Change the legal grounds of permanent residency for doctoral students and other researchers in Sweden

The Englisg version comes directly after the Swedish version!

 

Ändra de rättsliga grunderna för permanent uppehållstillstånd för doktorander och andra som forskar i Sverige
 

Efter en lång kamp av olika organisationer, fackföreningar, studentorganisationer och gräsrotsaktörer fattade riksdagen den 1 juli 2014 beslut om några ändringar i utlänningslagen som gjorde det möjligt för doktorander utanför EU/EES att beviljas permanent uppehållstillstånd efter fyra års doktorandstudier.

Den 20 juli 2021 trädde en ny utlänningslag i kraft. Denna lag medför nya krav på permanent uppehållstillstånd som bland annat påverkar doktorander, men även andra forskare, drastiskt. Den nya utlänningslagen kräver att de som ansöker om permanent uppehållstillstånd är ekonomiskt självförsörjande, och i utlänningsförordningen anges att den ekonomiska självförsörjningen måste vara under en viss (ospecificerad) varaktighet. Denna fras, ”viss varaktighet”, lämnades till Migrationsverket för tolkning, vilket de gjorde i ett rättsligt ställningstagande den 20 juli 2021.

Migrationsverket har i det rättsliga ställningstagandet RS/084/2021 bedömt att medborgare utanför EU/EES, inklusive doktorander, måste uppfylla följande krav:

Migrationsverket bedömer att man uppfyller kravet på varaktighet om man har en fast anställning, eller en visstidsanställning om minst 18 månader från den dag som ansökan prövas.”

Det finns flera aspekter i ovanstående utdrag som har oroande konsekvenser för doktoranderna, varav några anges nedan:

 • Kravet på 18 månaders anställning är inte förenligt med doktorandstudier i Sverige, där doktorandanställningar är tillfälliga och kontrakten vanligtvis beviljas ett år i taget och inte överstiger doktorandstudiernas varaktighet. Det innebär att det nästan är omöjligt för en doktorand att visa att man har en tillräckligt lång anställning vilken skulle uppfylla de nya kraven.
 • Även efter avslutade studier erbjuds doktorander oavsett karriärväg (industri eller akademi) dessutom nästan alltid korttidskontrakt för forskningsprojekt eller en provanställning hos en arbetsgivare. Det innebär inte att doktoranderna inte kan försörja sig ekonomiskt, men den typ av anställning de normalt erbjuds inom akademin eller industrin kan inte uppfylla de nu införda kraven för permanent uppehållstillstånd.
 • Det faktum att 18-månadersperioden räknas från det datum ansökan prövas, och INTE från det datum ansökan lämnas in, leder till omfattande osäkerhet för alla sökande eftersom det är oklart när deras ansökningar prövas av en handläggare. Just denna osäkerhet banar också väg för en icke likvärdig behandling av sökanden från Migrationsverkets sida, eftersom olika handläggningstider kommer att leda till helt olika resultat.
 • Omöjligheten att säkra ett långsiktigt eller permanent anställningsavtal kommer att leda in doktorander och andra forskare i en ond cirkel av en serie tillfälliga uppehållstillståndförlängningar från Migrationsverkets sida, vilket i sin tur kommer att tillföra en otrolig psykisk press ovanpå all studierelaterad stress doktoranderna redan lider av, särskilt mot slutet av sina studier.
 • Doktorander utför en betydande del av både undervisningen och forskningen vid svenska lärosäten. Av denna anledning kommer den nya utlänningslagen ha en negativ inverkan inte bara på kvaliteten på det akademiska arbete som utförs av doktorander utanför EU/EES, utan också på hela den svenska forskningsmiljön. Detta eftersom det föreligger en stor risk för att det konstruktiva samarbetet mellan kollegor, handledare och forskare kan försämras på grund av stressen, osäkerheten och den psykiska press doktoranderna genomgår. Dessutom kommer doktorandernas långa och upprepade väntetider för förlängning av uppehållstillstånd (med risken för att inte beviljas något tillstånd före eller efter examen) också begränsa deras internationella rörlighet, vilket är nödvändigt för alla forskares kvalitetsprestationer inom akademin.
 • Den nya utlänningslagen ska tillämpas omedelbart, utan någon övergångsperiod, och påverkar därmed doktorander utanför EU/EES som har valt att genomföra sina doktorandstudier i Sverige under den förutsättningen att de skulle vara berättigade till permanent uppehållstillstånd efter fyra års studier utifrån den lagstiftningen som gällde fram till den 20 juli 2021.

