Bevara Tallhagen!

Upprop mot Kalmar kommuns planer på ytterligare exploatering av Tallhagsskogen.

I förslag till ny översiktplan för Kalmar kommun pekas flera områden i Tallhagsskogen ut för möjligt bostadsbyggande.

Att skövla snart 200 år gammal tallskog för att bygga nya bostäder rimmar väldigt illa med kommunens hävdade miljöambitioner och temat för nya översiktsplanen "livskvalitet". Bevara Tallhagsskogen! För biologisk mångfald, för allas rekreation, för närbelägna skolors och förskolors möjlighet att ha natur inpå knuten, för klimatets skull! Kalmar kommun: låt det som återstår av Tallhagsskogen vara!

Uppropet kommer skickas till kommunen innan den 31 juli när tiden för att lämna synpunkter på nya översiktplanen går ut.

 

Skärmbild_2021-06-12_085812.jpg