Rädda Mälarhöjdens parker

Kontakta namninsamlingens skapare

Agera snabbt - kritiskt beslut för Parken Branterna i Mälarhöjden

2023-03-21 11:45:07

Exploateringskontoret har nu formulerat ett tjänsteutlåtande(se länken nedan) till Exploateringsnämnden med inriktningsbeslut att Parkbacken/branterna ska bebyggas med bostäder mm, ca 75 lägenheter. Förslaget är att ALFA Development AB ska teckna markanvisningsavtal med exploateringskontoret.

Den 23 mars har Exploateringsnämnden sammanträde för att besluta i frågan. Gå vidare eller lägga ned?  

Du har nu chansen att via mail i sista stund protestera och med goda argument försöka övertyga nämndledamöterna att lägga ner projektet.

Vi har som stöd för dig gjort ett förslag på innehåll i ”protestskrivelse”som du kan använda i ditt eget inskick till nämndledamöterna. OBS att det är bråttom!

Du hittar förslaget nedan tillsammans med mailadresser till ledamöter i Exploateringsnämnden samt Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.

Länken:    https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=2036191  (tryck ctrl och klicka på länken så öppnar den sig)

Agera snabbt - det är ett kritisk beslut för Parken Branterna!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Parkbackens Vänner

Mailadresser till ledamöter i Exploateringsnämnden finns här:
https://evald.stockholm.se/extern/organ/1037

 

---------------------------------------------

Markanvisning Parkmark Slättgårdsvägen fastigheterna Mälarhöjden 1:1 

Inför nämndens sammanträde den 23 mars 2023.

 

Bäste ledamot i Exploateringsnämnden och Hägersten-Älvsjö Stadsdelsnämnd

I veckan som gick blev vi i Mälarhöjden varse att Exploateringskontoret lämnat ett underlag till Exploateringsnämnden för beslut angående Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Mälarhöjden 1:1 i Mälarhöjden till ALFA Development AB. Inriktningsbeslut

Jag ställer mig förvånad och frågande till tjänstemännens underlag.

Jag menar nu att det ankommer på dig som ansvarig politiker i Exploateringsnämnden att fundera över om du tänker:

säga ja till att minska biologiska mångfalden i områden med bl a. 31 rödlistade arter, stora värdefulla ekar mm.

säga ja till att helt förbise stadens beslut om bevarande av grönområden med påtagligt höga naturvärden

säga ja till att förbise barnens behov till nära naturområden (riktigt natur inte fladdermusholkar) och att minska möjlighet att i en lärandeprocess få ta del av den riktiga naturen

säga ja till att öka trafiken där stadens största skola finns med mer än 1200 elever

säga ja till öka otryggheten med flervåningshus mittemot skolan istället för grönområde

säga ja till att inte ha någon medborgardialog i inledande skeden och se medborgarna som ett särintresse (soc dem politikers eget uttryck)

säga ja till att bortse från klimatperspektivet med risk för översvämning efter skyfall på hårdgjorda ytor. Fastigheten Åldermannen 48 har redan råkat ut för det flera gånger.

säga ja till att inte se att problem med vatten och skyfall redan finns på Slättgårdsvägen östra sida

säga ja till att påkostade bostadsrätter omgivna av villabebyggelse kan knyta samman Bredäng och Mälarhöjden

säga ja till att ge avkall på heliga principer/riktlinjer till förmån att sälja mark till högstbjudande exploatör.”

säga ja till att skapa ökat trafiktryck i ett villasamhälle

Ignorera att utredning inte skett: om barnkonsekvenser/barnperspektivet, kring påverkan på bergvärme som redan finns hos många angränsande villaägare på Lillsvängen och Storbergsgatan, om viss risk för förhöjda halter av sulfidmalm i berg, om bland annat buller, dagvatten och skyfall, markmiljö, landskapsanalys och kompletterande utredningar relaterade till naturvärden.

säger ja till att medborgarna (enligt exploateringskontoret) betraktas som en risk för projektet, som en ”geografi”.

 

Bifogas: Utdrag ur NATURVÄRDESINVENTERING SLÄTTGÅRDSVÄGEN VID MÄLARHÖJDEN, STOCKHOLMS KOMMUN 2020

Naturvårdsarter är spridda i hela området, som även bedöms vara värdefullt både som livsmiljö och som spridningsområde för många arter knutna till skog och äldre träd (t.ex. ek- och tallevande organismer, samt fåglar och sannolikt fladdermöss).

Landskapsobjektets funktion som sammanhängande livsmiljö och spridningslänk (se även avsnitt 2.1.3) riskerar att tappa värde vid eventuell fragmentering eller uppbrytning i mindre områden.

Ur spridningshänseende bör om möjligt exploatering i de områden som bedömts ingå i landskapsobjektet undvikas. Det gäller framför allt avseende naturvärdesobjekt med högt och påtagligt värde, men även objekt med visst naturvärde i och med att de i och med sitt strategiska läge sannolikt bidrar till konnektivitet.

Men om du vill att stadens riktlinjer och handlingsplaner ska ha företräde så säger du NEJ till denna exploatering.

Namn
NN

 


Föreningen Parkbackens vännerDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...