte varit något stort problem, då ingen kunnat påvisa det. Inte så konstigt då det inte gick att testa sig under våren. Under våren gjorde också Arbetsmiljöverket en avgränsning där de anvisade arbetsgivare att endast anmäla incidenter i fall då anställda kommit i kontakt med covid-19-patienter i vården, i samband med transporter eller hanterat labbprover från sjuka. Det fanns alltså ingen som hade ansvar för att föra statistik över smittutbrotten i skolan.

Desinformationen gällande smittspridningen i skolan samt det medföljande ointresset för skolpersonalens liv och hälsa har sedan dess präglat debatten samt gjort det omöjligt för lärare att göra sig hörda. Många lärare blev sjuka, några dog. Av de som blev sjuka i våras finns det många som ännu inte kan gå tillbaka till arbetet på grund av svåra följdskador med symptom som yrsel, illamående, ryggsmärtor, hjärndimma osv. Dessa riskerar nu att bli utförsäkrade och lämnade åt sitt eget öde då försäkringskassan inte infört några nya bestämmelser för sjuka som drabbats av covid19.


FHM har också fortsatt med att gång på gång gå ut med påståendet att lärare löper lägre risk för att smittas av covid19 än andra yrkesgrupper. Detta utan att presentera tillförlitligt underlag, då underlaget för rapporten bygger på siffror från i våras då ingen förutom sjukvårdspersonal och de som lades in på sjukhus fick testa sig. Tvärtom har den statistik som FHM publicerat över risker inom olika yrkesgrupper kritiserats av experter, då den ansetts vara mycket undermålig samt att de slutsatser som FHM dragit av dessa är fel.  Kritikerna menar att Folkhälsomyndigheten vilseleder om smittorisken för lärare. En jämförelse mellan lärarna på de öppna högstadieskolorna och de stängda gymnasieskolorna under våren visar att risken för att insjukna och även bli svårt sjuk var mer än 100 procent högre för lärarna på högstadiet. En annan studie visar att högstadielärare i våras var det sjunde mest utsatta av över 120 yrken.

I slutet av maj går lärarna återigen ut med kravet att någonting måste göras åt situationen, lärarna orkar inte med ytterligare en termin med hög smittspridning i skolorna.

 I juli meddelar regeringen att man tar ansvar för att rusta inför hösten

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram olika scenarier för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året, med fokus på hösten 2020. Utifrån detta skall de sedan bedöma vilka insatser som bör genomföras för att tidigt upptäcka nya utbrott, minska smittspridningen och minimera antalet sjukdoms- och dödsfall.

Inte helt oväntat spår Tegnell, precis som under våren, att smittspridningen under hösten kommer att bli låg Detta trots att man sedan sommaren släppt på reserestriktionerna, minskat två meters avstånd till en på restauranger, cafeer och barer, beslutat sig för att öppna nattklubbarna, släppt på restriktionerna för äldre, ökat publikantalet till 300 på evenemang samt beslutat att öppna gymnasier, universitet och högskolor. Denna konstanta senfärdighet gör naturligtvis att man funderar över mejlen mellan Tegnell och Britton där Tegnell frågar “ Hur ser du på flockimmunitet i denna modell?”. Britton svarar “Flockimmunitet uppstår om våra insatta åtgärder inte varit alltför effektiva.”
Joacim Rocklöv varnade för höga dödstal vid användande av flockimmunitet. Giesecke mejlar och ber Lisa Brouwers att räkna om siffrorna åt FHM. Hon återkommer med bättre siffror, Giesecke uttrycker nu att det ser riktigt bra ut och tycker att Rocklöv kan slänga sig i väggen. Även Peet Tull försöker varna FHM, men Tegnell meddelar att man ändå landat i alternativ nr 3, dvs att låta smitta sprida sig.


Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlssons argument för att öppna gymnasieskolorna igen var att barn och unga upp till 19 år utgjorde en väldigt liten andel av de bekräftade covid-19 fallen. Inte så konstigt då gymnasierna varit stängda under våren, samt att varken barn eller vuxna fått testa sig. När testning sedan blev möjligt nekade många regioner att testa barn under 16 år. Man skulle därför kunna säga att det Folkhälsomyndigheten gick ut med som skäl till att öppna skolorna var vilseledande då det inte fanns några belägg för detta påstående.

