Parken Herrängsskogen behövs för hållbar stadsplanering

Kontakta namninsamlingens skapare

Partiernas ställningstaganden

2022-08-22 14:36:38

Nu har alla partier i stadshuset erhållit namninsamlingen med 1 200 namn och alla (utom FI) har redovisat sin inställning tillbaka. Av de som svarat har samtliga, förutom S, tagit ställning mot exploateringen av parken Herrängsskogen. S har valt att inte lämna tydligt besked.

Här finns partiernas svar (LÄNK).

Nu återstår endast två frågetecken att räta ut för att kunna avskriva byggplanerna i parken för gott. Dessa frågetecken är Socialdemokraternas inställning och Johan Nilssons (M) beslutsvillighet.

* Socialdemokraterna har valt att inte lämna något tydligt besked så som alla andra partier som svarat har gjort. Här (LÄNK) finns alla ledamöter i exploateringsnämnden listade. Det blir din uppgift att försöka få de som inte gett besked att bekänna färg.

* Ärendet är formellt INTE avslutat av Johan Nilsson (M) som är ordförande i exploateringsnämnden. Det ligger fortfarande öppet för behandling även om han har gjort sin ståndpunkt klar i svar till oss, i annonser och i media. Det innebär att det går att återuppliva igen, t.ex. av en eventuell ny majoritet efter valet. Johan Nilsson (M) är den politiker som även formellt kan avsluta ärendet för gott. Han har nu en tydlig majoritet på sin sida.

Vi behöver gemensamt göra en sista ansträngning och räta ut dessa två frågetecken för att vis kunna säga att vår park är räddad.  


Avsändarna i uppropet

Byggplanerna vid Herrängsskogen skrotas

2022-08-12 17:19:47

Byggplanerna vid Herrängsskogen skrotas

Den rubriken toppar tidningen Mitt i i dag efter att alla 1 200 namnunderskrifter i går översänders till alla ledamöter i exploaterings- och stadsbyggnadsnämnden med begäran om besked hur respektive parti framledes kommer att agera i frågan.

Du kan läsa artikeln HÄR.    

Tack för din namnunderskrift och ditt engagemang! Nu hoppas vi att de andra politiska partierna går på samma linje som nämndens ordförande eller i alla fall en majoritet av ledamöterna. Det är en opinion som gjort sig hörd som har avgjort frågan.

 

TACK!


Avsändarna i uppropet

Avslag i förvaltningsrätten

2022-07-03 18:57:36

Den 27 juni beslutade förvaltningsrätten att avvisa de 17 överklaganden som inkommit efter exploateringsnämndens beslut om markanvisning till två byggbolag för byggnation av ”till en början” 200 lägenheter i parken Herrängsskogen. Domstolen bedömer att beslutet har kommit till på lagligt sätt, att det berör en kommunal angelägenhet och att exploateringsnämnden har haft rätt att fatta beslutet.

Domstolens beslut (mål nr 21340-21) går att rekvirera här (LÄNK).

Efter exploateringsnämndens beslut har många engagerat sig för att bevara Herrängsskogen, inte minst flera lokala villaägarföreningar, Naturskyddsföreningen, Älvsjö miljöråd och Hembygdsföreningen. Till dags dato har 1 074 personer skrivit under denna namninsamling.

I media, på Facebook och vid möten med boende i stadsdelen, har exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson (M) varit ångerfull och signalerat att om han varit medveten om den lokala opinionen så hade beslutet sett annorlunda ut. Det är en klen tröst nu när beslutet har fattats och snart vinner laga kraft. Nilsson har lovat att inget träd kommer att fällas och han har spekulerat i att när nu avtal med exploatörerna ska skrivas och detaljplan ska utarbetas kan resultatet bli begränsningar till endast vissa delar av sträckan längs Vantörsvägen. Även ledamöter från andra partier har framfört denna åsikt. Nota Bene att även om endast gräsmattor utan träd tas i anspråk kommer de nya fastigheterna att innebära en mur mellan Vantörsvägen och parken. Ärendet kommer nu att successivt glida över till stadsbyggnadskontoret.