Det är inte bara doktoranderna som påverkas av den nya utlänningslagen, utan även det svenska samhället. Dessa förändringar kommer att leda till att högkvalificerad arbetskraft går förlorad och på så sätt berövas det svenska samhället de innovationer och insikter som doktoranderna kan erbjuda inom olika områden som miljö, energi, teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Dessa strikta migrationslagar, som i högsta grad påverkar doktorander och andra forskare, kommer på sikt att ”leda till kompetensflykt och utmaningar för Sverige att bibehålla sin status som en internationell kunskapsnation”. Detta i en tid när det redan idag råder brist på forskare inom kunskapsintensiv industri i Sverige och lärosäten har svårt att möta industrins efterfrågan.

Så sent som i december 2020 skrev regeringen att man ville att andelen utländska doktorander som ska stanna i Sverige bör öka samt att de var viktigt att både kunna rekrytera och behålla den kompetens de besitter här i landet (Forskning, frihet, framtid–kunskap och innovation för Sverige, prop. 2020/21:60, s. 123) Trots detta lade man bara några månader senare fram de förslag till förändringar i utlänningslagen som helt uppenbart kommer leda till motsatt resultat.

På grund av de nya reglernas och föreskrifternas oförenlighet med doktorandstudiernas natur uppmanar vi myndigheterna att:

 • utarbeta rättvisare och mer hållbara migrationslagar,
 • står fast vid det som framfördes i forskningspropositionen (Forskning, frihet, framtid–kunskap och innovation för Sverige, prop. 2020/21:60, s. 123),
 • erkänna anställningskontraktens kortsiktiga karaktär inom akademin och återinföra den juridiska grund som tillämpades före den 20 juli 2021,
 • införa ett undantag för denna grupp från kravet på ekonomisk självförsörjning och se till att ett sådant alternativ är tillgängligt för både de med anställning och de med stipendier.

 

Denna framställning har utarbetats av internationella doktorander och andra forskare vid svenska institutioner för högre utbildning i samarbete med Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Fackförbundet ST och Sveriges förenade studentkårer–Doktorandkommitén (SFS-DK).Petition_Logos1.PNG

---------------------------------------------------------------------------------

English version

After signing the petition you will receive an email (in your inbox/spam) where there is a link. Please confirm your signature by clicking on "Ja, jag har skrivit på den här namninsamlingen", otherwise, your signature is not counted.

On July 1, 2014, after a long struggle put up by different organizations, labour unions, student organizations and grass-root campaigners, the Swedish parliament made some changes in the Aliens Act, making it possible for non-EU/EEA doctoral students to be granted permanent residence permit after 4 years of doctoral studies.

On July 20, 2021, a new Aliens Act came into effect. This law introduced new requirements for permanent residence permits, which, among others, dramatically affect doctoral students and other researchers as well. The new Aliens Act requires those who apply for permanent residence permit to be financially self-sufficient, and in the Alien Ordinance (Utlänningsförordningen) it is then specified that the financial self-sufficiency must last for a certain (unspecified) duration of time. The interpretation of this phrase, “a certain duration of time” (“viss varaktighet”), was left up to the Migration Agency (Migrationsverket) to provide, and they did so in a legal directive (Rättsligt ställningstagande) on the July 20, 2021.

The Migration Agency has in the legal directive RS/084/2021, made the judgment that non EU/EEA residents, including doctoral students, has to fulfill the following requirement:

The Swedish Migration Agency considers you to meet the duration requirement if you have permanent employment, or if you have fixed-term employment lasting at least 18 months from the date on which your application is examined.