Gymnasierna har fått möjlighet att ha delvis distansundervisning. I grundskolorna har få huvudmän infört några smittbegränsande åtgärder. Det som gjorts är i princip att föräldramöten körs på distans, endast en förälder tillåts närvara i skolan under IUP samtal samt att en del skolor har försökt begränsa antalet ätande i matsalarna. I övrigt är det lika trångt som vanligt och fullt av elever i korridorer och klassrum. 


Efter att skolorna öppnade efter sommarlovet har smittspridningen återigen exploderat runt om i landets skolor, denna gång i både grundskolor och gymnasier. Per Kornhall är en av de som reagerat på att Folkhälsomyndigheten säger att det inte är i skolan smittan sprids. Ändå fylls nyhetsmedia och flöden i sociala media med bevis på motsatsen. Hur kommer det sig? Har man kartlagt smittvägar, eller gör man bara enkel statistik?

Gräsrotsrörelsen Föreningen covid19, barn och skola skickade förfrågningar till smittskyddsenheterna i landet, kommuner, FHM och SCB för att ta reda på om det förs någon systematisk statistik över smittspridningen bland elever och skolpersonal. Det visade sig inte göra det. De beslutade då att själva göra det med allmänhetens hjälp. Denna karta fylls nu på i rasande fart i takt med att skolor får utbrott av covid 19. När FHM för ett tag sedan rapporterade att skolorna inte var särskilt drabbade då det endast fanns 20 skolor med smittspridning, visade Föreningen covid19, barn och skolas kartläggning för motsvarande period på 72 skolor. Detta i ett skedet där föreningen ännu inte hade så många rapporterterande medlemmar. Idag är siffran 1168 skolor med smittspridning vilket troligen bara är toppen på ett isberg då de endast haft tillgång till skolorna där antingen föräldrar eller lärare signalerar, eller som hamnar i tidningar. Utöver detta är det också flera regioner som begränsat testning på yngre. 

Mängder av elever och lärare insjuknat i covid19. Mörkertalet när det gäller smittade elever är enormt. Enligt Arbetsmiljöverket har arbetsgivaren skyldighet att förebygga smittspridning, samt att upprätta en förebyggande riskbedömning. I många skolor görs dock ingenting, inte ens när smittspridning är ett faktum. Lärare går på knäna då de måste hoppa in för sjuka kollegor och elever får inte sin garanterade undervisningstid då det kan vara svårt att hitta vikarier. Att den missvisande bilden av skolan tagit fäste visar också fackförbundens krav på att lärare ska ha samma rätt som alla andra att arbeta på distans, när de inte undervisar. Det signalerar att elevers smittspridning inte är något problem, vilket vi lärare vet att den är. Elever smittas och smittar i skolan, smitta som de sedan dras hem till övriga familjen. 


Situationen med stor smittspridning i kombination med bristande åtgärder gör att många lärare är rädda för att gå till jobbet! Även elever och föräldrar känner stor oro för smittspridningen.

Strategins största brist är att den fortfarande verkar gå på flockimmunitet, åtminstone är det lätt att tro det då det inte verkar finnas någon framförhållning alls. I våras avled många äldre då det gått ut riktlinjer om att dessa helst inte skulle läggas in på sjukhus, istället skulle palliativ vård inledas med morfin istället för syrgas och näringsdropp. Testningen havererade också då man inte hade tillräckligt med tester.
Under sommaren hade man tid att förbereda sig inför hösten för att undvika en repris, men detta har inte gjorts. Återigen har smitta tagits sig på äldreboenden och en stor del av personalen har fortfarande inte munskydd för att skydda sina vårdtagare. Testningen har havererat vilket ofrånkomligt leder till att fler blir smittade, fler avlider och fler blir långtidssjuka (ingen vet om detta är övergående eller livslångt).


Regeringen och FHM vidhåller att barn och ungdomar inte står för någon större för smittspridning trots att de nu finns evidens för motsatsen. 


Den 18 november hade utbildningsminister Anna Ekström presskonferens om skolan där hon menade att varken universitet, högskolor eller gymnasier driver smitta. Någon reaktion på att anställda vid svensk folkhälsa i e-poster själva skrivit att smittan skulle ske via skolor har inte kommit. Utbildningsministern menade att trots det faktum att unga vuxna på senaste tiden är överrepresenterade när det gäller smittspridning, har de inte blivit smittade i lärsituationer. Smittskyddet har nämligen meddelat att smittspridning sker på andra platser. Smittutbrott som sker i skolan har sitt ursprung enbart utifrån det omgivande samhället, vilket betyder att det inte sker någon direkt smittspridning inom skolans lokaler.
Detta är ett fullständigt ologiskt resonemang! Man tar inte heller höjd för det faktum att man smittspridning sker både presymptomatisk och asymtomatisk. Kort sagt, under denna pandemi har regering och smittskydd frångått svensk smittskyddslag. 


