bevarariddersvik

Skriv under om du är emot byggprojektet i Riddersvik!

"Stockholms stad planerar att bygga ca 300 bostäder i Riddersvik i Hässelby Villastad. Bebyggelsen kommer att förläggas huvudsakligen till det område som tidigare varit Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg.

Varför?
Ett av Stockholms stads mål är att bygga 5000 bostäder per år. Ett annat är att utveckla ytterstaden. Genom att bygga på den idag oanvända marken på den före detta trädskolan bidrar detta projekt till att uppfylla dessa mål.

Vad?
Området bedöms kunna rymma ca 300 bostäder i både småhus (rad- och kedjehus) och mindre flerbostadshus, samt en förskola.

Vem?
Exploateringsnämnden beslutade 2013-02-07 att anvisa en del av området till Småa AB för ca 50 småhus och ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Exploateringskontoret fick också i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet för hela området.

När?
Ny detaljplan kommer att upprättas för området och planarbetet beräknas ta ca 2,5 år från hösten 2013. Under förutsättning att detaljplanen antas och vinner laga kraft under 2016 kan byggnation av bostäder tidigast starta under 2018. Utbyggnaden bedöms ske i etapper under ca tre år."
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Riddersvik/