Akademiker för eldupphör

Vi, undertecknande forskare vid svenska lärosäten från olika discipliner, kräver att Sveriges regering omedelbart verkar för ett eldupphör i Gaza och ett upphörande av Israels blockad av Gazaremsan. Kriget har per den 19/12 2023 krävt åtminstone nästan 20,000 liv varav nästan hälften är barn. Ca 50,000 människor är skadade och tusentals saknas och befaras befinna sig under rasmassorna. Vi är chockerade över bristen på handlingskraft från Sveriges regering och menar att Sverige måste verka för upprätthållande av humanitära internationella principer och att Sveriges måste värna om civila liv och motverka att krigsbrott sker. 

Detta är grundregler som demokratiska och ansvarsfulla stater försvarat sedan andra världskriget. Det finns inga rimliga skäl att överge dessa principer och därmed ge en stat ansvarsfrihet från övergrepp mot etablerade normer och regler inom internationell rätt. Våldsutövandet i Gaza är exceptionellt och bortom varje parallell i närtid. Gazaremsan är till en femtedel helt förstört med hundratusentals byggnader tillintetgjorda, sjukhus, skolor, primärvårdsinrättningar, universitet, moskéer, kyrkor, jordbruksareal, växthus, vatteninfrastruktur, bagerier helt eller delvis förstörda. Ca 1,9 miljoner är tvångsförflyttade och givet den israeliska belägringen saknar stora delar av befolkningen tillgång till vatten, livsmedel, bränsle, värme, medicinska förnödenheter. Människor räds att tvångsförflyttningen ska vara permanent. Ca hälften av Gazas befolkning är barn. Situationen för Gazas barn är outhärdlig och UNICEF menar att Gaza är den värsta platsen på jorden att vara ett barn. De vilka överlever kommer att vara djupt traumatiserade i årtioenden. Tusentals är skadade för livet, av att lemmar har amputerats eller av att ha tillfogats svåra brännskador. Tusentals har mist föräldrar och syskon.

De humanitära organisationerna har vittnat om att vad vi bevittnar i Gaza saknar motstycke och redan tidigt den 21/10 signerade företrädare för flera FN-organ och humanitära organisationer en uppmaning om eldupphör. Chefen för UNRWA, FNs organ för de palestinska flyktingarna, Philippe Lazzarini har menat att världen har förlorat sin mänsklighet och att Gaza är helvetet på jorden. WHO sade den 5/12 att i Gaza närmar sig mänsklighetens mörkaste stund. FNs generalsekreterare Antonio Gueterres åberopade FNs stadga 99 för att försöka få till stånd en vapenvila, som en extraordinär åtgärd.  Vi får gå tillbaka till terrorbombningar av Tokyo eller Dresden i slutskedet av andra världskriget för att hitta något som kan jämföras med dagens Gaza (och det var innan moderna internationellt-rättsliga instrument var etablerade). Bara en varaktig vapenvila kan undsätta Gazas utsatta befolkning, och den kommer inte till stånd utan internationella påtryckningar. 

Under det pågående kriget i Gaza trappas situationen också på Västbanken. Israel har infört nedstängningar av städer, ytterligare förhindrande av rörlighet, belägring och militära interventioner i tex Jenin, godtyckliga fängslanden, förnedrande behandling och tortyr, intensifierat dödande av palestinier en eskalering av bosättarvåldet och en stigande känsla av rädsla och utsatthet.  

Vi, undertecknare av detta upprop, fördömer all våldsanvändning som riktar sig mot civila. Vi fördömer Hamas brutala attack mot civila israeler den 7/10 och vi fördömer det urskillningslösa israeliska våldet mot Gaza. Internationella folkmordsforskare har menat att detta riskerat att utgöra ett folkmord. Som undertecknare av FN-systemets Principen om Ansvar att Skydda, har Sverige ett ansvar att bidra till att tillse att Gazas civilbefolkning skyddas från folkmord, etnisk rensning eller andra brott mot mänskligheten. Israel som i egenskap av ockupationsmakt innehar skyldighet att skydda civilbefolkningen sätter uppenbarligen denna princip ur spel och det är då det internationella samfundets ansvar att agera. Vi uppmanar Sveriges regering att omgående agera i enlighet med denna princip. 

Sveriges regering har liksom stora delar av västvärlden oförblommerat stöttat Israels rätt till självförsvar men har också menat att detta självförsvar måste ske inom ramen för krigets lagar och att direkta attacker mot civila mål inte är tillåtna. Trots detta har vi tex inte hört ett ord från Sveriges regering om attackerna mot sjukhus, sårade och skadade eller för den delen om alla barn som dödats. Istället har vi från utrikesministern hört att Israels reaktion är proportionerlig och att en vapenvila inte vore rättvis mot Israel. Den 12/12 röstade emellertid Sverige för en vapenvila i FNs generalförsamling. Det är dags för Sverige att handla. 

Vi är djupt oroade över att det storskaliga våldet samt vad det kan komma att innebära för Israels, Palestinas och övriga Mellanösterns framtid. Vi är också oroade över att Sveriges regering valt att ännu inte använda de medel som står till buds för att utgöra en röst för humanitära principer. Därtill oroas vi över att det nuvarande våldet kommer att göra det långt svårare att inom de närmaste decennierna nå en lösning på Palestinafrågan. Det ligger i Sveriges intresse att verka för att en sådan lösning inte helt omöjliggörs.  Vi uppmanar därför Sveriges regering att omedelbart verka för

1.     En permanent vapenvila, ett frisläppande av gisslan och omedelbar humanitär hjälp till Gaza

2.     Att sätta Ansvar att skydda i verket och att verka för en internationell skyddsstyrka

3.     Ansvarsutkrävande för krigsbrott begångna av båda parter

4.     En internationell fredskonferens vilken syftar till ett upphörande av ockupationen och en lösning som tillgodoser båda parters rätt till värdighet, självbestämmande, säkerhet och mänsklighet. 

Vi som skriver detta delar inte nödvändigtvis samma åsikter om vad som skulle vara den långsiktiga lösningen eller vad som är grundorsaken till den situation vi nu bevittnar. Allvaret i situationen är emellertid så stor att vi åsidosätter dessa skillnader för att enas om dessa krav på att Sveriges regering agerar för mänsklighetens bästa och för att det internationella systemets principer om allas lika rätt till liv och värdighet upprätthålls.


Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet; Joakim Öjendal, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet; Joakim Öjendal, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...