Nu har det återigen uppstått problem när det gäller testning då man inte verkar ha planerat för en ökad smittspridning under hösten. Gissningsvis står skolorna för en stor del av den allmänna smittspridningen då tusentals elever och lärare rör sig i kollektivtrafiken, butiker osv. Under presskonferensen fick utbildningsministern frågan om inte lärare och skolpersonal smittas mer än övriga yrkesgrupper, detta valde hon att inte svara på.


Barn och ungdomar sprider smitta


I takt med att andra länder öppnar upp kommer det alltfler rapporter om stor smittspridning på förskolor och i skolor. Här ska man komma ihåg att dessa länder fått ned smittspridningen till låga nivåer när det öppnar upp. De har också vidtagit proaktiva åtgärder för att begränsa smittspridning, exempelvis munskydd, ändringar i scheman för att färre ska befinna sig i lokalerna samtidigt. När smittspridning sker vidtas ytterligare åtgärder som testning, smittspårning, isolering och stängning av delar eller hela skolor.

I Sverige har vi fri smittspridning samt huvudmän som inte följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Det är därför helt uteslutet att just svenska skolor skulle vara förskonade, eller att det svenska samhället inte skulle få en ökad allmän smittspridning på grund av öppna skolor när andra länder får de, trots alla försiktighetsåtgärder. 

Att FHM vilseleder och går ut med felaktigt lugnande information har många konstaterat. Detta är farligt då det gröper ur förtroendet för demokratin, myndigheter och politiker, samt utsätter medborgare för fara. Det faktum att regeringen inte gör någonting åt det, utan snarare spelar med är allvarligt. Extra allvarligt blir det också när den förda strategin så uppenbart tar fler liv än hela Norden tillsammans, samt att den stora och okontrollerade smittspridningen leder till att en stor del av befolkningen riskerar långvariga, kanske livslånga invalidiserande symtom som gör att de inte kan återgå till sina arbeten.

Att en expertmyndighet som vilseleder har högt förtroende är livsfarligt. Sanningen måste få ett genomslag, skriver ST-läkaren Benjamin Kalischer Wellander. Att metodiskt söka flockimmunitet är oetiskt, riskfyllt och oacceptabelt. Dessutom sätter den principen om allas lika värde ur spel och kränker flera av de mänskliga rättigheterna. Källor från myndighetens interna och offentliga kommunikation visar numera övertygande att så är fallet. Att rationellt planlägga en sådan strategi, trots att dess medicinska och etiska problem mycket länge har varit välkända, framstår som oansvarigt, moraliskt oacceptabelt och juridiskt ytterst tvivelaktigt. Dessutom är det politiskt oklokt, eftersom ett parti som tillämpar en sådan metod riskerar att  mista allt förtroende för lång tid. Det utsätter också vissa yrkesgrupper för större risker än andra, som exempelvis vårdpersonal och lärare då de arbetar väldigt tätt inpå människor som kan vara smittade.

Många röster ger nu uttryck för kravet på en nedstängning för att rädda situationen. En av dem är Per Kornhall som menar att det är dags att helt enkelt göra sig av med FHM då dennes fundamentala brist på försiktighetsprincip saknar motstycke

Vi är alla eniga med dig om att skola är viktigt, Anna Ekström – men våra medmänniskors liv är viktigare!

Efter att andra länder öppnat upp i en miljö med låg smittspridning vidtogs även en rad åtgärder i skolorna som exempelvis munskydd, systematisk testning, smittspårning och isolering av både elever och personal. Ingenting av detta har skett i Sverige. Istället är skolorna stora smitthärdar som ökar på den allmänna smittspridningen. 

Enligt lagen ska smittskyddsläkare eller familjeläkare sköta smittspårning. Fram till vecka 47 hade smittskyddsläkare inte i uppdrag att kartlägga smitta i skolor. Från vecka 49 har man börjat kartlägga, men av naturliga skäl ligger man efter i detta. Informationen från skolor har också varit begränsad. Många skolor anser det vara en hemlighet när det sker smittspridning på arbetsplatsen och undanhåller denna information. En del fokuserar på att meddela personer som varit i närheten av den smittade i mer än 15 minuter och på ett avstånd som är mindre än en meter. Man bortser då från att viruset är luftburet.

