Bevara Solbergaslätten - utred annan hållbar lokalisering för ny skola i Kode

Bild_Solbergaslätten3.jpg

Vill du bevara Solbergaslätten? 

Skriv under vårt krav på att avbryta detaljplaneprocessen för byggnation av ny skola på Solbergaslätten (Guntorp 1:4) och återuppta processen med annan hållbar lokalisering.  

Välkommen att skriva under vårt krav till Kungälvs kommun. Se nedan. 

-----------------------------------------------

Till Kommunstyrelsen, Kungälvs kommun      

 

Dnr 2016 KS2016/O185       Guntorp 1:4, del av, detaljplan för skola

Solbergaslätten är en tydligt avgränsad slätt med Guntorps oskiftade by i nordost som öppnar sig mot Hakefjorden i väster. Bebyggelsen är belägen längs den högre terrängen som omger slätten. Solbergaslätten utgörs av en sammanhängande, aktivt brukad högvärdig odlingsmark. Det öppna landskapet är säreget, mycket värdefullt, kulturhistoriskt intressant och har stora skönhetsvärden.

Odlingsmarken och slättlandskapet måste förbli orört. Att bebygga den aktuella delen av Solbergaslätten blir förödande för landskapsbilden.  

Vi begär att detaljplanearbete för skola på Guntorp 1:4 avbryts omgående.

Vi begär vidare att denna skrivelse behandlas på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

Att bebygga den avsedda platsen strider mot Plan- och bygglagen, PBL, och Miljöbalken, MB, som anger att:  

  • mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet PBL2 kap, 4 §  
  • bebyggelse utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare, bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas samt att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas PBL 2 kap, 6 §  
  • brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annan från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. MB 3 kap, 4 §

Bevarande av produktiv odlingsmark är ett nationellt samhällsintresse, nu och för framtiden, för att möjliggöra livsmedelsproduktion.

Att skydda odlingsmark är ett väsentligt samhällsintresse som är starkare än samhällsintresset att bygga en skola på platsen. Värdefull odlingsmark är värdefull oavsett om den är tätortsnära och kommunägd.  

Utse annan plats för att ersätta Tunge skola. En plats som är väl genomtänkt och hållbar för framtiden, och inled detaljplanearbete. Kode skola kan utvecklas på befintlig plats. Uppgift om vilka platser som undersökts i lokaliseringsstudien har inte lämnats ut.          

 

Solberga 2020-03-26  

För gruppen ”Vi som vill bevara Solbergaslätten”                                               

Anette Gustafsson                                 Bengt Andersson       

Henry Andersson                                   Patrik Andersson                

 

Kopia för kännedom har skickats till:

Miljö- och byggnadsnämnden

Kungälvs-Posten

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Patrik Andersson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...