Nu kommer namninsamlingen sammanställas och lämnas över till ledamöterna i båda nämnderna men det finns fortfarande tid att skriva under. Se till så att hela din familj och dina grannar har gjort det! Nu är det hög tid att du agerar och skriver till ledamöterna i båda nämnderna. Om du är politiskt engagerad kanske du också har en närmare kontaktväg till din ledamot. I år är det som bekant valår!

Här finns namn och e-postadress till ledamöter och ersättare i exploateringsnämnden (LÄNK).

Här finns namn och e-postadress till ledamöter och ersättare i stadsbyggnadsnämnden (LÄNK).

Vår hemsida Parken - Herrängsskogen (herrangsskogen.se)

Vi är många som agerar för att bevara parken Herrängsskogen. Det är varje individs engagemang och vi tillsammans som kan åstadkomma förändring.  

Trevlig fortsatt sommar.


Avsändarna i uppropet

Överklaganden ännu inte avgjorda av Förvaltningsrätten

2022-04-26 11:01:50

Hej,

1 053 personer, mestadels boende i närområdet, har skrivit under vår namninsamling för att bevara parken Herrängsskogen.

 

Exploateringsnämndens beslut om markansvisning till två byggbolag för att bygga bostäder i parken har överklagats av flera privatpersoner. Förvaltningsrättens handläggare har gjort sitt och dessa ärenden ligger nu på domarens bord. Inom kort får vi veta hur beslutet kommer att bli. Beroende på detta beslut hamnar ärendet sedan antingen åter hos Exploateringsnämnden eller hos Stadsbyggnadsnämnden. Då kommer också namninsamlingen att överlämnas till stadens politiker.

Flera villaägarföreningar i trakten anornar en politikerträff om Älvsjös framtid den 10 maj. Läs mer om evenemanget HÄR.

Kom ihåg att det är val senare i år och att alla politiska påtryckningar har betydelse.


Avsändarna i uppropet

Uppdatering 1: VAD HÄNDER I HERRÄNGSSKOGEN?

2021-12-11 16:55:10

Uppdatering 1: VAD HÄNDER I HERRÄNGSSKOGEN?  

TACK för att du har skrivit under uppropet ”Parken Herrängsskogen behövs för hållbar stadsplanering”.

Till dags dato har 900 personer skrivit under, de flesta boende i parkens närområde. Uppropet kommer att uppmärksammas i bl.a. BÄTTRE STADSDEL.

Detta är en första uppdatering om vad som har blivit känt om den politiska och juridiska processen för en exploatering av parken Herrängsskogen. Uppropet kommer att överlämnas till relevanta politiker i samband med att processen når deras skrivbord. Det går dock inte att nog påpeka hur viktigt det är att du och alla andra agerar var för sig genom att kontakta de politiker som har till uppgift att besluta om parkens framtid. Inte minst de som representerar det politiska parti som du planerar att lägga din röst på i september.

Notera att alla i din närhet som också skriver under är mycket värdefulla. Det är inte bara en åsikt i varje hushåll som räknas. Se till så att alla i familjen skriver under. Argument och dokument finns samlade i uppropet.  

DETTA HAR HÄNT        

Exploateringsnämnden har beviljat en markanvisning om till en början 200 lägenheter till två byggbolag i parker Herrängsskogen.  

DETTA FÖRVÄNTAS HÄNDA      

Förvaltningsrätten väntas inom kort behandla de runt 20 överklaganden som har lämnats in.        

Beslutet vinner efter tre veckor ”laga kraft”.

Bollen övergår till stadsbyggnadskontoret för att ta fram ett s.k. start-PM som stadsbyggnadsnämnden ska godkänna. I samband med detta kommer en ny uppdatering till dig med kontaktuppgifter till relevanta politiker. Din insats blir viktig.        

Skolor i närområdet kommer att informeras.        

En detaljplaneprocess startar där vissa steg erbjuder möjligheter att inkomma med synpunkter.

Tills nästa gång - Trevlig Lucia!


Avsändarna i uppropetDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...