Vid konstaterad smittspridning låter man det helt enkelt ofta bara rulla på som vanligt. De flesta skolor har också uppdaterat sina risk- och handlingsplaner för att kunna driva skola även under extremt stora bortfall av personal och elever. Detta för att inställningen från regering och myndigheter varit att skolorna ska vara öppna till vilket pris som helst. Dessa stängs enbart när vården håller på att kapsejsa, sällan för att skydda elever och personal. 

Vi lärare accepterar inte att tvingas ingå i detta oetiska flockimmunitetsexperiment som havererat för länge sedan!

Det varnas nu för att den nya mutationen av cobvid 19  kan vara mer smittsamt för barn. Vi uppmanar samtliga Sveriges partiledare att ta ett kollektivt ansvar för att styra om den svenska strategin och anpassa den till övriga Nordens, som bevisligen lyckats mycket bättre med att skydda sin befolkning. Stäng ned de städer där smittspridningen eskalerat, som exempelvis Stockholm. Håll samtliga skolor i landet stängda tills huvudmännen tvingats vidta åtgärder för att skydda elever och skolpersonal. Se till att det sker systematisk testning, smittspårning och isolering vid konstaterad covid19 i skolor!!

 

Evidens för att barn och ungdomar smittar

1. Rapporter från Finland angående att skolor och förskolor driver smitta

(välj translate svenska, acceptera villkoren samt tryck på exponeringsdatabas)
https://altistumiset.fi/ords/f?p=102:78:2091237331130:::::

2. Sydkorea: Högst spridning i åldrarna 10-19 år
https://www.msn.com/en-us/money/other/covid-19-spread-fastest-by-teens-and-tweens-korea-study-finds/ar-BB16V7xm

3. Studie från ett amerikanskt barnsjukhus som visar att barn driver smitta
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2768952?utm_source=undefined&utm_campaign=content-shareicons&utm_content=article_engagement&utm_medium=social&utm_term=073020%23.XyNyImjnx-k.email


4. Italiensk studie som påvisar barns smittsamhet
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.16.20127357v1?rss=1


5. Sommarläger för barn mellan 6 och 19 år fick avbrytas på grund av stor smittspridning
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6931e1.htm?s_cid=mm6931e1_w

6. Studien är den första i sitt slag där detta undersöks och består av en analys av data från 131 länder. Den enda åtgärd förutom skolöppningar som påverkade R-talet mer var hävning av förbud mot folksamlingar/grupper. Detta ledde till  en 25-procentig ökning av R-talet. Undersökningen är publicerad i The Lancet
.https://www.independent.co.uk/news/science/coronavirus-r-rate-school-closures-lockdown-lancet-study-b1251617.html?fbclid=IwAR0WIy7d_qmcsEjRoPhIu7JBT--vOAY_LJ-ofXW59O6yofvfyx1Tz9J0Eek


7.Chefen för RKI (Robert Koch Institut): "Vi har haft flera hundra Coronautbrott i skolor". Han  uppmanar ansvarig minister att ta rekommendationerna som RKI utformat för skolorna på allvar. RKI är ett forskningsinstitut och i Tyskland är det RKI som, förenklat förklarat, gör det jobb Folkhälsomyndigheten gör i Sverige när det gäller Coronapandemin.

https://www.news4teachers.de/2020/10/rki-chef-bestaetigt-es-gab-bereits-mehrere-hundert-corona-ausbrueche-an-schulen-er-appelliert-an-kultusminister-die-empfehlungen-zu-beachten/?fbclid=IwAR2zLYKE476UJwIBQOK7fsZjYpOcRbBKglIktKrCBJkW4t4EfHKOS48tEnI

8. Evidens för att barn driver smitta, superspridare.
https://www.princeton.edu/news/2020/09/30/largest-covid-19-contact-tracing-study-date-finds-children-key-spread-evidence

9. Fallen med smittade barn ökar i USA
https://twitter.com/DrEricDing/status/1329819552239284228?s=09&fbclid=IwAR29jYHeIeF0USLPweOBG3c6269f2MKGOa4mzpy7vVo9yLv3MRSzBX1VcEU

10. Söndagssoffan #3 - Vetenskapsforum covid-19. Finns underlag för att göra en vetenskapligt grundad slutsats för att kunna säga att skolorna ska kunna vara öppna utan risk?
https://poddtoppen.se/podcast/1525213092/vetenskapsforum-covid-19/sondagssoffan-3


Cristhine Hellsten Kerslow    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Cristhine Hellsten Kerslow kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...