Bevara Orraholmen som frilufts- och naturområde

Orraholmen är ett mycket populärt tätortsnära friluftsområde i Herrljunga med höga naturvärden. Nu hotas området av avverkning, då kommunstyrelsen avslagit förslaget om att skydda Orraholmen, och istället beslutat att i ytterligare sex år ha kvar en skogsbruksplan, som betecknar skogen på Orraholmen som produktionsskog.

Om fullmäktige går på kommunstyrelsens linje innebär det att tekniska nämnden har fria händer att fatta beslut om avverkningar i området. Vi vill därför att den nuvarande skogsbruksplanen revideras redan nu och att målklassen PG (produktion med generell miljöhänsyn) byts mot NS (naturvård med skötsel). Det skulle då äntligen, efter 50 år, ge Orraholmen ett skydd mot annan avverkning än den som behövs för säkerhet och framkomlighet och en skötsel som innebär att gynna naturvärden och naturupplevelser.

Under årens lopp har ett flertal insatser gjorts för att lyfta Orraholmens unika värden. Redan när Orraholmen inköptes 1970 var det för att bevara det som friluftsområde för Herrljungaborna. 1984 görs en skötselplan som syftar till att områdets natur- och kulturvärden bevaras. 2009 kommer Skogsstyrelsen och kommunen överens om att skogsproduktion inte på något sätt bör bedrivas så att de höga frilufts- och rekreationsvärdena påverkas negativt. 2012 läggs en motion om att bevara skogen och föryngra utan stora kalhyggen, vilket uppdrogs åt tekniska förvaltningen att beakta. 2017 antas en översiktsplan där Orraholmens natur- och rekreationsvärden beskrivs på inte mindre än tolv olika ställen. 2020 läggs ett medborgarförslag om att upprätta en särskild skötselplan för området med inriktning på att bevara natur- och rekreationsvärden och över 250 personer skriver under detta förslag.

Trots detta sker följande: 2012 avverkas en pelargranskog nära sjön, som särskilt framhållits som värdefull. 2017 tar tekniska nämnden initiativ till att bygga en större väg från Herrljunga till Orraholmsområdet, trots att det skulle öka trafiken och möjliggöra tyngre fordon som timmerbilar, och trots att det redan finns två vägar in i området. 2016 antas skogsbruksplanen som betecknar allra största delen av Orraholmsskogen som produktionsskog, vilket leder till tolkningen att vissa områden kan avverkas till 80-90%. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till värdet av det uttag som kan göras i skogen. När tekniska nämnden får i uppdrag av kommunfullmäktige att återkomma med en skogsbruksplan som rimmar med områdets karaktär av frilufts- och rekreationsområde görs inte detta, utan istället presenterar de allmänna skrivningar om att ta ”rimlig hänsyn” vid avverkning.

Kommunstyrelsen har nu gått på tekniska nämndens linje och tagit ett beslut som innebär en ny skogsbruksplan först 2026 och skjuter därmed återigen skyddet av Orraholmen på framtiden. Med de erfarenheter vi har av hur kommunen tidigare har följt upp såväl råd och anvisningar som egna beslut, upplever vi inte att vi har några garantier för att Orraholmen kommer att vara skyddad från större ingrepp under den tid som återstår av nuvarande skogsbruksplan, och uppmanar därför kommunfullmäktige att besluta om revidering av skogbruksplanen nu.  

 

OBS!! Du får ett bekräftelsemail där du måste klicka på "Ja, jag har skrivit på den här namninsamlingen" för att din underskrift skall räknas.

Tack för din underskrift.

 


Kurt Brorsson, Naturskyddsföreningen i Herrljunga    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Kurt Brorsson, Naturskyddsföreningen i Herrljunga överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook