Bevara Britsarvsskolans Skol-IF

Från och med vårterminen 2024 riskerar Skol-IF på Britsarvsskolan att tvingas dra ner på stora delar av sin verksamhet på grund av ett nytt beslut från skolledningen.  

Skol-IF är en elevstyrd organisation men är beroende av vuxenstöd för att kunna genomföra sina aktiviteter. Skol-IF har aktiviteter under skoltid, i anslutning till skolan och utanför skoltid. Det är ett sätt att skapa samhörighet och social gemenskap på skolan, vilket är viktigt för en god och trygg lärandemiljö. Skol-IF verkar i god samklang med flera av skolans styrdokument. I skollagen står bland annat att utbildningen ”ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Genom Skol-IF får ungdomar möjlighet att prova på demokratiska arbetsformer, utöva elevinflytande och utveckla föreningskunskap. Ungdomarna får också möjlighet till meningsfull fysisk aktivitet vilket är bra för välmåendet och lärandet. Skolan borde därför måna om att samarbeta mer med Skol-IF – inte mindre.  

Skolledningen menar att fritid inte är skolans ansvar men poängen med Skol-IF är just kopplingen till skolans värld som har ett brett upptagningsområde och präglas av mångfald. I en tid då många familjer måste avstå föreningsaktiviteter av ekonomiska skäl, är det viktigt med låga trösklar till en meningsfull sysselsättning. Samhället står dessutom idag inför stora utmaningar när det exempelvis gäller rekrytering till gängkriminalitet, stillasittande och ungdomars psykiska mående. Genom att Skol-IF är verksam på just skolan kan sociala relationer skapas mellan vuxna och elever, vilket gör det lättare för elever att delta i aktiviteter och därmed lära känna andra på skolan. Skol-IF bidrar på så vis till en positiv kraft på skolan. Varför motarbeta denna verksamhet?  

Skol-IF har möjlighet att söka bidrag och genom åren har Skol-IF köpt in utrustning som möjliggör för alla att delta då utrustningen, som exempelvis alpin utrustning, lånas ut gratis, vilket är viktigt ur ett inkluderingsperspektiv. Exempelvis har kvällar i Källviksbacken varit mycket populära då ungdomarna har möjlighet att åka gratis och låna utrustning vid behov. Skolan har också fått låna utrustning till sina friluftsdagar.  

Andra argument som framförts av skolledningen är att det handlar om resursfördelning. Fritidsledaren har tagit ut timmar för tid som lagts på aktiviteter efter skoltid under elevfri tid när skolan varit stängd (som exempelvis under sommarlovet), helt i enlighet med tidigare överenskommelse. Det är detta som nu ska ändras. Vi anser att den mest värdefulla tid en fritidsledare kan ägna är tillsammans med eleverna, inte med andra typer av arbetsuppgifter när skolan är stängd. Vi motsätter oss inte att finansiering av dessa timmar också kan komma från andra delar av kommunens budget så länge verksamheten kan bedrivas i den form och utsträckning som hittills varit.

Vi menar att ett aktivt Skol-IF ger ett mycket viktigt mervärde till skolan! Vi är många som kan intyga att Britsarvsskolans aktiva Skol-IF är en starkt bidragande orsak till att många valt skolan. Låt Skol-IF på Britsarvsskolan få vara en förebild för andra!  

Vi uppmanar skolans ledning att stödja Skol-IF genom att låta Skol-IF få bedriva dess välfungerande verksamhet i den form och utsträckning som gällt fram till 2024, det vill säga med vuxenstöd både under och efter skoltid.  

Vi uppmanar Falu kommuns politiker att låta Britsarvsskolans Skol-IF vara en förebild och verka för att alla skolor i kommunen ska kunna ha en aktiv Skol-IF och att hitta lösningar för finansiering av vuxenstöd.  

Nuvarande, tidigare och kommande vårdnadshavare på Britsarvsskolan

Medlemmar i Skol-IF

Elever på Britsarvsskolan

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Maria Rydell kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...