There are  several aspects in the above excerpt that have worrying consequences for the doctoral students, some of which are listed as below: 

 • The requirement for 18-month employment is not compatible with the nature of doctoral studies in Sweden where doctoral studentship employments are temporary with contracts that are usually granted for one year at a time and that do not exceed the duration of doctoral studies. This means that it is almost impossible for any doctoral students to provide a contract long enough to meet the new requirements.
 • Moreover, even after finishing their studies, doctoral students, regardless of their career path (industry or academia), are almost always offered short term contracts for research projects or probation contracts by employers. This does not mean that the doctoral students are not able to financially support themselves, but the type of contracts that they are normally offered within academia or industry cannot meet the newly-set requirements for permanent residency.
 • The fact that the 18-month period is counted from the date the application is examined and NOT from the date when the application is submitted leads to a lot of uncertainty for all the applicants as it is totally unclear when their applications are examined by a case officer. This very uncertainty also paves the way for a differential treatment of applicants by the Migration Agency as different waiting times will lead to totally different results.
 • The impossibility of securing a long-term or permanent employment contract will leave doctoral students and other researchers in a vicious circle of unending temporary extensions of their residency by the Migration Agency, which will exert an excruciating psychological pressure on them on top of all the study-related stress they already go through especially towards the end of their studies.
 • Doctoral students carry out a significant part of both the teaching and research done at Swedish universities. Therefore, the new Aliens Act will have a negative impact not only on the quality of non-EU/EEA doctoral students’ academic work but also on the whole Swedish research environment,  where there is a high chance that the constructive collaboration among colleagues, supervisors and researchers could deteriorate due to the stress, uncertainties and psychological pressure the doctoral students go through. Moreover, the long and repetitive waiting times for extension of doctoral students’ residency (with a risk of not being granted any permit at all before or after graduation) will also limit their mobility which is necessary for any researcher’s quality performance within academia.
 • The new Aliens Act has been applied immediately, with no transitional period, thereby affecting non-EU/EEA doctoral students who have chosen to carry out their doctoral studies in Sweden assuming they would be eligible for permanent residency after four years of studies based on the circumstances and legislative grounds before July 20, 2021.

It is not just the doctoral students that are affected by the new Aliens Act but also the Swedish society. These changes will lead to a loss of a highly-skilled workforce, thereby depriving the Swedish society of the innovations and insights these doctoral students could offer in various fields such as environment, energy, engineering, social science and humanities. These strict migration laws, which also affect doctoral students and other researchers, in the long run will “lead to a brain drain, introducing challenges for Sweden to maintain its status as an international knowledge nation.” This is happening at a time when there is already a shortage of researcher in knowledge-intensive industry today in Sweden and universities have difficulty in meeting the industry demand.

It is worth noting that just in December 2020, the Swedish government wrote that it wanted the proportion of international doctoral students who stay in Sweden to increase and that it was important to be able to both recruit them and retain the skills and competencies they possess within this country (Research, freedom, future-knowledge and innovation for Sweden, Bill 2020/21: 60, p. 123). Despite this, only a few months later the proposals for changes in the Aliens Act were presented which will quite obviously lead to the opposite result.

Therefore, due to the intrinsic incompatibility of the new rules and regulations with the nature of doctoral studies, we, the signees, call on the authorities to:

 • set more fair and sustainable migration laws,
 • stand with what was presented in the Research and Innovation Bill (Research, freedom, future-knowledge and innovation for Sweden, Bill 2020/21: 60, p. 123),
 • acknowledge the short term nature of the employment contracts within academia and revert the legal grounds for doctoral students and other researchers to how it was before July 20, 2021,
 • introduce an exception for this group from the requirement of financial self-sufficiency and ensure that such an option is available for both those with employment and those with scholarships.

 

This petition is prepared by international doctoral students and other researchers in Swedish higher education institutes in collaboration with Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Fackförbundet ST and Sveriges Förenade studentkårer-Doktorandkommitén (SFS-DK).Petition_Logos.PNG


International doctoral students and other researchers in Swedish higher education institutes, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Fackförbundet ST, Sveriges Förenade studentkårer-Doktorandkommitén (SFS-DK)    Kontakta namninsamlingens skapare