Ärende: parkeringsplats Tottarps Skolan & Tottes Förskola

Bakgrund Tottarps Skolan med adress Tottarpsvägen 25 och Tottes Förskola med adress Tottarpsvägen 29, disponerar en gemensam parkeringsplats om totalt f.n. 14 möjliga platser. Inom skolan och förskoleverksamheten finns det 83+26 barn/elever samt 15+7 pedagoger, d.v.s. totalt 131 personer berörs på ett eller annat sätt.

 

Nuläge Aktuell parkeringsplats är ej fungerade för den verksamhet som skol/förskoleverksamheten bedriver, innebärande; - svårighet i samspelet mellan parkerade bilar, särskilt vid lämning/hämtning av barn till verksamheten. - parkeringen består av sten och grus, vilket gör att den översvämmas vid nederbörd. - parkeringen är svårskött vintertid - stora svårigheter för den dagliga servicepersonalen och dess fordon. - kontinuerligt behov av underhåll, då det ständigt uppstår håligheter på grund av påverkan från nederbörd samt det dagliga nyttjandet. Som en följd, uppstår därmed risker, för både barn och personal, p.g.a. att man tvingas röra sig nära/mellan fordonen, speciellt vid dålig väderlek och i all synnerhet vid lämning/hämtning morgon, lunch och eftermiddag Att parkeringsplatsen inte är optimal på grund av bl.a. ytlagret / dräneringen / uppmärkningen bekräftas även av den tekniska förvaltaren.

 

Begäran om åtgärd Att aktuell parkering får ny dränering, annat ytskikt (asfalt) samt uppmärkning av aktuella parkeringsplatser / zoner för optimalt nyttjande med hänsyn till lämning/hämtning av verksamhetens barn. En uppmärkning / uppdatering med aktuella skyltar för att säkerställa ett säkert och tryggt nyttjande av parkeringen, särskilt med fokus på barnen i verksamheten och dess säkerhet i samband med lämning/hämtning.  

 

Konsekvensanalys Utan genomförande av de begärda åtgärderna; - försvåras det proaktiva arbetet med att minimera risken för personskador när man vistas på eller i anslutning till parkeringsområdet - ökar risken för personskada i samspelet mellan fordon och människor - ökar risken för personskada i samspelet mellan fordon och människor, särskilt i samband med påverkade väderlek. - fortsatt parkering ”där det finns plats”. - verksamheten kommer kräva ökad nyttjande av intilliggande kyrkas parkeringsplatser.   Till stöd för denna skrivelse finns en lista avseende de föräldrar som ställer sig bakom skrivelsens begäran, totalt x personer har undertecknat.  

 

Med vänlig hälsning

Skolrådet på Tottarps Skolan

Föräldrar på Tottarps Skolan

Föräldrar på Tottes Förskola

Personalen Tottarps Skolan

Personal på Tottes Förskola


Personal, Skolrådet & Föräldrar Tottarp skolan, Personal & Föräldrar på Tottes Förskola    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Personal, Skolrådet & Föräldrar Tottarp skolan, Personal & Föräldrar på Tottes Förskola lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...